арх. Илко Николов

арх. Илко Николов - Основен ремонт и преустройство на съществуваща офисна сграда, гр. Пловдив 

 

Обект: Основен ремонт и преустройство на съществуваща офисна сграда и столова с кухня с ид. 536.938.21, 536.938.25 и 536.938.26 в офисна сграда клас А с ресторант в УПИ VІІI-производствени и складови дейноси, кв.3, по плана на ЮИЗ ІІІ и ІV част, гр. Пловдив

Проектант: Фирма "Арконт", гр.Пловдив - арх.Илко Николов и арх.Стоян Тодоров

Инвеститор: „Петко Ангелов БГ” ЕООД, гр.Пловдив

Строител: “Тирлин“ АД, гр. Пловдив

Етап на реализацията: В момента тече подготовка за започване на строителните процеси - издадено строително разрешение

ЗП: 1 600 кв.м
РЗП: 5 300 кв.м

Паркоместа: Осигурени са необходимия брой паркоместа в имота спрямо изискванията за офис-сграда клас А

Описание:
Новата офис-сграда представлява пълно преустройство на съществуваща офис сграда в гр.Пловдив, намираща се на бул.Кукленско шосе в близост до градския център. Спазени са основните изисквания за офис сграда клас А: първокласен дизайн и удобен достъп до сградата. Предвиден е:

- контрол на достъпа и 24-часова охрана, видеонаблюдение
- професионално управление
- използване само на висококачествени материали - двоен под Lindner, окачен таван Armstrong,     вътрешни стъклени преградни стени и обков DORMA
- гъвкаво разпределение на офисите
- скрито окабеляване в двоен под и окачен таван
- централна климатизация и вентилация
- BMS-система за цялата сграда
- заведение за хранене и почивка
- луксозно лоби и приемна


Функционално решение:

Етаж 1: 
При извършването на преустройството на първия етаж на сградата се запазва основният подход, като допълнително се оформя просторно входно фоайе с контролиран достъп. За целта се инсталира система с два турникета за контролиране на потока влизащи към асансьорното фоайе и стълбището. 

На етажа има предвидени три конферентни зали по 40 места; фоайе с кафе към залите и външни маси към кафенето. Осигурени са санитарни възли, оразмерени за посетителите на залите и кафенето. Осигурен е санитарен възел за хора с увреждания.

Съществуващата столова е разделина на две части. Към улицата е обособена зала на ресторант с 90-100 места и възможност за разполагане на външни маси. Към ресторанта е предвиден отделен външен вход, гардеробно фоайе, тоалетни за посетителите. Останалата част от столовата запазва функциите си, като се редуцира до 50 места.

Обособени са нови помещения за съблекални и санитарни възли за обслужващия персонал. Кухненската част обслужва едновременно двете зали (ресторанта и столовата).

Етажи от 2 до 8:
Тези етажи са изцяло заети от офисни площи.
Предвидено е ново разпределиние на санитарните възли по етажите, като са осигурени по две тоалетни с преддверия за мъже и за жени, и един санитарен възел за хора с увреждания. 
Предвидените работни места са 46 на етаж.
На всеки етаж е обособено сървърно помещение и кухненски бокс с домакински офис към него.
От вторият етаж посредством стълба е предвидено излизане върху покрива на ресторанта, оформен като покривна тераса.
В офисните помещения, коридорите към тях и асансьорните фоайета по етажите е предвиден двоен под под на фирма Lindner, крайно покритие за офисите - мокет. Предвижда се растерен окачен таван на фирма Armstrong, пана 60/60 см. 
Светлата височина на всички помещения е минимум 270 см. до окачен таван, отговарящо на изискванията за офис-сграда клас А.

Фасадното решение се състои в монтирането на нови окачени фасади (източна и западна) от единично ламинирано стъкло. Фасадите са монтирани пред съществуващите фасадни повърхности, които се запазват в първоначален вид, с прозорци изпълнени с РVС дограма и стъклопакет.

Северната и южната фасади на високото тяло са с керамична вентилируема фасада с топлоизолация 10 см. в междинното пространство.

Архитектурно-конструктивно решение:
Носещата конструкция е монолитна, а конструктивната схема е скелетно–гредова, с носещи тухлени зидове от единични плътни тухли. Всички конструктивни елементи са в добро състояние.

Мерки за енергийна ефективност:
За избора на материалите и вида на фасадите специално за сградате е извършен от специализирана фирма фасаден инженеринг, енергийна симулация, сравнителен анализ на типове фасаден растер и симулация на слънцезащита.
Основните мерки за енергийна ефективност се постигат от предвидената висококачествена система за климатизация и вентилация на фирма DAIKIN, както и от вложените материали и системи, между които използваните фасадни решения:

Вентилируема фасадна система, разположена до височина 27 метра по плътните части отстрани на стъклената фасада по фасади запад и изток, по бордовете и в брюстунгите по фасади юг и север. Предпочетен е фасаден материал – керамични плочки K20 с дебелина 20 мм, производство на AGROB BUCHTAL, Германия.
Окачване керамични плочки - система VARIO C20 на фирма ЕТЕМ.
Фасада по фасади север и юг - тип двойна система Е85 на ETEM - окачена фасада с капачка с единично остъкляване - ламинирано стъкло 5.5.2. По всички вертикални елементи - 15 мм алуминиева капачка Е 85712, а похоризонталните Е85711 с височина 12мм.

Тази система е избрана заради следните свои основни предимства:

- ширина на системата – 50 мм
- позната и утвърдена на нашия пазар, лесна за изработка и монтаж
- отлични геометрични характеристики в сравнение с европейските
- конкурентни системи - по-висок инерционен момент при по-малък разход на алуминий
- голям избор на профили: 10 броя вертикални и 19 вида хоризонтални профили, голям избор     от декоративни капачки 
- отлично дрениране на системата чрез 2 нива на отводняване на хоризонталните профили 
- оптимална топлоизолация чрез богат набор от PVC изолатори 
- производство в България, което осигурява оптимални срокове за доставка, както и възможности за бърза реакция и нестандартни решения в случай на необходимост
- климатичен и светлинен комфорт:

В обекта се инсталира следната климатична система: VRV IV inverter Heat Recovery система с добавен към нея високотемпературен хидромодул. С този тип система са климатизирани офиси, кафене, заседателна зала, столова и фоайета. Използването на такива системи в настоящия обект е наложително, поради наличието на помещения с различно топлинно натоварване по различно време. Системата ще позволи независима експлоатация в режими – отопление/охлаждане от всеки един консуматор, при което ще се утилизира отпадната топлина. В режим на отопление на системата топла вода за нуждите от битово-горещо водоснабдяване(БГВ) ще се произвежда в термопомпен режим, в режим на охлаждане част от отпадната топлина изхвърлена от сградата се използва за загряване на топла вода.

Климатизация 
Климатичните системи работят на принципа на директното изпарение/кондензиране на фреон в топлообменника на вентилаторния конвектор и са с променливо количество на хладилния агент от типа “VRV IV Heat Recovery”. Монтираните системи са децентрализирани и позволяват гъвкаво (модулно) използване на офисните етажи от сградата. Системите работят в термопомпен режим (отопление/охлаждане) и не се нуждаят от сезонна подготовка. С помощта на един термопомпен агрегат монтиран на открито ще могат да се климатизират до 55 помещения в паралел.
Климатичната инсталация ще се управлява централно от сградната енергийна мениджмънт система

Вентилация
За постигане на добър вътрешен микроклимат е предвидена централна инсталация за климатизация и за вентилация с рекуператорни блокове.

Осигуряването на санитарно необходимия пресен въздух в зоните се осъществява чрез вентилационни енталпийни рекуперативни блокове, които са част от VRV системите. Същите са избрани на модулен принцип и обслужват определен етаж и зона. Вземането на пресен въздух и изхвърлянето на отработен се осъществява по фасадата на сградата.

Електроинсталации и светлинен комфорт
Всички електроинсталации в офисните помещения преминават в окачения таван или двойния под по кабелни скари, а достъпът от работните места се осъществява чрез подови кутии.

За всички работни и спомагателни помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната работа, категорията на работната среда, предназначението на помещението, а така също и в съответствие с БДС EN-12464-I. За всички помещения са направени светлотехнически изчисления на количествените и качествените показатели. Подбрани са осветителни тела в зависимост от желаните светлотехнически параметри и околната среда, в която те ще работят.

Осветлението в административната част е решено с луминесцентни осветителни тела  4х14W–ІР-20 за вграждане в окачен таван. За санитарните помещения са предвидени влагозащитени осветителни тела. 

Осветлението в ресторанта и столовата е решено с LED осветителни тела 1х18W–ІР-20 за вграждане в окачен таван. За санитарните помещения са предвидени влагозащитени осветителни тела. 

Проектът за сградата е изработен през 2015г.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори