Група къщи в гр.Стара Загора - Къща 1, "ВЕБЕР", арх. Веселин Беров

Група къщи в гр.Стара Загора - Къща 1

Проектант: "ВЕБЕР", арх. Веселин Беров

1.Ситуиране
Проектът касае група от пет еднофамилни жилищни сгради, разположени в имот в регулационните черти на гр. Стара Загора, собственост на частно лице. Имотът е разположен на източния бряг на преминаващата през града река "Бедечка", чието корито е регулирано и благоустроено. Тъй като форма-та на имота е силно издължена, по искане на собственика сградите са ситуи-рани в редица, така че всяка от тях да има поглед към реката. Едната от тях е самостоятелна, а другите представляват две групи по две (тип „близнак“). На практика типовете сгради са три – две са с индивидуално архитектурно решение, а от останалите три едната е повторена и изпълнена огледално. Сградите са в режим на съсобственост, но за всяка от тях е определена за ползуване площ от двора чрез преграждане с ниска растителност. Успоредно на имота преминава обслужваща улица, откъдето има директен достъп до всяка от сградите. Сградите са разположени в озеленена среда, която не само че е запазена, но е и доразвита след изграждане на сградите.

2.Функционално решение 
Всяка от петте жилищни сгради съдържа необходимите за един дом помещения за дневно обитаване и гараж, разположени на първия етаж, и спални на втория. В подземния етаж се намират необходимите складови и технически помещения, както и площи за релакс и домашен тренинг. Всяка от сградите има два надземни и един подземен етаж.
При всяка от петте жилищни сгради е приложена класическата схема – по-мещенията от група „ден“ и група „нощ“ са отделени по етажи. За всеки етаж също е спазена удобната схема и връзка между тях, позната от класи-ческите решения. Създадена е и топла връзка с гаражната клетка, която е вградена в общия обем на сградата. За всяка от сградите е предвидена и площ за дрешници на втория етаж. Пред дневните са предвидени тераси в рамките, определени от ограничителните линии на застрояване, а пред спалните на втория етаж – балкони. Удобно вътрешно стълбище свързва двата жилищни етажа с подземния.

3.Иновативност на архитектурното решение
В основата на приетите архитектурни решения стои известната аксиома, че всичко ново е добре известно и преоткрито старо.
Стара Загора е древен град, чието документирано начало е през 163 година сл.Хр., преминал е през византийско и османско владичество, изгорял поч-ти напълно през 1877 година и възстановен с модерен за времето си нов градоустойствен план от 1879 година. До около 1955 - 1960 година преобла-даващата застройка беше едно- и двуетажена. Това беше времето, когато улицата имаше своя стопанин и беше почти невъзможно да се види занема-рен двор и непочистена улица. Обществено почистване имаше само в цен-тралната част на града или в площите,предназначени за публично ползване, градините и парковете. Уличната растителност се поддържаше и обновява-ше от населението. От 1955 година започна т.н. индустриализация на Бъл-гария, която беше съпроводена от изграждането на високоетажни жилищ-ни сгради, за да се задоволи острата нужда от жилищна площ за приижда-щите от околните села хора. Така градът загуби своята идентичност, загуби и своя реален стопанин. На принципа на доминото това доведе до пробле-мите на презастрояването, транспортния трафик и все по-неблагоприятна среда за обитаване. През изминалите 25-26 години лошото градско плани-ране и стремежът на собственици и предприемачи към максимална изгода от всеки имот засили негативните страни на започналия преди около 60 го-дини урбанистичен процес, особено в централните зони на града.
Затова авторът на проекта чрез ежедневната си практика води една бавна и продължителна битка за възстановяване характера на Стара Загора от сре-дата на шестдесетте години на двадесетия век. Разбира се, това става на едно съвременно ниво както на планиране на жилището, така и по отноше-ние на влаганите материали и инсталации. Тази тенденция постепенно за-почва да става практика и в други все още свободни градски имоти и става желана тенденция от страна на инвеститори и собственици.
В сградите са изпълнени всички електрически инсталации, вкл. и мрежа за интернет във всяко помещение; инсталация за доставка на природен газ с локално отопление; подготовка за слънчеви колектори за топла вода и евентуално за соларни клетки на покрива, както и полагащата се ВК мрежа.
С оглед намаляване до минимум на шума от преминаващи превозни сред-ства и осигуряване на оптимална топлинна изолация на помещенията дог-рамата е петкамерна с пакет от три стъкла, външното от които е т.н. тип „енерджи“. Сградите са проектирани съгласно актуалните изисквания за топлотехническа ефективност с дебелина на топлоизолацията 100 мм. EPS-F. Абсолютно всички сградни елементи са термоизолирани с оглед избягва-не на топлинни мостове. Върху топлинна изолация е положена декоративна мазилка от фирма „BAUMIT“.
По този начин проектираните сгради, които са разположени в спокоен град-ски квартал, непосредствено до регулираното корито на река Бедечка, сред обилна зеленина, която е допълнена чрез проекта, може да бъдат отнесени към забравения в миналото характер на града и представляват в известен смисъл иновация и устойчивост на средата на обитаване, ако нискоетажна-та застройка стане типична за един неголям провинциален град като Стара Загора.

4. Хармонично вписване в околната среда
Сградите са разположени в квартал с нискоетажна застройка и в силно озе-ленено околно пространство. Тяхната височина не надхвърля околната ви-сока растителност. Допълнително след приключване на строителството са засадени съгласно проекта за ландшафтна архитектура вечнозелени дърве-та и храсти в имота около всяка една сграда, а по улицата – акациеви фиданки. По този начин групата от пет жилищни сгради се вписват великолепно в околната среда.

5.Естетка на архитектурното решение.
В името на идеята за възстановяване на нискоетажното строителство като масово в Стара Загора и връщането на улицата на реалните ѝ стопани, сградите са проектирани без предизвикателни и екстравагантни форми и са оцветени в пастелни тонове. Проектът касае най вече екстериора на сградите, тъй като инвеститорът на задачата иска да остави на бъдещите собственици възможността да организират вътрешните пространства по свой вкус. Естетика е търсена и в дребния архитектурен детайл.


ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори