Тема: „Обществени сгради“
Категории
-  Болници, медицински центрове, здравни заведения
-  Учебни и културни центрове
-  Търговски сгради

Критерии: 
Основните критерии за оценка на проектните предложения са:
- Иновативност на проектното решение
- Устойчивост и вписване в околната среда
- Функционалтност на архитектурното решение
- Естетика

Условия:
• задължителни:
- спазване на условията на конкурса;
- предназначението на обекта;
- иновативност на проектното решение;
- качество на детайлите;
- начин на представяне – аргументирано към критериите презентиране;
- иновативност при архитектурните и техничeските решения
• препоръчителни:
- прилагане на иновативни технологии и решения;
- възобновяеми енергийни източници;
- енергийна ефективност;
- зелена архитектура;
- иновативни системи за управление на сгради и др.;
- цветово решение;
- нетрадиционен подход;
- креативност;
- оригиналност;
- прилагане на интериорни решения и визуализации;

Регламент:
• Конкурсът е явен и официалният му език е български.
• В конкурса могат да участват архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и работещи в България или в чужбина.
• Не е задължително обектът да е реализация или да е в строеж.
• Всеки участник или екип-участници може да изпрати до три проекта.
• Обектът или проектната разработка не е задължително да са на територията на България.
• Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса.
• Обектът трябва да е проектиран не по-рано от 2007-ма година.
• Представителлите на журито не могат да участват със свои проекти или проекти на свързани фирми и лица

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ