„Късноантичен Мавзолей“, жилищна група Южен парк, гр. София

„Късноантичен Мавзолей“, жилищна група Южен парк, гр. София

Проектанти: Амфион ЕООД арх. Борислав Богданов

ЦЕЛ И ИДЕЯ НА ПРОЕКТА:

Предвижда частично покриване на мавзолея над южната част при гробните камери с лека метална конструкция, с цел максималното им опазване. Облите форми, фланкиращи разкопките, подчертават тяхната устойчивост във времето и безкрайното им историческо значение. Подходите към комплекса са два: основен от– ул.’ ’Д.Хаджикоцев’’ и второстепенен при ул. “Кожух планина”, осигурени са достатъчен брой паркоместа. По централна ос от главния вход се намира експозицията. До него ще бъдат изградени нови пейзажни алеи, както за преодоляване на стръмния терен, така и за осигуряване на достъп на посетителите до експозиционните обекти и до античната пещ за строителна керамика. Като част от комплекса ще бъдат разположени временни постройки за обществено обслужване: каса и охрана; магазин за сувенири, информационен център и обществени тоалетни. В източната част на парцела се предвижда детска площадка със съоръжения за игра и кътове за рекреация.

За завършваненето на цялостният облик на комплекса ще бъдат изградени информационни табели, градска чешма, осветителни тела, а по границите на парцела ще се предвиди и декоративна ограда.

Обектът „Късноантичен мавзолей’’ е един безценен паметник от античността и опазването му чрез адаптиране в едно градско пространство със съвременни функции ще има силен ефект на познаваемост и популяризиране сред обществото. Архитектурната намеса е умерена, с цел да се изявят естетическите ценности на разкопките, а иновативността на проекта се съдържа в максимално отворено пространство, различаващо се от изцяло заграждащите и покриващи конструкции, които познаваме.

ОСНОВАНИЕ:

Настоящата разработка е изготена въз основа на задание от Възложителя и е съобразена с изискванията на „Закон за устройство на територията” и „НАРЕДБА 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони” и въз основа на издадена виза за проектиране.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Конструкцията на временните постройки е метална /по конструктивен проект/. Стените се изпълняват от 2х2 пласта циментофазер с 10см минерална вата, с покритие от фасадна боя отвън и латекс отвътре. Покривите са с термопанели.

Конструкцията на навесите също е метална. Върху нея се полага хидрофобен шперплат, върху който се нареждат керемиди тип “турски”. Екстериорните настилки са каменни плочи по пространствата заобикалящи разкопките и по стъпалата и площадките свързващи експозицията с подхода от улица “Кожух планина”; бетонови плочи по пейзажната алея и ударопоглъщаща каучукова настилка за детската площадка. Чешмата се изпълнява от бетонови елементи, а оградата е със стоманобетонов цокъл и ажурна част от ковано желязо.

Интериорните настилките и финишните покрития на стени и тавани са описани в таблица в чертежите. Те отговарят на изискванията за здравина и лесна експлоатация.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

  • ЗП = 40 м²
  • РЗП = 40м²
  • Плътност = 0,75% < 30%
  • Кинт = 0.0075 < 1

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори