"RM BUILDING", "Архитектурно студио Диагонали"- арх. Николай Давидков, арх. Мариана Давидкова

Сграда със смесено предназначение - подземни гаражи, магазини, ателиета и апартаменти "RM BUILDING" 

Проектант: "Архитектурно студио Диагонали"- арх. Николай Давидков, арх. Мариана Давидкова, арх. Петър Бубев, арх. Росина Шатърова, Габриела Василева, Йоана Робева, Диана Тодорова

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Сградата е разпаложена в м.Лозенец-III част, р-н Лозенец, СО 

СИТУАЦИЯ И ПОДХОДИ 

Входа на сградата е разположен от страната на ул. Яворец, непосредствено от прилежащия тротоар. От същата страна е предвиден и входа за подземните нива. Развит е подземен гараж на две нива достъпен посредством наклонена рампа. Във вертикална посока сградата е достъпна от асансьор и стълбищна клетка. 

СЪДЪРЖАНИЕ И ГАБАРИТИ 

Настоящият проект е разработен за пет етажна сграда с използваеми подпокривни пространства и два подземни етажа. Всички нива на сградата са достъпни от стълбищна клетка и асансьор като са изпълнени разпоредбите за осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение. 

В подземните етажи е предвидено техническо помещение за абонатна станция и 12 бр. паркоместа за общо паркиране - 7бр. на второ ниво кота -5.15 и 5 бр. на първо ниво -2.65. Рампата от ± 0.00 до -2.65 е с наклон 14.5 %, а тази от -2.65 до -5.15 с 13.69% при норма 15%. Двете нива на подземния паркинг са достъпни и от стълбищна клетка с асансьор. Стълбището на всички етажи на сградата е отделено от обектите на съответното ниво с пожарозащитно предверие, по този начин е изпълнено условието за незавимимост на вертикалната комуникация съобразно пожарните норми. 

На партерно ниво ± 0.00=549.50 е разположен търговски обект- магазин със самостоятелен достъп непосредствено от прилежащите улици. Светлата височина на магазина, Hсв.=3.22м, е съобразена с нормативите за обекти за обществено обслужване. Входното предверие на сградата е с ширина 197см при норма 180 см и е достъпно от ул. Яворец през озеленен проход. В пространството на прохода е поставено главното разпределително електро- табло. 

На първия етаж на кота +3.45 са разположени три ателиета като във всяко от тях е организиран кухненски офис, санитарни възли и стаи-помещения за работа и почивка като ателие 3 принадлежи към апартамент 2. 

На втори етаж на кота +6.30 са обособени три апартамента с ориентация спрямо благоприятните световни посоки (югоизток и югозапад). Всеки от апартаментите притежава необходимите балкони, санитарни и обслужващи помещения и по едно складово помещение в рамките на жилището. 

На трети етаж на кота +9.15 са предвидени два апартамента също  с ориентация спрямо благоприятните световни посоки (югоизток , юг и югозапад). Всеки от апартаментите притежава необходимите балкони, санитарни и обслужващи помещения и по едно складово помещение в рамките на жилището. 

На четвъртия етаж на кота +12.00 са разположени три ателиета като във всяко от тях е организиран кухненски офис, санитарни възли и стаи-помещения за работа и почивка.

На пети етаж на кота +14.85 е разположено едно ателие, реализирано на две нива (изцяло на пети етаж и частично на шести) като към него е организиран кухненски офис, санитарни възли и стаи-помещения за работа и почивка. 

Общият брой на ателиетата е седем, а на апартаментите - пет и за тях са осигурени места за паркиране в рамките на парцела. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ 

Носещата конструкция на сградата е монолитна, стоманобетонна, безгредова с фундаментна плоча. Предвидени са шлицови стени в две направления. 

Конструктивната височина на втори подземен етаж на кота -5.15 е 250 см, което позволява светла височина от 232 см с 5 см настилка. За всяко ниво е предвидена настилка с дебелина 5 см. Конструктивната височина на първи подземен етаж на кота -2.65 е 260 см, което позволява светла височина от 240. Конструктивната височина на партерен етаж на кота ±0.00 е 345 см, което позволява светла височина от 322 см, съобразена с нормативите за обекти за обществено обслужване. На първи, втори,трети и четвърти надземен етаж на кота съответно +3.45, +6.30, +9.15, +12.00 конструктивната височина е 285 см, а светлата – 262 см. Максималната конструктивната височина на пети етаж на кота +14.85 см е 29 8см, а светлата височина варира от 150 см до 262 см. Максималната конструктивната височина на частичния шести етаж на кота +17.70 см е 368 см, а светлата височина варира от 150 см до 345 см. 

Ограждащите стени са монолитни от тухла с дебелина 25 см, с необходимата топлоизолация, монтирана външно. Детайлите и вида на използваните материали ще бъдат уточнени след избор на фирма изпълнител в следваща фаза на проектиране. 

Предвижда се изолиране на топлинните мостове с топлоизолационен материал, също монтиран външно на стоманобетонната конструкция. 

Вътрешните преградни стени са тухлени с дебелина 12 см, а стените между апартаментите са 25 см. Предвижда се допълнителна звукоизолация към санитарните възли и стълбищната клетка. Всички инсталационни пакети са обзидани със стени от негорим материал. 

Покривът на сградата е скатен стоманобетонен, с минимален наклон 45º, като засторйката и наклоните на подпокривните пето и шесто ниво съответно на кота +14.85 и +17.70 покриват калканите на сключеното застрояване. Предвидена е необходимата топло-, паро- и хидроизолация. 

Дограмите са PVC със стъклопакет. 

Всички открити пространства над 1.50 м са обезопасени с предпазни парапети от КГП = 1.20 м. Остъклените участъци на сградата ще се обезопасят чрез монтиране на предпазни парапети или прилагане на стъкло с необходимата устойчивост на експлоатационните натоварвания. 

Фасадната обработка на сградата включва полимерна мазилка и витринно остъкляване по допълнителен проект в работна фаза. За целта ще бъдат разработени специфични детайли. 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Върху свободната дворна площ на кота ±0.00, както на кота +1.40 и на кота +17.70 се предвижда озеленяване. 

ПАРКИРАНЕ И ГАРИРАНЕ 

За всеки апартамент или ателие (без ателие 3, което прилежи към апартамент 2)– 11бр. и 1бр. допълнително място за посетители (10% от броя на апартаментите). 

VII. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА -5.15 261.26 КВ.М. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА -2.65 261.26 КВ.М. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА ±0.00 238.65 КВ.М. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА +3.45 264.58 КВ.М. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА +6.30 264.58 КВ.М. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА +9.15 264.58 КВ.М. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА +12.00 264.58 КВ.М. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА +14.85 238.49 КВ.М. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА КОТА +17.70 58.71 КВ.М. 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори