Червената къща Проектант: арх. Николай Няголов "Архитектурно инженерен състав" ЕООД

Червената къща

Проектант: арх. Николай Няголов "Архитектурно инженерен състав" ЕООД

Проектът е изготвен съгласно задание на възложителя.

Настоящия проект предвжда компексно нискоетажно зазсрояване.  Проектираните сгради в него общо имат следните параметри: застроена площ – 643,59 кв. м; разгъната застроена площ – 1431,15 кв. м; плътност на застрояване – 17%; интензивност на застрояване – 0.4, процент на озеленяване 46%.

Ситуационното решение на сградите е продиктувано от конфигурацията и местоположението на имота, транспортния достъп до него, разположението на съседните сгради и е в съответствие с изискванията на ЗУТ и действащите нормативни документи. 

Сградите са отдръпнати на най-малко на 3,00 м от страничната регулационна линия от северозапад, на най-малко на 3,00 м от страничната регулационна линия от югозапад , на най-малко на 5,00 м от дъното на имота от североизток. 

Сградите са свободностоящи и се  развиват в два надземни етажа и частично подземно ниво. Конструкцията е скелетна стоманобетонова. Зидовете са тухлени  с топлоизолация от външната страна. Вертикалната комуникация се осъществява с трираменна стоманобетонова стълба .

Влизането в сградите е от северозапад. Места за паркиране са осигурени в имота близо до входа на сградите.  

Съдържание на сградата:

Сутерен /кота - 2.60/: Съдържа склад и котелно, достъпни по трираменна стълба, тръгваща от коридор на горното ниво.

Първи етаж  /кота ± 0,00/: Предвидени са коридор, две стаи , кухненски бокс , склад и тоалетна.

Втори етаж  /кота + 3,00/: Тук са разположени три стаи, две от които са със собствени бани, тоалетна и две тераси.

Материалите за подовите покрития, стени и тавани са съобразени с изискванията за граница на пожароустойчивост, безопасност, хигиена и топлоизолация в зависимост от предназначенията на помещенията.

Проектът отговаря на санитарно-хигиенните норми и изисквания за този вид строежи, както и на противопожарните изисквания съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми.

Фасадно решение:

Потърсено е характерно обемно решение с изявяване на определени обеми. За образа на сградата допринасят характерното редуване на прозорци, както и оформлението на различните обеми с цветни минерални мазилки. Прозорците са от PVC. Парапетите са от метал-прозирни.

Топлотехническа ефективност:

Всички външни фасадни плоскости се предвиждат облицовани с 5 см топлоизолация. Конструктивните елементи и еркерите под и над отопляеми помещения следва също да бъдат облицовани с топлоизолация 8 см. Над стоманобетоновата покривна конструкция също се предвижда полагане на топлоизолация.

Технически показатели на сградата:

Застроена площ : 100.00 кв. м

Разгъната застроена площ /надземно/:240.10 кв. м

Застроена площ  /подземно/:37.68 кв. м

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори