ГПЧЕ „Йоан Екзарх" и ОУ „Г. С. Раковски"

Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на ГПЧЕ "ЙОАН ЕКЗАРХ"  и  ОУ " Г.С.РАКОВСКИ" - гр.ВАРНА

Проектант: Профилекс ООД

Водещ проектант - арх. Иванка Караджова - Гочева

Проектанти по част архитектура - арх. Николай Гочев, арх.Кристина Маринова

Проектант по част конструктивна -  инж. Красимир Величков

 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

По проектна документацията: 
В план сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх" и ОУ „Г. С. Раковски" е разделена чрез дилатационни фуги на шест блока, функционално свързани съгласно показаната схема. В настоящата обяснителна записка  е ползвано това деление за нагледност.

Училището е съставено от шест тела разделени с фуги. Тяло „А" се състои от сутерен, партер и три учебни етажа. Тяло „Б" се състои от сутерен и четири учебни етажа. Тяло „В" се състои от сутерен и един надземен етаж, в който са разположени административни помещения, малък физкултурен салон и подготзителна група. Тяло „Г" се състои от сутерен и един надземен етаж, в който са разположени административни и дуги помещения и актова зала. Големият физкултурен салон /тяло „Д“/ е обособен в отделно тяло заедно със съблекалните и е свързан към тяло „Б" с топла връзка /тяло „Е“/. Отделните тела са отделени с фуги.

Сградата е масивна, стоманобетонна. Конструктивната система е скелетно - гредова. Изпълнението е по монолитен способ.
Всички помещения се използват по предназначение - няма промяна в проектното и експлоатационното натоварване.

Конструкцията на отделните тела е стоманобетонна, монолитна, скелетно-гредова.
Връхна конструкция - конструкцията на шестте тела е стоманобетонна, монолитна, скелетно- гредова. Междуетажните плочи са стоманобетонни, Стените са тухлени с дебелина 12, 25 и 38 cm, обрамчени със стоманобетонни греди и колони. 

Видимо, външните стоманени елементи са в добро състояние. Вътрешните са скрити в гипсокартонени обшивки. Необходимо е да се изпълни защита на външните стоманени колони от течащите по настилката атмосферни води.

Много лошо е състоянието на плочата в тоалетните на 1-вия етаж, където армировката е корозирала до такава степен, че на практика е отделена от бетона.

Козирката при източния вход (понастоящем неизползваем) е без ефективна хидроизолация и е обрасла с растителност. 

Стълбищата в коридорите на блокове „А" и „Б" са с конзолни стъпала към фасадната стена. 

Покривна конструкция - всички части на сградата, с изключение на блок "В", са с плоски

покриви. Наклонът на покривите на блокове „А" и „Б" е едностранен, а този на бл. „Г", физкултурен салон и топлата зръзка към него - двустранен. Върху блок „В" е изпълнен трискатен покрив, с покритие от рифелова ламарина и външно водооттмчане, по проект от 1974г.

Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти
С проектното решение се предприемат следните мерки:

 • Укрепване на провисналите стоманобетонни елементи за предотвратяване на по нататъшната деформация.
 • Антисеизмично укрепване.
 • Възстановяване на хидроизолацията на сутеренните стени в необходимите участъци.
 • Укрепване елементите с нарушено бетоново покритие.
 • Защита на външните стоманени колони от течащите по настилката атмосферни води.
 • Защита от атмосферните влияния външните рамки на топлата връзка към физкултурния салон с подходящи изолационни материали, а конструктивният стоманобетон се репарира/укрепи след разкриване на укрепителните мероприятия.

Архитектурно проектно решение:

Фасадните стени се обработват с топлоиолационни материали съгласно енергино-ефективните изсквания към сградата. Върху тях се изпълняват декоративни елементи от BOND, както е показано по фасадите на сградата. Конструктивният проект предвижда укрепване на сградата с противоеметръсни мероприятия. В сградата, в тяло А,  е предвиден асансьор на 4 спирки, пригоден а хора в неравностойно положение. Достъпът до новия асансьор се  осъществява от централната съществуваща рампа на училището.

Съгласно архитектурния замисъл, за да се подчертае съществуващото хоризонтално членение на фасадата на училището, се изпълняват елементи от BOND в различни цветове, успоредни на всички отвори. Избраната от архитектурния колектив цветова гама е в жълто, зелено и синьо, като с растера на хоризонталните елементи се цели преливане и свързване в третировката на всички фасади. В частите на основната сграда на училището, в които не се изпълняват декоративните елементо от BOND , ще се изпълни силикатна бяла и жълта мазилка, както е указано на чертежите. Ниските тела се обработват частично с мазилка в бял и жълт цвят, както е указано по фасадите  и частично с кутиеобразни вертикални елементи от BOND. Върху съществуващата покривна конструкция - тип студен плосък покрив, ще се изпълни хидроизолационна мембрана. Компрометираната козирка на входа на източната страна ще се обнови, съгласно конскруктивния проект и ще се обнови с BOND.

Техническа характеристика:

 • Площ УПИ – 12 868 м2
 • ЗП – 2701 м2
 • РЗП – 5872 м2
 • Площ сутерен – 1290 м2
 • Плътност на застрояване - 40%, постигната  21%
 • Кинт – 1,2-, постигнат 0.46
 • Озеленяване - 20 %
 • Брой класни стаи -  31 бр.

 

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори