Камара на архитектите в България - арх. Венета Любомирова Кавалджиева

Арх. Венета Любомирова Кавалджиева е родена - в гр. София. 

Магистър архитект - дипломира се през 1990 г. във ВИАС -София, катедра „Жилищни сгради“.

Член на УС на САБ, член на Съвета на ССА, председател на дружество на НЦТР.

Зам. Председател на Комисия по дисциплинарно производство към КАБ.

Професионален опит:

•от 2005 г.  до сега – „ВИАРХ” ЕООД – Управител – Ръководител обекти, водещ проектант - устройствено планиране и инвестиционно проектиране на жилищни, обществени, производствени и смесени сгради и комплекси.

•април 1990 г. - април 2010 г. – „НЦТР” ЕАД, приемник на НЦТРЖП, НЦТСУРРА, НЦТСУ – Главен експерт, експерт, отговорен проектант, ръководител ателие, специалист проектант – Ръководител обекти, водещ проектант,  проектант - устройствено планиране, участие в изработване на нормативни документи и становища по ТСУ, прединвестиционни проучвания и архитектурни проекти на сгради.

•1996 г. - 2008 г. – ЕТ „ВЕНИ-ВЕНЕТА КАВАЛДЖИЕВА” – Ръководител обекти, водещ проектант - устройствено планиране и инвестиционно проектиране на жилищни, обществени, производствени и смесени сгради и комплекси.

Инвестиционно проектиране - като ръководител колектив и водещ проектант:

•Административни, обслужващи и производствени сгради и комплекси /2003-2015 г./ - частни инвеститори

•Хотелски и  ваканционни сгради и комплекси /2003-2015 г./ - частни инвеститори

•Многофамилни жилищни сгради и структури /2003-2015 г./ - частни инвеститори

•Еднофамилни жилищни сгради и структури /1996-2015 г./ - частни инвеститори

•Реконструкции и преустройства на сгради, апартаменти, аптеки, офиси и др. /1991-2015 г./ - частни инвеститори

•Православен храм на Арменската апостолическа църква - гр. София, /2001 г./ - инвеститор Настоятелство на Арменската Апостолическа църква

•Спортно общежитие на ПФК „Левски” /2005 г./ - инвеститор ПФК „Левски”

•Параклис в кв. „Михайлово“, гр. Банкя - дарение

•Реконструкция и камбанария на манастирска черква "Св. Пророк Илия" - стопанство Искър, Самоков - дарение

•Реконструкция на производствено-административен комплекс на QUELLE – София – архитектурен и интериорен проект /2000 г./ - инвеститор QUELLE

•Реконструкция и преустройство на апартамент във Виена /Австрия/ - 1997 г. – частен инвеститор

•Жилищна структура с търговски комплекс в гр.Козлодуй /1990-1991 г./-инвеститор общ. Козлодуй

 

Устройствено планиране - като ръководител колектив и водещ проектант:

•Планове за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Бъкстон-север”, ж.к. „Красно село-Плавателен канал - север” и ж.к. „Борово” - район „Красно село”, СО, на ж.к. „Дружба 2 – II част” - район „Искър”, СО – 

/2008-2015 г./, възложител НАГ-СО

•ПРЗ на местност „с. Волуяк - гробищен парк“ – район „Връбница“, СО – 

/2014-2015 г./, възложител НАГ-СО

•ПРЗ на местности „Лагера”, „Славия” и „Хиподрума”, район „Красно село”, СО - Актуализация на цифров модел /2009 г./, възложител ДАГ-СО;

•ПРЗ на местности „Квартал 62 – разширение до квартал 93” и „квартали 130, 131, 132, 133 и 134 – стари /нови 130, 131, 132, 133/“, район „Банкя”, СО - актуализация /2009 г./ - възложител ДАГ-СО

•ПРЗ на местности в.з. „Бели брег - изток” и „в.з. „Бели брег - запад” - район „Банкя”, СО - актуализация /2008 г./ - възложител ДАГ-СО

•ПРЗ на местности „Квартал 62 – разширение до квартал 93” и „квартали 130, 131, 132, 133 и 134 – стари /нови 130, 131, 132, 133/“, район „Банкя”, СО - /2004 г./ - възложител ДАГ-СО

•ПРЗ на местности „в.з. „Бели брег - изток”” и „в.з. „Бели брег - запад” - район „Банкя”, СО /2004 г./ - възложител ДАГ-СО

•Задание за проектиране, ПУП, Идеен и Технически проект на ГКПП “Салаш” - цифров модел /2002-2004 г./ - възложител МРРБ

•ЗРП на съвместен ГКПП между България и Македония "Симитли-Пехчево" - предварителен проект - цифров модел, /2000 г./ - възложител МРРБ;

•Изменения на ЗРП и ПРЗ, Частични застроителни решения, квартално-застроителни и силуетни планове, работни устройствени планове  /1994 - 2015 г./ - частни инвеститори;

 

Участие в конкурси, награди:

•„Европейски форум на експертите”, 2008 г. - златна значка;

• „Софийски архитектурен салон КЪЩАТА 2008” – номинация в раздел „Реализации”

•„Фасада на годината 2006-2007” – поощрителна награда за иновации в строителството

•Международен конкурс за правителствен комплекс „Шпреебоген“ в гр. Берлин /Германия/, в колектив - 1995г.

•Международен конкурс за Център на гр. Варшава /Полша/, в колектив -1993г.

•Конкурс за Нов Генерален план на гр. София, в колектив /I премия/-1990г.

 

Допълнителни квалификации и професионални прояви:

•Журьор в „Архитектурен салон 2007, 2014”, „Софийски архитектурен салон 2011, 2013”, „10 години КАБ - ново начало“ и др. – организатори САБ и КАБ;

•Работна група към Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол /2002 - 2003 г./

•Работни срещи по проблемите на енергийната ефективност на сградите

•Участие в Техническа комисия при журиране на Национален конкурс за "Делови и финансов център на БНБ"

•Наредба 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство - обяснения за приложение и графични илюстрации - в колектив /1995 г./

•1995 г. - Европейска среща за специализирана информация в научно-изследователските и проектантските разработки, организирана от Министерството на благоустройството, строителството и транспорта на Франция -  в гр. Париж /Франция/ на тема информационни системи и технологии за териториално и селищно устройство, градоустройство, инженерна инфраструктура, строителство и нормативни документи.

•1992 г. - Световен Форум на младите архитекти в гр. Перпинян /Франция/ на тема: "Социалното жилище в градска среда, в покрайнините на градовете и в селата"

•КIS-системи /координирани информационни системи/ - българо-датски пилотен проект за създаване на информациоонна система, обвързана с проектирането на ЗРП на територии от община Красно село /1996 г./

•GIS–системи /географски информационни системи/ и приложението им в териториално-устройственото и градоустройствено планиране. Работа в ARCCAD и ARCINFO- среда /1993 г./

•CAD–системи и приложението им в архитектурното и градоустройственото проектиране /1992 г./

•Работни групи и работни срещи за приложението на Географски информационни системи в областта на териториалното и селищно устройство, градоустройство и архитектура

•Работни групи за адаптиране на Географски информационни системи към нормативните документи у нас в областта на териториалното и селищно устройство, градоустройство и архитектура.

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори