Еко селище "ДИВА БУКА"

Проектант: ФИМЕРА ДИЗАЙН СТУДИО ООД

Автор/Авторски колектив: арх. Петя Танъмова, л.арх. Петя Гроздева

Център за екотуризъм и рекреация в землището на с. Бързия общ. Берковица

ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ

Koмплексът е разработен като място, където природата е най-голямата ценност, средство и среда за отдих и възстановяване. Запазени са застроителните места нa съществуващите в имота сгради на бивш пионерски лагер. Единствено четирите малки бунгала са разположени на нови места сред съществуващата растителност, като отново е следван принципът за минимална намеса в природната среда.

Идеята е да се създаде място за комфортно настаняване на до 70 души, в което липсва единствено стресът от забързаното градско ежедневие.

Отделните сгради предлагат самостоятелно обитаване на посетителите си с дневна зона, зона за рекреация на открито и зона за сън. Предвидено е пречистване на отппадните води и използване на възобновяеми енергийни източници, за минимален енергиен отпечатък.

ТИПОВО БУНГАЛО

Четирите типови бунгала с по два независими входа, дават възможност за по-интимно уединение сред природата. Материалите както тук, така и при останалите сгради, са основно от естествен произход. Покривните и фасадни обшивки са от композитен материал, но създават визия за хармонично присъствие в средата.

ГОЛЯМО БУНГАЛО 1

Това бунгало е реновация на съществуваща сграда. Предвидената дървена фасадна конструкция изцяло обединява стария обем на първи етаж с новопроектираното пространство на втория етаж. В интериора е “вплетена” традиционен мотив - шевица.

ГОЛЯМО БУНГАЛО 2

Пространството на голямо бунгало 2 се развива изцяло около двуетажната дневна. Покривните прозорци обогатяват естественото осветление и създават игра на сенки в интериора.

ОСНОВНА СГРАДА

Основната сграда дава възможност за хотелско настаняване, общи зони за събиране и провеждане на различни събития, разполага с напълно функционален спа и физиотерапевтичен комплекс, ресторант с професионално оборудвана кухня и тераса за почивка и наблюдение на природата. Южната фасада представлява стена за катерене.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА СРЕДАТА

Поради желанието за минимална намеса , се запазва автомобилния подход от запад като е предвидено паркирането да става само в тази зона. Пешеходната връзка от този подход към основната сграда ще се осъщесвява посредством главната свързваща алея за комплекса. Подходите към останалите бунгала ще са от плочопътеки от естесвен камък. Такава плочопътека ще бъде и обиколната алея в източната част на комплекса, която ще отвежда до зоната за тих отдих, медитация и йога. Преплетена с главната пешеходна алея е водна каскада, чието румолене усилва усещането за спокойствие. Северно от каскадата и алеята, между основната сграда и голямо бунгало 1, е разположена зона за събития на открито. Денивелацията в тази зона както и отделните нива на водната каскада са решени с габиони. Запазването на съществуащата висока дървеснохрастова растителност и добавянето на нова с видове типични за региона, има за цел да запази усещането за естесвена гора.

 

DIVA BUKA

recreational center for ecotourism near the village of Barzia, Berkovitsa

CONCEPT

The complex is developed as a place where nature is the greatest value, environment and remedy for recreation and recovery. The spots of the buildings from a former pioneer camp are preserved. Only the four small bungalows are situated in new places among the existing forest, following the principle of minimal intervention in the natural environment.

The idea is to create a place for comfortable accommodation for up to 70 persons, lacking only the stress of the hectic urban life.

Individual buildings offer independent occupation for visitors with a day area, an outdoor recreation and a sleeping area. The complex provides waste water treatment and the use of renewable energy sources for a minimum energy footprint.

STANDARD BUNGALOWS

The four standard bungalows, each with two independent entrances, provide a more intimate seclusion among nature. The materials here, as well as the other buildings, are mainly of natural origin. Roof and facade siding are made of composite material, however they create a vision of harmonious presence in the environment.

LARGE BUNGALOW 1

This bungalow is a renovation of an existing building. The foreseen wooden facade completely combines the structure of the old first floor with the newly designed space of the second floor. In the interior is embodied a traditional motif from the local folk art - “shevitza”.

LARGE BUNGALOW 2

The space of this bungalow develops entirely around the two-story living room. Roof windows enrich natural lighting and creates a shadow play in the interior.

MAIN BUILDING

The main building provides double rooms accommodation, common areas for gathering and conducting various events. It has a fully functional SPA and a restaurant with professional kitchen and a terrace for rest and nature observation.

The southern facade is a climbing wall.

LANDSCAPING

Due to the desire for a minimal interference, the vehicle approach from the west is maintained and the parking is restricted only in this area. The pedestrian connection from this pathway to the main building will be through the main alley of the complex. Approaches to the other bungalows will be made of natural stone paths. Such a pathway will also be the promenade in the eastern part of the complex, which takes you to the area for quiet relaxation, meditation and yoga.

A water cascade is intertwined with the main pedestrian promenade, whose whirls enhances the feeling of tranquility. North of the cascade and alley, between the main building and the large bungalow 1, is an outdoor area. The denivelation in this area as well as the levels of the water cascade are defined with gabions. The preservation of the existing high growing vegetation and the addition of species typical for the region aims to preserve the natural forest ambiance.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ