Диана Хасъмова М дизайн

арх.Диана Хасъмова - Офис сграда - Западна промишлена зона - община Варна

ОБЕКТ: Офис сграда - Западна промишлена зона - община Варна

1. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ОБСТАНОВКА
Обектът е предвиден като офис сграда, състояща се от 13 етажна бизнес сграда, пететажна търговска сграда и обслужващ блок. Във функционално отношение основното предназначение и съдържание на комплекса са офис и търговските му части. Другите функционални звена са предвидени с поддържаща и обслужващи функции към офис сградата. Не се предвижда развиване на други дейности, привличащи външни посетители в комплекса.
Партерният етаж на сградата се 
заема от 5 броя магазини с непосредствен изход навън. В останалите три етажа на ниско тяло - търговска сграда са разположени както следва:

- югозападна част – офис помещения;
- североизточна част – търговски помещения;

Офис сградата е проектирана в район с характерни обекти като: магазин Практикер, Детско градче, магазин Елитис и Сержантска школа-МВР Варна. Подходите към площадката са предвидени по съществуващата улична мрежа, както следва: от бул.”Република” вляво по ул.”Никола Симов” или откъм бул.”Ян Хуниади” вдясно по ул.”Никола Симов”, както и от най-близките спирки на наземния градски транспорт.Сградата е лесно достъпна с градски транспорт. Автомобилният подход се предвижда основно от бул.”Република” по ул.”Никола Симов” и от бул.”Ян Хуниади” вдясно по ул.”Никола Симов”. Автомобилната рампа за подземния гараж на основната сграда е предвидена от югоизточната страна на парцела откъм ул.”Никола Симов” и ул.”Александър Далчев”.

Разположението на офис сградата и комуникационното и решение оформя уличната мрежа в района на площадката като обходен път около сградата на комплекса от източна и северна страна и входно-изходни комуникации. Площадките от източната и северната страна на сградата разрешават необходимостта за подходи и маневриране на противопожарните автомобили в случай на пожар или авария.

Зонирането на площадката е осъществено като сградата е разположена в централната част на парцела и е ориентирана спрямо ъгъла на ул.”Никола Симов” и ул.”Александър Далчев”. Тринадесет етажната част на сградата е разположена в централната част на парцела, а пететажната част – в югоизточната страна. Обслужващото двуетажно подземно тяло на офис сградата и обхваща останалата част от урегулираната площ на парцела. Площадката е достъпна за автотранспорт чрез уличната пътна мрежа на гр. Варна чрез урегулирания начин на движение за моторните превозни средства.Устойчивост и вписване в околната среда .

2.УСТОЙЧИВОСТ И ВПИСВАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА
Около сградата са разположени пешеходни алеи с ширина два метра, които осигуряват достъп до сградата и стимулират хората да използват алтернативен начин за транспорт като колоездене. Осигурен е велопаркинг за алтернативен транспорт. Сградата разполага с две подземни нива. В подземните нива на високото тяло са предвидени гаражи с 94 паркоместа, като е предвидено и изграждане на паркоместа с възможност за зареждане на електрически автомобили. Целта е да се стимулира устойчива публична мобилност. За намаляване на дъждовния отток е предвидено намаляване на непромокаемите повърхности. Използваните за пространството около сградата материали целят да се приеме и инфилтрира количеството дъждовна вода, като са съставени от три различни вида пропускливи повърхности.
Изготвен е ландшафтен проект за възстановяването на околната среда и растителните видове в района. Целта на проекта е да подобри микроклимата на средата, със средствата на растителното изграждане, чрез постигане на баланс между застроени площи, такива под настилка и вегетативни площи, в рамките на градоустройствените показатели.

Ще се създадат благоприятни условия за отдих на открито на служители и работещи, което ще повлияе благоприятно на тяхното физическо и психическо здраве и ще подобри от своя страна тяхната работоспособност и продуктивност.

Ще се използват декоративни, но невзискателни растителни видове, а като акценти ще се внесат типични за черноморското крайбрежие растително видове, които ще внесат характерен облик на мястото. Зоната, в която ще бъде посторена сградата е индустриална и това е довело до изчезването на много местни видове и ограничена растителност.Целта на ландшафтния проект е да възстанови екосистемата като добави растения, виреещи в зоната и по този начин подобри микроклимата и здравето на хората, работещи в сградата и района около нея.

За намаляване на дъждовния отток чрез намаляване непроницаеми повърхности. Общата цел на проекта е да докаже и документира работата и възможностите на три пропускливи тротоарни системи - порест асфалт, порест бетон и заключване бетонни блокове на пластове - на същото място. Дъждовната вода се събира във воден резервоар за дъждовна вода за повторна употреба. Дъждовните цистерни са поставени извън сградата на покривни отточни тръби за по-късна повторна употреба за поливане на тревата и градината. Дъждовната вода се събира в цистерни, може да се използва като непитейна вода за хигиенизиране на санитарните помещения. Целта е да се намали прекомерното използването на вода. В северната част на сградата е предвидено разположение на помпено отделение с 250 м3 воден резервоар за противопожарни нужди.

Разумно поставен малък брой осветителни тела със сензори за движение и таймери целят да намалят консумацията на електричество. Освен това флуоресцентни лампи са използвани за да се намали нуждата от честа смяна, тъй като те са по-трайни. Дневната светлина е от изключително значение за хората и тяхното здраве, освен това тя подобрява трудоспособността и психологическото здраве на хората. За това е важно да бъдат създадени офис сгради с голяма площ на прозорците. За да се намали потреблението на енергия и емисиите на парникови газове чрез проектиране на максимално оползотворяване на възможностите за пасивен слънчев дизайн.

Сградата е ориентирана на югоизток. Районът на остъкляване на южно изложение е 60% по-голям от сумата от зоната за остъкляване на стените с източно и западно изложение.

Стъклената фасада на юг цели да намали нуждата от допълнително осветление в светлата част на деня и да стимулира естествената вентилация,а чрез изплозването на троен стъклопакет се намаляват енергийните загуби. Ориентация на сградата отговоря на местните условия, при условие, екипът осигурява документация да се демонстрира, че решението си сграда ориентация се базира на слънчеви и метеорологични данни за обекта. На 90% от стъклото с южно изложениеа поставени слънчезащитни системи. Те имат самопочистващо се покритие целят да контрулират интериорния климат и да намалят нуждата от климатизация както и от допълнителна поддръжка тъй като не изискват специално почистване. Сградата използва и собствена енергия, тъй като на покрива ще бъдат поставени фотоволтаици, които са възобновяем ресурс на енергия.Покривът е в светъл цвят за да се намали енергията за охлаждане през летните месеци.

3. АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ.

3.1Функционалност на архитектурното решение
Офис сградата е съставена от един основен обем: високо тринадесетдесет етажно тяло, ниско пететажно тяло и две подземни нива – паркинги. В обемно-планировъчно отношение сградата на бизнес комплекса е осигурена с пряка кореспонденция от югоизточната и северната й страна със съществуващата улична инфраструктура, като са оформени разпределителни площадни пространства от двете й страни.

Предвидени са един общ вход за работещи, посетители и персонал от югоизточната фасада на сградата и две евакуационни стълбища с директен през фоайето изход навън от югоизточната и западната фасада на сградата. Тринадесет етажната част на сградата е проектирана с предвидена възможност за самостоятелно, независимо функционираща сграда в комплекса. Разполага със самостоятелен вход от югоизток за работещи, посетители и персонал и самостоятелна входно-изходна рампа към подземния гараж от юг. Връзката между отделните нива на офисната сграда е предвидена да се осъществи чрез двете стълбищни клетки на високото тяло, разположени разсредоточено в западната и североизточната му страна. Връзката между нивата на подземния гараж е предвидено да се осъществява посредством две разсредоточени стълбища, които са изолирани от подземните етажи посредством три последователни самозатварящи се димоуплътнени врати и една двулентова автомобилна рампа.

Обемно-планировъчните решения осигуряващи всички основни и спомагателни дейности в бизнес сградата са проектирани като е изхождано от възможностите за скъсяване и максимално облекчаване пътищата за зареждане, доставка, връзки, оптимизиране комуникационния цикъл, спазване изискванията за пожарна безопасност и осигуряване на безпрепятствено бъдещи преустройства и аранжировка на офисните и обслужващи пространства.

Сградата е предвидена да се изгради като едно-блокова сграда, състояща се от:

 Офис сграда – високо тяло тринадесет етажна.
 Търговска сграда ниско тяло пететажна.
 Обслужващ сграда двуетажен подземен паркинг.

3.2 Естетика и материали

Сградата ще бъде облицована с еталбонд /издръжливост при пожар - отговаря на изискванията DIN 4102 / B1,B2/, частична облицовка с гранитогрес. Парапетите са облицовани с еталбонд. Сградата е с плосък покрив и е изградена с монолитна конструкция.
Конструкцията на сградата е стоманобетонна монолитна и безгредова. Фасадата е окачена, отваряема изградена от съставни елементи със завишени топлотехнически показатели, слънцезащита и шумоизолация.

4.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: Сградата е дванадесететажна, с тавански етаж и два подземни етажа  

ПЛОЩ НА ПАРЦЕЛА: 2659.00 кв.м
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 1069.83 кв.м
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ/ РЗП /: 9524.57 кв.м

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори