Бутикова винарна „ ЗЕЛАНОС”, м. Орешака, землище на с. Славянци, Община Сунгурларе, Бургаска област.

Бутикова винарна "Зеланос", м. Орешака", землище на с. Славянци, общита Сунгурларе

Проектант: „АТИКА Р5” ООД, арх. Росица Йовчева

Възложител: „РенВал” ЕООД, Рени Славова

Бутикова Винарна „ЗЕЛАНОС” се намира в живописното землище на с.Славянци.

Имотът е разположен на южен склон с голяма денивелация. Достъпът е осигурен по отклонение от път III-7306 „Сунгурларе – Славянци” при км. 13 +000, който обслужва и прилежащите имоти с поредни номера от 56 до 99 в масив 16 в м. „Орешака” – лозови насаждения. Влизането е от юг. От север граничи с гора, от изток - дере.

Проектирането бе завършено в края на 2011г. Проектът бе изготвен въз основа на одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ №018006 /заповед №201, гр. Сунгурларе-17.05.2011/, задание за проектиране от инвеститора и подробно задание от част „Технология и организация на производството”. Разработката бе направена в съответствие с действащата нормативна уредба в България относно строително-техническите дейности, условията за безопасност на труда и пожарна безопасност, осигуряване на достъпна среда, както и санитарно хигиенните изисквания за безопасност на произвежданите хранително-вкусови продукти.

От есента на 2013 г. обектът влезе в експлоатация. 

Ситуационно решение 

Сградата е разположена свободно. Комуникациите са решени съобразно технологичния процес на обработката. Контролът на достъп, охрана и наблюдение е организиран в пропускателен пункт на „вход изход”, вграден в оградата на южното лице. Асфалтов път преодолява значителната денивелация и осигурява достъпа до всяка зона на производство, както и посетителския маршрут. 
Вляво от главния вход е оформен паркинг.
По контура на имота е изградена ажурна ограда с цокъл от стоманобетон с височина 60 см. и декоративни пана по южното лице (ковано желязо). 
Организацията на алеите и вътрешните пространства осигурява достъпна среда – достъп с превозни средства и придвижване по рампови пътища.

Функционална организация 

Сградата е компактна. Съдържа три основни зони – същинско производство, адмнистративно обслужване и техническо обслужване. Решена е основно в два етажа като в източната част се явява и трето ниво. 

I Производство

Обработката на гроздето започва на второ ниво (+5.50) – открита асфалтова площадка за приемане и окачествяване на гроздето, охлаждане в хладилна камера, първична преработка на покрита проветрива площадка с отвори в подовата плоча за пълнене на винификаторите, виниматиката и пресата, разположени в помещението за мацерация, ферментация и пресуване на първо ниво (±0.00) В пряка връзка с него са помещенията за ферментация в бъчви и помещението за депозит и обработка, свързано с избата за съзряване на виното в бъчви и отделението за стареене в бутилки (енотека).
Завършващата фаза – бутилиране, е отново на второ ниво (+5.50) където се съхранява готовата продукция. 
Лабораторията за контрол и управление на качеството в хода на технологичния процес е разположена на второ ниво в пряка връзка с приемането на първичния материал и бутилиращата линия. 

 II. Административна зона 

Организирана е в източната страна на сградата. На второ ниво (+5.50) са кабинетите на управител, технолог и счетоводство. В работната дегустационна се контролира качеството на вината в процеса на производство. Битовите помещения за персонал от 10 човека, са на същото ниво. Връзката с производствените помещения и открити зони е решена по вертикала със стълбищна клетка и изход към северната работна площадка. 
Главният вход към тази зона е от юг. Подхожда се през богато озеленена паркова среда. Стъпала, тотем с логото на винарната, богато остъклено входно фоайе, създават представителност на приемната, където в пряка връзка с бъчвеното и енотеката е разположена дегустационната зала за посетители. 
Винарната приема посетители за дегустации.
Помещенията в сградата са свързани помежду си така, че гостите да се движат безпрепятствено при запознаването им с етапите на винопроизводство, по ясна ходова линия, която завършва в Залата за дегустации. Това дава възможност да се създаде сценарий за представяне на вината придружен с атрактивни елементи. 
В трето ниво е предвидена малка база за нощуване на сезонния персонал и  собствениците  с обща дневна и тераса с прекрасен изглед на юг и запад. 

 III. Обслужваща зона 

Благодарение на теренната денивелация, под пътя към зоната за първична обработка на гроздето, се създава възможност за изграждане на помещения отворени към стопанския двор на първо ниво, които са за обслужващи дейности – техническа работилница, склад, архив за производствени партиди – енотека, магазин. 

Стопанския двор е пряко свързан с помещението за мацерация и ферментация. В него се движат и маневрират товарните коли, автобуси и леки автомобили. Тук се извършват тораво-разтоварните дейности, внасянето и монтажа на технологичното оборудване. На работната площадка на второ ниво се движат само електрокари. Към тази зона е и помещението за ОВК системите, разположено в първо ниво.

Енергийна целесъобразност 

Заложени са съвременни материали, отговарящи на конкретните изисквания за Енергийна ефективност. Соларни панели допълват системите за правилно климатизиране на помещенията в сградата, съобразно специфичните изисквания на технологията и обитаването. 

Конструктивно решение

Сградата е скелетна, монолитна, стоманобетонова с частично безгредови плочи за големите производствени помещения. Стените са тухлени – WIENERBERGER 38.

Интересен момент е решението на покрива над приемното и преработката на гроздето. Дървената конструкция с видими метални обтегачи прехвърля чисто пространство 12м/ 15м и впечатлява с лекотата на ажурното решение.

Обемно-пространствено решение

Композирането на сградата е продиктувано от техническите изисквания към строго технологичното и функционално съдържание, както и вписването в околната среда. Голямата денивелация дава възможност да се степенуват обемите и да се раздвижи едрият монолит. Третирането на повърхнините с естествени материали – каменна облицовка, бяла релефна мазилка, покриви с каменни шиндли, дървени покривни конструкции спомагат за спокойно и мащабно проектиране на винарната в живописната природна среда на фона на естествения горски масив над северната граница на имота.

Технико-икономически показатели:

  • Площ на имота – 8301 м²
  • Озеленяване и благоустрояване – 4710 м²
  • Алеи, пътища, паркинги и открити производствени площадки – 2130.75 м²
  • Обща ЗП – 1460,25 м²
  • Обща РЗП – 2605,25 м²

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ