Еднофамилна къща в гр.Банкя, „ВИ АРХ“ ЕООД, арх. Венета Кавалджиева, арх. Светлина Кастелова

Еднофамилна къща в гр.Банкя 

Проектант: „ВИ АРХ“ ЕООД,   арх. Венета Кавалджиева, арх. Светлина Кастелова 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: ЧАСТНИ ЛИЦА
ЕТАП: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - 2011 Г.

Възложители на проекта са семейство от София на средна възраст, които купуват имот в Банкя, с намерението да се преместят да живеят там – така че след забързаното ежедневие в столичния град, да се прибират сред спокойствието на природната среда и далеч от градската суета.
Имотът напълно отговаря като местоположение на тяхното търсене - намира се в тих и залесен район на Банкя, в близост до известната „Алея на здравето“.
Теренът е с голяма денивелация от юг на север, а имотът е с относително правилни размери – с две дълги страни от север и юг, и къси – от запад и изток. Във високата част, южно на имота има съществуваща улица, а от северната страна има предвидена, но нереализирана улица, която граничи с борова гора.
Съвместната работа между проектния екип и собствениците премина през много варианти(включително и с тримерно изследване на интериора) през цялото време на проектирането, продължи по време на изпълнение на строежа и сътрудничеството направи възможно превръщането на проекта в реалност, рядко срещана в проектантския ни опит, при която всичко, предвидено в одобрения проект, беше изпълнено, без необходимост или изискване за промени по време на строителството. Изискванията и желанията на възложителите, осъществени с този проект, доведоха да професионалното ни удовлетворение от постигнатите цели, а именно:
постигане на оптимална енергийна ефективност на сградата като комплекс от няколко компонента, заложени още в заданието – комбинирана система на отопление от газов котел, соларна инсталация, камина с водна риза и фасадно оформление посредством двойна зидария с междинен топлоизолационен слой от минерална вата и въздушен слой за вентилация;
максимално възможно използване на екологични материали и технологии като състав, произход и начин за поддръжка – минерална вата, керамични тухли и керемиди, самопочистваща минерална мазилка, терасиране на терена с подпорни стени от камък, по системата „Габиони“;
естествени природни цветови решения за използваните материали в екстериорното оформяне, ненатрапчиво вписване в природната среда и стилно обемно-пластично решение ;
характерни за местния климат и националната ни архитектура обемно-пластични решения – скатен покрив, еркери и др.;
оптимално използване на естествената денивелация на терена при ситуиране на сградата и функционалното решение на помещенията, така че в рамките на позволените 7 м. кота корниз да се получи комфортна височина в помещенията и максимално отваряне към заобикалящата среда, дори в северна посока – към боровата гора;
нетрадиционни похвати за разделяне на помещенията посредством интериорни решения за неподвижното обзавеждане.
Желанието на собствениците беше сградата да се разположи в западната част на имота, а дворът да бъде в източната. Сградата се състои от две надземни нива и едно сутеренно ниво. Поради естествената денивелация на терена, към дъното на имота партерното ниво е с 1,45 м. над среда кота прилежащ терен. Кота корниз е в рамките на оказаните 7 м. височина, като по западната и източната фасада са предвидени архитектурни елементи в позволените от закона рамки.
Достъпът до имота се осъществява от съществуващата улица – от южната граница на имота. От там е входът към гаража (за една кола). Второто място за паркиране е предвидено на затревена настилка върху терена, между къщата и западната граница на имота. Входът за къщата е от запад - по пътека покрай западната фасада.
На партерното ниво (кота ±0,00) е организирана дневната зона на къщата. Антрето на сградата разпределя подходи към стълбата за сутерена и второто ниво, вътрешна тоалетна, централно разположен срещу входа на сградата подход към дневната, и врата за гаража. Дневната с трапезарията са разположени в едно пространство, с прозорци на север, изток и юг. Кухнята е затворена в самостоятелно помещение, с достъп от зоната за хранене и с естествени осветление и вентилация на север. Отделянето на кухнята от трапезарията, по предложение на проектанта, е не традиционно. Осъществява се посредством обзавеждането – предвидени са ниши за шкафове, върху които се приплъзват двете части на вратата, така че при отворено положение, крилата на вратата се превръщат във витрини на шкафовете, а при затворено – шкафовете са открити към трапезарията. От зоната за хранене е предвиден излаз на изток - към двора на къщата. Пространството над дневната е понижено с окачен таван, в който е монтирано ефектно осветление. Камината с водна риза е разположена между двете зони – за максимален комфорт. Светлата височина на нивото е 3,04 м., а застроената площ – 112 кв.м.
На второто ниво на сградата (кота +3,30) са предвидени три спални с две бани-тоалетни и мокро помещение, разположени с достъп от централен коридор. Първата баня е самостоятелна, западна. До нея е вратата за голямата спалня – със западни и южни прозорци, и голяма ниша за оформяне на дрешник чрез обзавеждането – по интериорен проект. Втората спалня е в дъното на коридора, със самостоятелен вътрешен дрешник, основно осветление от изток и юг. Тя има излаз и на балкон по източната фасада на къщата, общ за тази и третата спалня. Третата спалня е в северната част на нивото, с частично скосен таван и самостоятелна баня. Тази спалня има малки прозорци по северната фасада – с изглед към боровата гора и основно осветление към балкона от изток. Заради прекрасната гледка към боровата гора, балконът е отворен и на север. От коридора се стига и до мокрото помещение на сградата – вътрешно помещение зад втората баня, с мивка, пералня, сушилня и рафтове. Предвиден е прозорец за естествена светлина от банята, на височина 1,50 м над кота готов под. Светлата височина на нивото е 2,63 м в основната част и 1,75 м в най-ниската част. Застроената площ на нивото е 115,86 кв.м.
Сутеренът на сградата е на кота -2,80. Там са разположени две складови помещения, баня, котелно и стая за фитнес. Фитнес-стаята и котелното имат естествени осветление и вентилация от север. От междинната стълбищната площадка между сутерена и първото ниво е предвидена врата за излаз на терена от северната фасада. Светлата височина на нивото е 2,54 м., а застроената площ – 97 кв.м.
Конструкцията на сградата е скелетна монолитна, със стоманобетонова покривна плоча и завършваща дървена конструкция, като между ребрата има положена топлоизолация от минерална вата и въздушен слой за вентилация. Фасадните стени са от две различни системи – стандартна, с външна топлоизолация и завършващ пласт от минерална самопочистваща мазилка, и с двойна зидария (вътрешни и фасадни тухли с топлоизолация от минерална вата и въздушен слой за вентилация между тях). Вътрешните преградни стени също са зидани с решетъчни керамични тухли. Покривът е покрит с керамични керемиди.
Заради голямата денивелация на терена дворът е терасиран с подпорни стени, изградени от камък, по системата „Габиони“, които имат следните предимства:
•гъвкавост и здравина – допускат по-големи слягания и понасят по-големи натоварвания отколкото стандартните решения, без потенциална опасност от появи на пукнатини, частично и цялостно рушене;
•устойчивост и дълготрайност – осигурени от комбинацията между металната кошница от стоманена тел, обработена чрез тежка галванизация, якостните характеристики на каменния пълнеж, уплътняването на почвените и скални наноси в празнините на габионите, както и прорастването на растителност по тяхната повърхност по време на експлоатацията, което води до укрепване на цялата конструкция, благодарение на кореновата система на растителността;
•естествена пропускливост – осигуряват ефективна пропускливост и са самодрениращи се;
•икономичност – по-голяма икономичност в сравнение с традиционните, както по отношение на изграждането, така и по време на експлоатация;
•екологичност и естетичност – освен гореизброеното, което ги прави екологични като произход, състав, начин на изграждане и експлоатация, допускат прорастването на тревни и дървесни видове, което ги вписва отлично в заобикалящата среда, запазвайки в максимална степен естествения вид на ландшафта.

Техническите параметри:
Застроена площ първо ниво:112 кв.м.
Застроена площ второ ниво :115,86 кв.м.
Застроена площ сутерен: 97 кв.м.
Озеленена площ имот: 398 кв.м.

Разгъната застроена площ: 227,86 кв.м.
Разгъната застроена площ със сутерен: 324,86 кв.м.

Площ имот: 560 кв.м.
Плътност:20%
Кинт:0,41
Озеленена площ: 71%

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори