Нискоенергийна многофамилна жилищна сграда - "Могилата", „Цилков Архитектура" ЕООД, Арх. Кунчо Цилков

Нискоенергийна многофамилна жилищна сграда - "Могилата"

Проектант: „Цилков Архитектура" ЕООД, Арх. Кунчо Цилков

1.ОСНОВНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ          

Имотът е разположен в южната част на гр.София в м. ."Витоша ВЕЦ Симеоново" в близост до зоологическата градина. Парцелът се обслужва от Североизток от ул. „Могилата” свързваща бул.”Симеоновско шосе” с бул.”Черни връх”. Околното застрояване е преобладаващо жилищно (многофамилни сгради) с 3 или 5 етажа , строени предимно последните 10-15 години. Теренът е с минимален наклон към улицата . Партерния етаж (етаж 1) е разположен на нивото на улицата). Сградата е без сутерен, а паркирането се извършва в границите на парцела.

Основнят визуалнен акценти е развитието на фасадата към улицата по височина стигащо до покривната кула на етаж 

4.В архитектурно отношение сградата разчита на вписването в съществуващата среда чрез контраста между строгото геометрично редуване на етажните нива и наклонените плоскости на покрива и фасадата към улицата. Редуването на наклонените фасадни изрези отразява динамиката на трафика по прилежащата улица.

1.ФУНКЦИОНАЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА СГРАДАТА                                                   

Сградата представлява многофамилна жилищна сграда с офиси на три/четири етажа без сутерен. Сградата е разделена по височина на етажи взаимно обвързани чрез стълбищна клетка разположена в средата на североизточната фасада.

Стълбището е разположено на север към улицата, а апартаментите са обърнати максимално към дворното пространство, южната ориентация и гледката към Витоша.

По височина сградата има следното съдържание:

•На кота ± 0,00 (Етаж 1) е разположен входа към жилищната част и двата офиса.

•На кота +3,20 (Етаж 2) са разположени 5 броя двустайни апартаменти. 

•На кота +6,05 (Етаж 3) са разположени 2 броя двустайни и 2 броя тристайни апартаменти. 

•На кота +8,90 (Етаж 4) е разположен един едностаен апартамент разположен в кулообразна част. 

2.ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ                                                                                                             

Сградата е проектирана в съответствие с изискванията за „ниско-енергиина сграда” които преизпълняват изискванията на действащата нормативна уредба по част енергиина ефективност. 

Обемът на сградата е с пропорции близки до квадрат. Сгарадата е с подобрена топлоизолация и дограма с троен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Всички термомостове са изцяло избегнати или сведени до възможния минимум. Остъкляването на офисите е предпазено от преослънчаване през лятото чрез еркери, а големите южни прозорци на жилищната част чрез балкони-козирки. В същото време ниското зимно слънце „навлиза” дълбоко в сградата през големите прозорци и води до пасивни топлинни печалби. Горните части на фасадата както и покривното покритие са бели с цел намаляване на прегряването през лятото. 

След прилагане на всички мерки за енергийна ефективност нужната енергия за отопление и охлаждане е сведена до минимум. По тази причина отоплението и охлаждането на всеки апартамент се извършва от единчиен климатик „канален тип” подаващ обработения въздух към стаите. Добивът на битова гореща вода е подпомогнат от соларни колектори разположени на покрива, добиващи над 50% от годишно необхдоимата топла вода. Осветлението ще става от енергоспистяващи осветителни тела (LED панели) с детектори за движение в двора и кроидорите.

Средната необхдоима електрическа енергия за сезонно отопление и охлаждане на един апартамент е 500 kWh или 75 лв на година (комбинирана дневно-нощна тарифа).

Допълнителната инвестиция за мерки по енергийна ефективност се компенсира още по време на строителството поради отсъствието на отоплителна инсталация (радиатори, разводка...) и такси по присъединяване (ТЕЦ, газ, ел. мрежа).

3.СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ                                                                                    

В сградата са използвани масови и икономични строителни решения (в основната си част от материали произведени в радиус от 150 километра) които са съчетани по иновативен начин с цел постигане на подобрения в енергийната ефективност и визуално присъствие.

Използван е класически скатен покрив с външно отводняване, но изпълнен с плоски керемиди с бял цвят и стоящ улук върху корниз с изчистени геометрични форми. Покривната конструкция е дървена изолирана с пластове от лека минерална вата. Топлоизолационната система е с двойна дебелина спрямо стандартната което освен намалени топлозагуби позволява локално намаляване на дебелините с цел фасадна пластика (например в зоната между ивиците от прозорци).

4.ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                   

Площ на парцела – 789,00 m²

ЗП – 288,11 m²

РЗП – 1024,92 m²

Бр. eтaжи – 3+1 

Брой офиси – 2

Брой апартаменти - 10

Брой обитатели – 30-50 човека

Брой паркоместа – 13 броя

Брой вертикални комуникации – 1 стълбищна клетка

Средна електрическа енергия за отопление и охлаждане на един апартамент за година – 500 kWh (75 лв при комбинирана дневно-нощна тарифа)

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ