арх. Даниел Давидков

Шейп консепт ООД арх. Даниел Давидков, арх. Тодор Запрянов, арх. Иван Недев, арх. Христо Стоилов - Административна сграда на България Инженеринг АД

Възложителят „България Инженеринг“ АД, предлага многобройни възможности за сътрудничество и разработване на проекти в областта на енергетиката, ВЕИ строителство и в частност строителство на водноелектрически централи (ВЕЦ и МВЕЦ), както и специализирани строителни работи (фундиране и укрепване). Дейността на дружеството, намира своето отражение в проекта за административна сграда, съчетавайки естествените дадености на терена (денивелация, растителност, река и автомобилни подходи), иновативните технологии и съвременните материали.
Локацията на парцела е в югоизточната част на гр. София, местност „Американски колеж“. Сградата ще е разположена в парцела по направление: север – юг, съобразявайки се с неговата застроителна линия и градоустройствени показатели. Главният автомобилен и пешеходен подход е от север, посредством мост /мостово съоръжение/. От посока юг е оформен втори подход, който отделя ръководството от служителите и клиентите. Функционално, сградата е решена на четири нива и е разделена на два корпуса (ръководен от запад и служителски от изток). Тези два обема са свързани с комуникационно ядро, което е изпълнено изцяло от стъкло. Това допринася за визуална връзка, между двата подхода север – юг. Стъкленият обем служи за естествена климатизация на сградата. Обемите на сградата са съобразени със съществуващата дървесна растителност, като образуват зона за рекреация от юг. Отоплението и климатизацията са решени, посредством термопомпа /вода-вода/. Предвиждат се рекуператорни камери и слънчева инсталация. Цялата инсталация по част ОВиК и част Електро ще е монтирана между стоманобетонната конструкция и двойния под. Енергийните загуби от богатото остъкляване се решават с прозорци с троен стъклопакет и обща U-стойност за целия прозорец 0.8 W/m²K. Предвиждат се и слънцезащитни дървени пана, допълнително подпомагащи достигането на оптимален работен климат в сградата. Стъкленият обем, между двата корпуса, се предвижда за изпълнение със спайдър система и стъклопакети с вградени фотоволтаични модули с 20% прозрачност и инсталирана мощност - 10kv/h /12MW/h год./. Модулите ще се инсталират от юг, изток и в покривните стъклопакети. На плоските покриви на сградата ще се монтират и 80бр. фотоволтаични модула, с инсталирана мощност - 20kv/h /28MW/h год./. Допълнително количество зелена енергия (възобновяема енергия) се предвижда от 2 боя ветрогенератори и МВЕЦ - малка водноелектрическа централа в р. МАРИЦА. Богатото остъкляване дава възможност за връзка, между интериор и екстериор. Една от основните концепции на сградата е интериора и екстериора да са взаимосвързани, чрез продължение на фасадните материали и озеленяването.
Плътните части на сградата са решени с вентилируеми фасади (вентилирана фасада AQUAPANEL, циментова плоскост Outdoor - ТИП 1 и вентилирана фасада с видим бетон - ТИП 2). Архитектурните решения на всички елементи са взаимно обвързани. Фасадите, представляват композиция от плътни части и отвори. Проекта има за цел да създаде административна сграда "клас А", с модерно звучене, максимално благоприятна среда за работа и енергоефективност при експлоатация.


ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори