Логистично-индустриален парк "Родопи" гр. Пловдив

Логистично-индустриален парк "РОДОПИ", гр. Пловдив

Проектант "ЕР ТЕ Консулт" ООД, арх. Радко Тодоров

 

  • Проектна фаза:  ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ  
  • Инвеститор:  „ДИ ЕЙ ЖИ” ЕООД

Ситуационно решение

Логистичния парк е ситуиран в УПИ  008192 –логистичен парк.Транспортния достъп е осигурен с включване (вход) от главния околовръстен път Асеновград - Пазарджик в северната част на УПИ-то посредством новопроектиран пътната връзка с път ІІ-86- с единен вход  - изход. Всички сгради в логистичния парк   спазват необходимите нормативни отстояния към регулационните линии на имота по одобрения ПУП-ПРЗ, както и ограничителното отстояние наложено от Електро съоръжение – 400kw трасе. 

В предната част на допустимата зона застрояване- север , успоредна на основната транспортна артерия  - околовръстен път No.86 – предвиждаме изграждането на три основни тела – шоуруми , свързани с външни градини покрити със слънцезащитни елементи , които представляват основни представителства на фирмите обслужвани от зоната. Тези три корпуса , условно наречени Зона А, Зона Б и Зона В също така ще имат и основна функция за обслужването на външни клиенти (банкови офиси , застрахователни и др.) В Зона А е предвиден – хранителен магазин  , а в Зона Б – заведение за бързо хранене и външна открита тераса. Предвижда се паркинг за посетители пред самите шоуруми и обслужваща пешеходна зона . 

В следващата зона за застрояване се предвижда Сграда 1 – Представляваща : Под обект Централен офис и под обект Терминал 1 . В североизточната част на зоната на застрояване се изгражда КПП обслужвашо единния Вход-Изход за логистичния парк.

Пред централния офис разполагаме паркоместа с цел обслужването на клиенти .Централния офис е изграден в източната част и разположен посредством дилатационна фуга с Терминал 1. В посока юг, се намира следващия Терминал 2. Между Терминал 1 и Терминал 2 се изгражда – вътрешно обслужваща товаро разтоварна зона ( съобразена с маневрирането на тежкотоварни автомобили с L=18-24 m.

Непосред  в западната част  между западната регулация и Терминал1 се предвижда първия сондаж обслужващ зоната за технически нужди .Аналогично е местоположението на втория сондаж разположен между западната регулация и Терминал 2 . В източния край на имота, пред Терминал 2 се изгражда БКТП 2x1000КwA и дизелагрегат  за резервиране на основни позиции в мрежата. В посока юг, до източната граница и непосредственно зад Терминал 2 се изграждат черпателен резервоар за технически нужди и противопожарен запас , както и бункерна помпена станция и черпателен резервоар за битови нужди. 

В южната част на УПИ-то се предвижда бъдещо застрояване – Терминал 3  

Oбемно решение и функционално съдържание

Предмет на проектиране и проучване във фаза ИТП обхваща пет подобекта (Шоурум – (Зона А, Зона Б и Зона В),Централен офис, Терминал 1 , Терминал 2 и КПП), както и всички обслужващи трасета – електро , ВиК и пътна част и съпровождайки ги обекти към тях. 

Технико – икономически показатели :  

  • Площ на парцела – 64 863,00м2
  • Застроена площ – 20 249,86м2
  • Разгъната застроена площ - 24 440,34м2
  • Пзастр. – 30 %  ( По одобрен ПУП : Пзстр: 80%)
  • Кинт. – 0,36  ( По одобрен ПУП : Кинт. : 2.5%)

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ