ОУ „Шандор Петьофи“; Училищен комплекс „Христо Смирненски“; Училищен комплекс „Иван Рилски“

„Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково"
ОУ „Шандор Петьофи“; Училищен комплекс „Христо Смирненски“; Училищен комплекс „Иван Рилски“

Проектант: „Цикалов и архитекти” ЕООД, Обединение „Устойчиво развитие“ – арх. Георги Цикалов; арх. Йоанна Радиянова; арх. Боряна Трендафилова

 

ПРОЕКТ: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково"
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:
ОБЕКТ  8 : ОУ „Шандор Петьофи“;     
ОБЕКТ  9 : Училищен комплекс „Христо Смирненски”;
ОБЕКТ 10 : Училищен комплекс „Иван Рилски”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Хасково

 

Проектът е разработен през 2014 г. във фаза работен проект за всеки от обектите. Финансиран е по оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. по проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково”. Към момента се реализират ОУ „Шандор Петьофи“ и Училищен комплекс „Иван Рилски”.   

ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ"

Основно училище „Шандор Петьофи“ включва съществуващи четири етажна училищна сграда и едноетажна сграда за спорт.

С проекта се предвижда цялостна реконструкция и основен ремонт на сградата, както на финишните стенни, тавански и подови покрития, така и на всички битови инсталации. За сградата се внедряват всички съвременни мерки за енергийна ефективност, за осигуряване на достъпна среда, в това число и за хора с увреждания и мерки по пожарна безопасност.

Предвижда се изграждане на асансьор в „БЛОК А”, който свързва всички етажни нива, включително сутерена. Покривите се ремонтират основно. Проектът предвижда подмяна на настилки и облицовки, вътрешна и външна дограма, парапети и др.

Съгласно заданието за проектиране се преоборудва напълно котелното помещение, като отоплението преминава основно на газ, а в авариен режим на нафта. Ситуирането на котелното помещение води до ново функционално решение на помещенията в „БЛОК Б” на партерния етаж. Подменят се старите отоплителни тела и тяхната окомплектова. Изцяло се подменят ел. инсталациите. Санитарните и битовите помещения се ремонтират напълно.

Архитектурното решение на фасадите е в няколко основни цвята мазилка.

Дворното пространство се благоустроява и ремонтира основно. Предвижда се подмяна на всички тротоарни плочки, бордюри, изграждане на нови алеи, подпорни стени, рампи и подмяна на оградата на училищния комплекс.

В южната част на двора се ремонтират спортните игрища. Предвижда се подмяна на спортните съоръжения, монтиране на огради по контура на игрищата, осветление на спортната зона.

Вътрешното площадно пространство също е предвидено за цялостен ремонт.

  • РЗП=5695.00м²

Уилищен комплекс "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

Училищен комплекс „Христо Смирненски“ включва съществуващи триетажна училищна сграда, едноетажна сграда за спорт, едноетажна сграда за танци и две нови топли връзки: между училищната сграда и сградата за спорт – едноетажна пристройка; между сградата за спорт и сградата за танци – частично двуетажна връзка и двуетажна пристройка.

  • ПОДОБЕКТ: Училищна сграда – с проекта се предвижда цялостна реконструкция и основен ремонт на сградата, както на финишните стенни, тавански и подови покрития, така и на всички битови инсталации. За сградата се внедряват всички съвременни мерки за енергийна ефективност, за осигуряване на достъпна среда, в това число и за хора с увреждания и мерки по пожарна безопасност.
  • ПОДОБЕКТ: Топла връзка 1 – преминава надземно, на второ ниво, като свързва междинната площадка на стълбищната клетка в учебния корпус с галерията на физкултурния салон.
  • ПОДОБЕКТ: Топла връзка 2 – преминава надземно, на второ ниво, като свързва галерията на физкултурния салон с второто ниво на пристройката към залата за танци
  • ПОДОБЕКТ: Физкултурен салон – реконструира се съществуващият физкултурен салон и се преустройва галерията му с оглед достъпа от новите топли връзки.
  • ПОДОБЕКТ: Танцова зала - функционалното разпределение на сградата се запазва, като се реконструират основно фасадите и се предвижда стена за катерене.
  • БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ДВОР - дворното пространство се обновява изцяло. Предвиждат се нови зелени площи, спортни игрища и детска площадка. Предвиждат се нови огради около игрищата. Спортната зона е осветена с нови осветителни стълбове и е оборудвана с фитнес уреди за открито. Новите спортни игрища са 2бр. за футбол, 1 бр. ханбал и 2бр. комбинирани за волейбол и баскетбол. В северната част е предвидена площадка за фитнес на открито. Около игрищата е проектирана писта с 4 ленти. Вътрешното площадно пространство оформено в П-образната част на училищната сграда се оформя също с нова настилка. Съществуващата едра дървесна растителност се запазва.
  • РЗП= 7441.40м²

Училищен комплекс "ИВАН РИЛСКИ"

Основно училище „Иван Рилски“ включва съществуващи четири/пет етажна училищна сграда и едноетажна сграда за спорт.

С проекта се предвижда цялостна реконструкция и основен ремонт на сградата, както на финишните стенни, тавански и подови покрития, така и на всички битови инсталации. За сградата се внедряват всички съвременни мерки за енергийна ефективност, за осигуряване на достъпна среда, в това число и за хора с увреждания и  мерки по пожарна безопасност.

Проектното решение предвижда изменение на вертикалната планировка пред главния вход, осигурявайки достъпност до сградата. Тук е ситуиран и новопроектираният асансьор. Покривите се ремонтират основно. Проектът предвижда подмяна на настилки и облицовки, вътрешна и външна дограма, парапети и др.

Котелното помещение се измества и преоборудва напълно, като отоплението преминава основно на газ, а в авариен режим на нафта. Подменят се старите отоплителни тела и тяхната окомплектова. Изцяло се подменят ел.инсталации. Санитарните и битовите помещения се ремонтират напълно.

Архитектурното решение на фасадите е в няколко основни цвята мазилка, декоративни рамки. Предвидени са слънцезащитни жалузи.

Дворното пространство се благоустроява и ремонтира основно. Предвижда се подмяна на всички тротоарни плочки, бордюри и рампи. Във вътрешната част на двора се ремонтират спортните игрища. Предвижда се подмяна на спортните съоръжения, осветление на спортната зона.

Проектът предвижда и реставрация на оградата на училищния комплекс.

  • РЗП= 7159.00м²

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори