Многофамилна жилищна сграда м. "ВИТОША – ВЕЦ СИМЕОНОВО", „Архитектурно - инженерен състав” ЕООД, арх. Николай Няголов

Многофамилна жилищна сграда м. "ВИТОША – ВЕЦ СИМЕОНОВО", гр. София

Проектант: „Архитектурно - инженерен състав” ЕООД,  арх. Николай Иванов Няголов 

ОБЕКТ: Жилищна сграда в  м. "ВИТОША – ВЕЦ СИМЕОНОВО", гр. София

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Иванка Рангелова, "АРХИТЕКТУРНО ИНЖЕНЕРЕН СЪСТАВ" ЕООД

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Настоящият проект е изготвен на основание заданието на Възложителя, издадената виза за проектиране и при отчитане изискванията на действащите към момента нормативни документи. Особено внимание при разработването на проекта е обърнато на функционалното решение, като е предложено и използването на съвременни технологични решения, инсталации и материали с цел създаване на оптимални условия за експлоатация, постигане на характерен и запомнящ се архитектурен образ, както и на възможността за използването на сградата от хора с увреждания.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО И СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ

С настоящия проект е предвидено свободно застрояване като начин и нискоетажно като характер. 

Ситуационното решение на сградата е продиктувано от конфигурацията и местоположението на имота, транспортния достъп до него и разположението на бъдещите сгради в съседните имоти, включително и през улица. Отстоянието на застрояването от осовата линия на прилежащата улица и от вътрешните регулационни линии. 

Сградата се състои от един обем – нискоетажно тяло. Застрояването е отдръпнато на 3,90 м от северозападната странична регулационна линия, на най-малко 3,26 м от страничната регулационна линия от югоизток, на най-малко 3,42 м от уличната регулация и на 5,26 м в най-близката си точка от дъното на имота, т.е сградата е разположена изцяло в пространството, като при ситуирането и́ са спазени изискващите се съгласно нормативите отстояния до регулационните линии.

Издатините на сградата в хоризонтално и вертикално отношение са съобразени с Наредба № 7.

Основният вход на сградата е от североизток. От североизток по стълба по терена е и входът за зареждането на ресторанта. 

Предвидена е плътна ограда по вътрешните регулационни линии с височина до 2,20 м, разположена изцяло в упи І-579.

В границите на имота са предвидени паркоместа за 9 автомобила при необходим минимален брой места за автомобили 8 броя.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Предложеното функционално решение е съобразено със заданието на Възложителя и съчетава наличието на ресторант, ателие за разкрасяване и три апартамента в проектираната жилищна сграда.

Вертикалната комуникация в сградата се осъществява чрез самостоятелна евакуационно осигурена стълбищна клетка. Предвиден е и пътнически асансьор.  

Съдържание на сградата:

Подземно ниво (кота -2.80)

На това ниво е разположена кухнята на ресторанта, заедно със спомагателните и́ помещения – съблекалня за персонала с тоалетна и душове, склад, помещение за измиване на  съдове от зала, помещение за отпадъци. На това ниво, ориентирана към югозапад, е разположена зала за хранене, достъпна по стълба, започваща от залата на първо ниво. Предвидена е възможност за разполагане на маси в широк английски двор, частично покрит.

Първо ниво (кота ±0.00)

Тук са входът за ресторанта и входът за жилищната част на сградата. Ресторантът на това ниво съдържа зала за хранене, стълба за долното ниво, тоалетна за клиенти, включително и за хора в неравностойно положение. На двете нива на ресторанта са предвидени общо 24 места за посетители.

Второ ниво (кота +3.50)

Тук е разположено ателие за разкрасяване, съдържащо фоайе, пет зони за работа - фризьор, маникюр, педикюр, масажи и др. процедури, тоалетна за посетители и служители, както и съблекалня с душ.

Трето ниво (кота +6.30)

На това ниво има два двустайни апартамента, всеки с дневна, спалня, баня, преддверие и склад. 

Първо подпокривно ниво (кота +9.10)

Тук са част от помещенията на мезонета, който се развива и на второто подпокривното ниво – преддверие, дневна, кухня, спалня, баня и стълба. 

Второ подпокривно ниво (кота +11.90)

Разположени са две спални и една баня от мезонета. 

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Сградата ще бъде съоръжена с подръчни противопожарни уреди и съоръжения. Дървената покривна конструкция ще се облицова с два пласта пожароустойчив гипсокартон с разминаване на фугите. Стълбата е със стоманобетонова конструкция, осветена странично по цялата си височина. Косите стъпала са с ширина 23 см в най-тясната част на ходовата линия. Посоката на отваряне на вратите е по пътя на евакуация. 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Сградата е предвидена в зона за жилищно строителство. Предназначението на сградата не изисква осигуряване на хигиенно-защитни зони. Шумът и вибрациите по време на строителството и при обичайното ползване на строежа ще бъдат в допустимите норми. 

РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪПНОСТ

В сградата са предвидени входни пространства и санитарен възел, оразмерени за хора в неравностойно положение.

АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ

Архитектурният образ е съобразен с функцията на сградата и същевременно е с характерна пластична форма. Подчертан е контура на сградата при фасадното решение. 

Материалите за екстериорното оформление са вентилируема окачена фасада с имитация на дървено покритие, окачена алуминиева фасада, силикатна мазилка, рулонна хидроизолация за покрива, PVC дограма. 

ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

Всички външни фасадни плоскости се предвижда да бъдат облицовани с топлоизолация. В покривната конструкция също се предвижда полагане на топлоизолация между ребрата и на два пласта пожароустойчив гипсокартон. 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОСТИГНАТИ В ПРОЕКТА:

Застроена площ - 107.25 м2  

Разгъната застроена площ (надземно) - 429.60 м2 

Разгъната застроена площ (нежилищна) – 165.04 м2 (38,4%)

Разгъната застроена площ (жилищна) – 364.56 м2 (61,6%)

Застроена площ (подземно) -107.25 м2

Плътност на застрояване - 32 %

K инт. - 1.29

Озеленена площ - 42%

ПО ВИЗА - ЗА ЖИЛИЩНА ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩО МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ:

Площ на УПИ I-579 - 333 м2

Плътност на застрояване – max 40 %

K инт. – max 1.3

Озеленена площ – min 40%

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори