Ваканционен комплекс–екоселище Свещена земя

„Тектоника – Б” ЕООД
Ваканционен комплекс–екоселище «Свещена земя»

ИНВЕСТИТОР: „Сейкред ленд” ООД
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: ТП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият технически инвестиционен проект в част Архитектура е изготвен на основание издадена скица-виза за проектиране от Община Лъки и при стриктно спазване на действащата нормативна уредба. На база задание от Инвеститора е разработен хотелски комплекс – екоселище, разположено в УПИ I-022018, 022021, 022029, 022034, 022035 – обществено обслужване и ваканционно селище от кв.22, местноста ”Коритото” от землището на с.Борово.
Урегулираният поземлен имот, в който е ситуиран комплекса е с две лица, едното от които на изток - към основния път, свързващ с.Борово с манастирския комплекс “Св.Троица” в местността Кръстова гора, а другото на юг - към съществуващ коларски път. Предвид специфичните теренни особености на ланшафта е предвидено автомобилния подход към екоселището да бъде от юг, през коларския път, който ще бъде асфалтиран и изграден за сметка на Инвеститора до входа на комплекса. Малкият фронт на имота към основния път предопределя там да бъдат разположени едиствено инфраструктурните компоненти на ваканционното селище - трафопост и пречиствателно съоръжение.
Комплексът съдържа следните сгради:
• хотелска приемна сграда H – в нея са разработени рецепция, ресторант, енотека, СПА-център, конферентна зала, магазини, панорамно кафе, хотелски апартаменти, офиси
• четири броя сгради от жилищен модул А – всяка сграда съдържа по два хотелски апартамента с по една спалня
• три броя сгради от жилищен модул B – всяка сграда съдържа по два хотелски апартамента с по две спални
• три броя сгради от жилищен модул С – всяка сграда съдържа по четири хотелски стаи плюс обща дневна
• общежитие за персонала на комплекса D – триетажна сграда, в която освен стаи за работещите в комплекса хора, са предвидени и складове, котелно, перално и технически помещения
• летен бар - L
• беседка - M
• открита сцена - T
• православен параклис - S
• стопанска сграда - I
Всички сгради от комплекса са нискоетажни, с кота корниз до 10 метра, спрямо средноприлежащия терен. Стойностите на градоустройствените показатели за Кинт и Плътност на екоселището са значително под изискуемите. Озеленяването е 65%. Целта на разработката е да се постигне такава максимално комфортна архитектурна среда, която да най-близо до природата и не нарушава нейното равновесие.
Западно от приемната хотелска сграда е предвиден паркинг с 36 броя паркоместа, три от които покрити, а други три - за инвалиди. Концепцията за екоселището не предвижда движение на автомобили из комплекса. Придвижването до отделните жилищни модули и до общежитието става пеша. Пътеките за пешеходно движение следват максимално наклона на терена. Настлани са с каменни плочи на тревна фуга.
Градоустройствената композиция е съставена от две основни оси, обърнати към атрактивната панорама, разкриваща се на изток от комплекса. Сградите по двете оси са разположени успоредно на хоризонталите на склона, съответно и успоредно на основния път към местността Кръстова гора. Разпределенията на отделните жилищни модули и на хотела отчитат денивелацията на терена и във вертикално отношение са проектирани така, че практически да следват склона. Така с минимална теренна интервенция екоселището се вписва в околната среда. Ситуирането на отделните сгради една спрямо друга е приблизително шахматно, така че всяка от тях да притежава своя гледка към панорамата.
Във екстериорно отношение, за екоселището е търсен атрактивен архитектурен образ в духа на националната традиция. Като цяло комплексът напомня на планинско селце, разположено на склон. С изключение на приемната сграда мащабът на останалите е дребен, близък до този на автентичните родопски махали. Сградите носят типичните елементи на традиционната българска къща - покриви със сравнително малък наклон, големи дървени стрехи, покрити тераси тип ”чердак”, каменна облицовка на цоклите. Използваните материали са преобладаващо естествени – дърво, камък, дифузна карбонова мазилка.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Площ на УПИ - 14 172 м2
2. Застроена площ за всички обекти - 2716,82 м2
3. Надземна РЗП за всички обекти - 5937,01 м2
4. Подземна РЗП за всички обекти - 1022,60 м2
5. Обща РЗП - 6959,61 м2
6. Плътност на застрояване - 19.17%
7. Свободна площ – 80,83%
8. К инт - 0.42
9. Oзеленяване - 65%
10. Капацитет - максимален брой 130 обитатели
11. Паркоместа - 36 автомобила
Категория на обекта - IV категория

Разработката на комплекса „Свещена земя” е изготвена през 2009 година във фаза Технически проект. Намерението на Възложетеля бе да инвестира в малко автономно екоселище, което е изградено чрез съвременни архитектурно-строителни решения, с използване на естествени материали и инсталации, базирани на възобновяемите енергийни източници. Бяха направени инвестиции по изграждане на соларна електроцентрала, с цел автономно електроснабдяване на сградите от селището. Предвид финансови затруднения, свързани със световната икономическа криза, проектът бе замразен. Намеренията на Инвеститора са през 2015 година да рестартира работата по проекта, с идея за три години да финализира реализацията на екоселище „Свещена земя”.

арх.Никола Балджиев

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ