Жилищен комплекс “Простор”- с. Бистрица, Проектанти: арх. Веселин Серкеджиев, арх. Бойчо Бойчев – ВБ Студио ООД

Жилищен комплекс “Простор”- с. Бистрица,
Проектанти: арх. Веселин Серкеджиев, арх. Бойчо Бойчев – ВБ Студио ООД

     Цялостна концепция за модел на обитаванеПри разработката на “Концепция за изграждане на жилищен комплекс от затворен тип върху 39 дка. , с.Бистрица, Район Панчарево”, ние като екип подходихме с първоначална идея да се предложи нещо различно, ново и прогресивно решение , облечено с реалистични идеи. Да се постигне една цялостна концепция за реализирането, населяването и живот в една нова среда, различна от градската суета и пренаселеност.

     Градоустройствена композиция

     На база на първоначалните ни разсъждения и проучване, възприехме обща ориентация на всички жилищни единици в комплекса в посока изток-запад. По този начин се образува закътано дворно пространство между сградите с богато озеленяване, по- голяма дистанция между сградите - дълбочината на 2 имота,  възможност за поглед на север и юг поради естествения наклон на терена, оптимални, по-къси комуникации- само вертикални по наклона и естествена аерация на всички имоти и незадържане на застояли въздушни маси.

    Зоналната подредба е изградена около идеята за транспортна обезпеченост- изграждане на основен автомобилен достъп от север с необходимия контрол и допълнителни вертикали с усилена настилка от каменни плочи, ограничено автомобилно движение и пешеходни зони.Тези вертикали са разчетени да съхранят характера на общата застройка и в същото време да осигуряват чрез краен ринг и междинни уширения по дължина възможност за достъп на автомобили, малки коли за смет, линейка- онагледено в приложен фрагмент и отделно обогатяват силуета по дължина.Проучването ни показа, че този вариант е по-икономичен и разумен от другите варианти на транспортна осигуреност.

     Това решение дава възможност да се ограничи основното движение само в горната северна част на комплекса и поради натовареност – сутрин и вечер, да се използват два разсредоточени подхода за вход/изход от комплекса- единия основен – обслужващ обществената зона и един допълнителен – в североизточния край.Контрола на достъпа в този втори подход би могъл да се организира с дистанционни  за всички живущи и видеонаблюдение.Тук евентуално е заложена и опция за автомивка за обитателите.

     В комплекса са предвидени 3 основни зони - административно-обслужваща, жилищна зона с разположени 50 отделни имота и еднофамилни жилищни сгради и спортно-рекреативна зона с богато озеленяване в спокойната югоизточна част на комплекса.

     Административно-обслужваща зона/сграда Р/- разположена до основния подход към комплекса и обезпечена с необходимата възможност за зареждане и паркиране. Изпълнена е върху типовото петно на фундамента, приет за жилищната застройка.

      Подходът на нашия екип  за конкретизиране на  видовете функция в тази част е едно вътрешно социологическо допитване - “какво трябва да има в такъв комплекс и да не се дублира с подобни функции в близост?”

     Резултатът / след проучване/ е обособяване на зона с разнообразна функция, но максимално удовлетворяваща нуждите на всички бъдещи обитатели. Част от функциите на тази зона са обща зрителна зала за нуждите на целия комплекс, малки търговски обекти- /защо не и малка пекарна за хляб/, битови услуги и администриране.В долния южен край на сградата е предвиден детски кът с излизане в озеленена градина, възможност за малко “опитно поле”, предпоставки за здравословен живот съчетан със здравословно хранене и екологично образование.

     Цялата пешеходна зона пред административно- обслужващата част е третирана като площадно пространство- един тип “чаршия” с изнесени тераси и маси , дървени перголи и чадъри, озеленяване и декоративно осветление. Всичко това дефинира индивидуалността на входа към жилищен комплекс “Простор”.

     Жилищна зона - свободно разположени еднофамилни жилищни сгради в собствени имоти. Идеята, прокарана в целия комплекс е чрез съвременна третировка и технология  да се постигне идентичност и дизайн , наподобяващ Българските архитектурни образци от Възраждането- малки улички между огради, надвесени еркери и стрехи, сгради , всяка от които е различна, защото те посреща по различен начин със своята фасада, перголи, засенчващи камъка и дървото, озеленяване, малки елементи - чешма, лозница, кован метал. Прокарана е идея коренно различна от безликата строга геометрия на ортогоналното планиране, което вкарва фалш в подобен род среди. Оформлението на имотите е индивидуално с озеленяване, настилки в камък и допълващо застрояване - кът барбекю по границите. Преграждането е оформено с масивна стена до 1,20м. по лицето на имотите и зелен декоративен плет до 1,50 м. по контура.

      Самата жилищна сграда е решена с идентичен фундамент на партера и вариация в етажа - проекта включва разработени сгради А,B,C и D, като са възможни и други опции. Идеята, която се следва в разработката е паркирането да е отделено от фундамента на сградата и да е индивидуално реализирано само с лека конструкция- shed, която да пази от сняг и градушка и да не се третира в застроената площ на сградата.

     Показани са инсталационни блокове – под площадка на стълби- приемащ външно тяло на климатик и склад градина и до входа на имота- приемащ електромерно табло, домофон, пощенска кутия, кофи за смет и др. 

     Вариантността на вътрешното разпределение предполага и образуване на двойно пространство с въздух над дневна и варианти без такова пространство, решение изпълващо оптимално застроената площ. Дневните и спални трактове са сепарирани в нива / броя на стаите варира във всеки от вариантите/, като има разработен вариант с едноетажна застройка.

    Витринно остъкляване разкрива богато озеленения двор и съчетава възможността за гледка с богато ослънчаване на пространствата в дълбочина.

    Търсен е съвременен вид на сградите и средата, съчетани с чара и интимитета на характерно българското- комбинация предоставяща необходимия комфорт на обитаване.

Спортно - рекреативна част

      Убеждението на нашият колектив е, че за обитателите на селището е необходима вътрешна спокойна зона за почивка - търсихме я в най-ниската южна част, като композиционно я свързахме с административната зона с пешеходна алея - един своеобразен диагонал през цялото селище. Самата зона е решена с богато озеленено парково пространство, водна площ, зелен плаж, спортна част и малък параклис. Убеждението ни е, че това ще се превърне в любимо място за обитателите, еко среда привличаща живот в комплекса- птици, пеперуди и създаваща неповторим микроклимат.

Инженерна и инфраструктурна обезпеченост

     При разработката на настоящата концепция, нашият екип подходи по различен начин.Отделихме достатъчно време и енергия за изготвяне на архитектурен работещ проект от една страна и като отделна негова част, инсталационна и техническа обезпеченост на вариантното решение, съобразено с принципите за енергийна ефективност, екология и околна среда и икономичност на изграждане.Съвременните приоритети са все повече за защита на околната среда, използване на възобновяеми източници на енергия, съхраняване на природата в максимална степен.

        Предложенията, заложени в настоящата концепция, засягат всички инженерни части.

     Част Отопление и вентилация - Предвиждаме за удачно решение използване на система за вентилация и климатизация във всяка сграда с отделни подсистеми:

- газово отопление с микро когенерация, готвене на газ

- ел.сплит система за климатизация

- соларни панели за битова вода и отопление

     Основните принципи са за изграждане на съвременна, пъргава инсталация за отопление с рекуперация на топлинната енергия, оптимална инвестиция за минимални експлоатационни разходи, висока оценка за енергийна ефективност.

       За зоната с обществено обслужване ще се проектират инсталации, спрямо съответните нужди с коректно мерене на изразходваната енергия и основен енергоносител – природен газ.

     Част Водоснабдяване и канализация- Възможност за вариантност- препоръчително изграждане на индивидуална система за всяка сграда за биопречистване на отпадни води и събиране на дъждовната вода и повторното и използване на напояване на общи и индивидуални зелени площи.Втората опция е изграждане на обща пречиствателна станция и канализация.

     Като допълнителна опция е възможно организиране на авто мивка за автомобили /за постигане на високо ниво на обитаване в зоната /, но поради неблагоприятния екологичен ефект от нея е желателно ползването да бъде временно. 

    Част Енергийна ефективност- Идеята на проекта е да се включат възможности за използване на соларни панели, микро когенерация, използване на конкретни слоеве за третиране на фасадни стени, подове и покриви на всяка сграда и използването на Изобетон за фасадна зидария.

    Част Поддръжка и почистване- Цялостно предложение за поддръжка и почистване на зоната и на индивидуалните жилищни сгради. Принципното добро решение е отпадъците да се намалят до минимум. До всяка жилищна сграда е предвиден блок с блокирани индивидуални кофи за боклук и на места в зоната- разделно събиране на отпадъците.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори