145 Основно Училище „Симеон Радев“, р-н Младост 1а, гр.София

145 Основно Училище „Симеон Радев“, р-н Младост 1а, гр.София

Проектанти: ИНТЕГРА КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД проф. д-р. арх. Стефан Попов, д-р арх. Анета Славова, д-р арх. Васил Кашукеев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОФИЙСКА ОБЩИНА, РАЙОН „МЛАДОСТ” 
ИНВЕСТИТОР И ДАРЕНИЕ: СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145-СОУ СИМЕОН РАДЕВ - СОФИЯ  
УПРАВИТЕЛ: ИНТЕГРА КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД    Д-Р АРХ.АНЕТА СЛАВОВА      

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основна цел е разработването на  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ за реконструкция, пристрояване и основен ремонт -  на съществуващата училищна сграда на 145-то Основно Училище “Симеон Радев”, р-н Младост 1а, гр.София.

ОБОСНОВКА:

Училището като институция в  целия свят се намира в етап на основно преосмисляне, преустройство и напасване към непрекъснато развиващите  се постижения на съвременната наука, модерната психология, дидактика и педагогика в областта на образованието. Причина за всички тези търсения е все по-пълното осъзнаване в света, че масовото образование е основата на която се гради човешкия прогрес, цялото икономическо, културно и научно развитие и просперитет на нациите. Целият съвременен свят е силно заинтересуван от тези проблеми. Международната Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), включваща 34 най-развити страни в света, е създала специална Програма за международно обследване на училищното образование. (Programme for international student assessment) (PISA). Обследването се извършва на всеки 3 години, на базата на тестови изследвания на постигнатите образователни успехи на учениците. Финландия е на традиционно на първо място неизменно последните изследвания и се класира като едно от най-качествено обучението в света.Във Финландия се обръща действително особено внимание на масовото образование и неговото развитие, и усъвършенстване. 

Важна част в общото усъвършенстване на училищното образование се явява и усъвършенстването на училищната сграда, като средство  на обучението.

„В бъдещите модели на образование се предвижда значителна промяна, и съществува все по-голям риск съществуващите училищни сгради да спънат това развитие.”

Цитатът е от докладът: “Училищата на 21-ви век: Учебна Среда на Бъдещето” (2012) разработен в рамките на програмата Building Futures. Ultralab, Anglia, Ruskin University.

Финландия е световен лидер и пример за такова развитие, създавайки цялостна методологически обмислена система за изследване, прилагане и проследяване на постигнатите резултати, и набелязване на нови по-високи цели за проучване, прилагане и развитие. 

Сградите на образованието съвсем не са някакъв безличен неутрален контейнер, склад състоящ се от коридори и стаи, които могат да се използват за всичко, и всичко да се прави в тях с еднакъв успех.  Сградите на образованието са специфично средство на образованието, което би следвало да се развива в съответствие с най-новите постижения на науката, психологията, социологията, модерната дидактика и всичко останало. Точно това в най-висока степен за момента е постигнато във Финландия. На тази база съвременните училищни сгради във Финландия са претърпели вече множество съществени промени с доказано положително влияние върху целия обучителен процес и психиката на децата.

Съществуващата сградата на  145 ОУ София има това предимство, че до голяма степен като композиционна структура напомня финландските училища с голямо централно разположено форумно универсално ползвано пространство и заобикалящи го учебни помещения.

ИНОВАТИВНОСТ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ И НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.  Проектът е експериментален, иновативен, разработен не изцяло на базата на съществуващите нормативи за училища у нас, а и на базата на  най-съвременните постижения и нов тип виждания и концепция за развитие на училищна сграда,  отговаряща на най-новите изследвания и постижения на световния опит, модерната наука, психология,  дидактика и педагогика в света. 

2. Пилотен експериментален проект, означава проект, който след неговото осъществяване и проследяване на работата му  във времето, ще бъде предложен като принципи за евентуално прилагане в България и коригиране, актуализиране на препоръчителните нормативи за такова строителство у нас.

3. Нов тип Учебно ядро за предучилищна възраст.

4. Форумното пространство, по подобие на това във финландските училища ще се използва многофункционално преди всичко като столова 3 пъти дневно, а също инцидентно като зала за събиране, за празници, чествания, театрални представления, концерти, срещи, събрания на прилежащото население и др.

5. Непосредствено до входа в училището, на нивото на форума е запазено мястото на библиотеката, която е дори разширена по големина, и е изцяло остъклена за визуален контакт към форума на училището. Библиотеката е снабдена и с компютри за свободно интернет ползване. Това дава възможност, при подходяща организация на времето за ползване, библиотеката да се ползва и от цялото население на прилежащия район, включително и в събота, неделя и празнични дни.

6. Форумът като столова и многофункционално пространство – ЗАМЕСТИТЕЛ НА ПРАЗНАТА АУЛА.

7. ВАЖНО ИНОВАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИЯ ПРОЕКТ Е И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ).

8. В дъното на форумът е изградено и ново пространство което може да се използва, както за сцена, така и за репетиционна за театър, музика и танци.

9. Социално-психологически проблеми на привикване на децата към училището и тяхното решаване с помощта на архитектурното решение на сградите.

- Големината на училищата и проблемите които те създават. 
- Училищните тоалетни и проблемите които те създават в училищата. 

Всеизвестно е на всички, че тоалетните в училищата са проблем при възпитанието на децата в  училищата. НАЙ-ЛОШИТЕ НЕЩА (пушене, алкохол, наркотици) ДЕЦАТА НАУЧАВАТ ОТ ДРУГИТЕ УЧЕНИЦИ В ТОАЛЕТНИТЕ.

С цел да се избегнат всякакви нежелани групови контакти на между децата в тоалетните помещения психолозите и социолозите във Финландия предлагат едно безкрайно просто, но ефикасно решение на този въпрос – въвеждането индивидуални домашен тип тоалетни в училищата, такива каквито всяко дете има и в къщи. Онова което малцина обаче знаят е, че индивидуалните тоалетни изградени по този начин в училищата са много по-икономични от обществените. Те са почти двойно по-икономични. Но най-важното им качество е, че те автоматично премахват принудителното насилствено „обучение” към привикване към пушене, наркотици и насилие.

-  „Изолация” , или „ Публичност”. Остъкляване на класните стаи навътре към общите учебни пространства на учебната група.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СГРАДАТА - ОБХВАТ НА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ

Обхватът на настоящия Идеен проект и технически до кота 0,00 е цялостната реконструкция, пристрояване и основен ремонт на училищния комплекс, заедно с прилежащите му дворни пространства. 

145-то основно училище, съгласно Заданието за проектирането на ръководството на училището е пет комплектно от 1 до 7 клас, плюс подготвителен клас за 6 годишни – също с 5 паралелки. Общият брой на учениците съгласно същото задание ще бъде 980 ученика. 

Централно място в общата реконструкция е отредено на централното форумно пространство на съществуващата сграда. Форумното пространство, по подобие на това във финландските училища ще се използва многофункционално преди всичко като ежедневно 3 пъти на ден използвана столова и инцидентно  като зала за събирания, за празници, чествания, театрални представления, концерти, срещи, изложби, събрания на околното население и др. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, ПО КЛАСОВЕ И ПО ЕТАЖИ.

Основен принцип при подреждане на учебните групи е подреждане на малките ученици на долните нива на училището, а по-големите на второ и трето ниво

За съжаление, сградата на 154 ОУ която е построена монолитно от стоманобетон по системата едроплощен кофраж (ЕК). има ограничена възможност за свободната реорганизация на пространствата в нея. 

Децата от първи и втори клас, чиито стаи са разположени на нивото на форума използват самият форум като игрово место.

Централно място в общата реконструкция е отредено на централното форумно пространство на съществуващата сграда, което след преустройството ще бъде значително разширено и увеличено както физически, с пространственото прибавяне на околни комуникационни пространства,  така и визуално с увеличаване на неговата видимост още от входното пространство. Увеличена е и неговата височина до височината на общата сграда. Така то се превръща не само на план, но и пространствено в център на цялото училище, както е и във финландските училища. С придаването му и на нови основни функции за цялото училище, то се превръща и в основен функционален и представителен център на училището.

Форумното пространство, по подобие на това във финландските училища ще се използва многофункционално преди всичко като столова 3 пъти дневно, а също инцидентно като зала за събиране, за празници, чествания, театрални представления, концерти, срещи, събрания на околното население и др. 

В атриума се очаква масово събиране максимално от около 300 души. 

СПОРТ -  СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  (подобект 3)

Съществуващата към училището спортна сграда има приблизително 1400 кв.м. РЗП. Тя е на два етажа със сутерен и съдържа две маломерни спортни зали с размери: 24/12 и 18/8, както и маломерен плувен басейн с размери 9/12,50. Базата е в лошо състояние, с нестандартни игрища и маломерен басейн, без възможност за подобряване и провеждане на състезания, и без места за зрители. Поради лошата композиция и архитектурно решение, не съществува никаква възможност за разширяване на залите и подобряване на техните функционални възможности.

От всичко казано до тук е ясно, че при Реконструкцията на училищната сграда на 145 ОУ „Симеон Радев” не е възможно да се очаква пълно покриване с принципите, които се залагат при архитектурното решение на успешните финландски училища, заради наличните дадености и строителни ограничения. 

Независимо от това обаче, много от техните най-съществени изисквания са постигнати.

По отношение на съдържанието си изискванията към реконструкцията на основната учебна сграда  на 145 ОУ „Симеон Радев”, съгласно изискванията на заданието за проектиране на Училищното ръководство, са: 145 ОУ „Симеон Радев” да стане 5 комплектно основно училище, съдържащо: подготвителни класове за 6 годишни и редовни класове от първи до седми клас всички с по 5 паралелки. Общият брой ученици се очаква да бъде 980. (за подробности виж Таблица 1) 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТОАЛЕТНИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА УЧИЛИЩАТА.

Всеизвестно е на всички, че тоалетните в училищата са проблем при възпитанието на децата в училищата.

НАЙ-ЛОШИТЕ НЕЩА (пушене, алкохол, наркотици) ДЕЦАТА НАУЧАВАТ ОТ ДРУГИТЕ УЧЕНИЦИ В ТОАЛЕТНИТЕ.

С цел да се избегнат всякакви нежелани групови контакти на между децата в тоалетните помещения психолозите и социолозите във Финландия предлагат едно безкрайно просто, но ефикасно решение на този въпрос – въвеждането индивидуални домашен тип тоалетни в училищата, такива каквито всяко дете има и в къщи. В индивидуалната тоалетна, още от дома, всяко дете е свикнало да влиза по отделно, само. Свикнало е да поддържа чистота, да не драска и да не чупи. Всяко дете знае. че е лесно да се проследи кой е влизал там дори преди него.

В нашият случай обаче в 154 ОУ поради факта, че и двете стени на тоалетните са бетонови шайби, ние възприемаме решението, че тоалетните ще бъдат изградени като отдени затворени индивидуални клетки, индивидуално вентилирани и ги разполагаме по двете стени с обединено празно но видимо за всички пространство между тях, което не би могло да се използва за нищо друго освен за пряк достъп до тоалетните, каквато е и основната идея на това решение.

„СКРИТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АНОНИМНА ИЗОЛАЦИЯ”,  или „ОТКРИТОСТ И ПУБЛИЧНОСТ”.

Всеизвестно е, че учениците се бият и правят най-големите пакости и зулуми, далече от учителският поглед. Това става или в общите части на тоалетните, или скрити в класните си стаи.

А КАКВО БИ СТАНАЛО АКО ОСТЪКЛИМ КЛАСНИТЕ СТАИ НАВЪТРЕ КЪМ ПРИЛЕЖАЩИТЕ  ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА  ????

  • Всеки момент, всеки може да види какво става във всяка стая. Възпиращо срещу вандализъм и насилие.
  • Възможност всеки ученик да види как се води обучението в съседните учебни стаи и дали там не е по-интересно.
  • Възможност всеки учител да види какво става в съседните учебни стаи и дали там се преподава по-интересно. (пораждане на естествена конкуренция за по-добро преподаване)

От опита във Финландия се оказва, че това не само не смущава обучението на учениците, но го подобрява поради появата на естествена конкуренция към по-добро качество между различните класове  и преподаватели!

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори