Културно образователен център за съвременно изкуство и библиотека гр. Бургас

Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в "КУЛТУРНО ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА" гр. Бургас

Проектант: YGA-Йорданка Георгива Архитектс   арх. Йорданка Георгиева и арх. Калоян Калоянов

В този проект е предложена концепция, в която функционалните връзки на помещенията в сградата са решаващи за цялостния облик на комплекса от сгради

Библиотека-музей. Предложени са къси функционални връзки между помещенията в сградата съобразени с основните потоци на движение и изискванията за бърза евакуация на посетителите идващи от главния вход откъм улица "Кирил и Методи", на посетителите идващи от подземния паркинг, на посетителите идващи от главния вход на музея както и движението на библиотекарите от книгохранилищата нагоре към читалните и зоните за свободен достъп. 
Проектираното е представено през призмата на предмета на настоящатата обществена поръчка като специфичен  вид културна инфраструктура

Дадености

Нашите проучвания  показаха крешяща нужда от големи площи за книгохранилища в подземните етажи, които да поберат цялата съществуваща литература до момента и да предложат на новата библиотека възможност за развитие в следващите 10 години, където се очаква книжния фонд прогресивно да нараства с времето. Нещо повече бе установено, че без книгохранилища за библиотеката и хранилища за музейни експонати на музея двата обекта не могат да съществуват на това място ако не се осигурят нужните площи.
Според закона в книгохранилищата на библиотеката трябва да бъдат съхранявани неограничено във времето минимум по 1 броя от всяка книга в библиотеката а останалите образци да бъдат предоставяни в зоната за свободен достъп с цел да бъдат заемани за дома. Също установихме, че съществуват изключително редки екземпляри от стари книги някои от тях датиращи от 1812 за които са наложителни специални грижи в хранилищата и постоянен контрол на температурата и влажността в помещенията. За целта сме предвидили специални такива зони в хранилищата за изпълнение на това условие.
Предварителните ни проектни проучвания са съобразени със становищата по отношение на конструкцията на сградата, съществуващите дадености- стълбища, оградни стени, монолитна конструкция, асансьорни шахти. Запазени са в новия проект всички важни съществуващи стълбища, асансьорни шахти, външни оградни зидове от изток, север и запад.

Организация на функционалните връзки във  вертикална посока

След проверката ни бе констатирана належащата нужда от нови вертикални връзки-асансьори свързващи както подземния паркинг с музея и библиотеката така и книгохранилищата със съответните читални по горните нива. За целта е предложена система от асансьори организирана в строг иерархичен ред с цел постигане на максимално добро обслужване и движение във вертикална посока в сградата. Използувана и съществуваща шахта за служебен асансьор.

Асансьор 1- е централен асансьор обслужващ посетителите от подземния паркинг той ги извежда на кота нула на музея и библиотеката откъдето част от посетителите се отклоняват за музея а другата част от тях към регистрацията на партерно ниво в библиотеката. Съобразени са всичките изисквания за контрол на посетителите в библиотеката и музея като всички те преминават през необходимите зони за регистрация обединени с гардеробната зона в единно фоайе. Същия асансьор може да бъде ползван и то служители в музея ако им се наложи слизане в подземното ниво където се намира хранилището на музея както и някои обособени зони за реставрация на музейни експонати.

Асансьор 2- е Служебен асансьор обслужващ библиотекарите, пренасящи литература от книгохранилищата на първо подземно ниво до читалните в горните нива на библиотеката.

Асансьор 3- е панорамен асансьор обслужващ посетителите идващи от главния вход на библиотеката откъм улица "Кирил и Методи" отвеждащи ги от партерно ниво когато са преминали през регистрацията за проверка на техните карти до горните нива на библиотеката както и първото полуподземно ниво на което се намира кафетерия, зона за четене и закрито и на открито граничещо с открития амфитеатър

Асансьор 4- е Служебен асансьор обслужващ библиотекарите пренасящи книги и периодична литература от книгохранилището намиращо се в сутерена на съществуващата сграда, от там по служебен път се осигурява пряка вертикална връзка с читалните на горните нива като и партерното ниво на което се намира детската читалня.

По този начин се оформят общо четири асансьора, два от които за посетители и два за служителите в сградата.

Организация на функционалните връзки в хоризонтална посока

Търсени са къси непосредствени хоризонтални връзки между отделните зони в библиотеката, като всяко помещение е пряко свързано с онова с което е в пряка функционална връзка. 

 • Отдел "Краезнание" е на същото ниво и близко до читалните на най горното ниво, понеже то основно обслужва посетителите от читалните за възрастни.
 • Методичният отдел е основно посещаван и предназначен за обслужване на служители от други библиотеки така, че той се отнася повече до административната част на библиотеката и е приобщено към нея.
 • Залата за обучение също е предвидена за служители на библиотеката за това се намира в частта на административния отдел.
 • Читалните  за възрастни са организирани всичките на едно ниво за да могат да бъдат лесно обслужвани от библиотекаря, който приема заявката за съответните книги от читалнята и слиза долу в книгохранилищата за да го намери. После по обратния ред ги доставя с пряка вертикална връзка- служебен асансьор 2 или 4 до етажа с читалните.
 • Зоната за свободен достъп също е организирана на едно ниво. Подходът към всички зали за свободен достъп за посетители става само и единствено минавайки през зоната за заемане на книги, където се осъществява контрол върху изнасяната литература.
 • Достъпът до различните нива е осигурен чрез друга хоризонтална връзка гардеробна- регистрация, намиращи се в главното фоайе на партерно ниво. Там посетителят първо оставя багажа си и после бива проверяван в регистрация за Check In на неговата читателска карта и от там преминава към останалите части на библиотеката. По така предложения начин се спестяват време и усилия чрез търсене на директни връзки. 

Между библиотеката и музеят е осъществена пряка топла връзка още на партерно ниво по дължината на която са предвидени книжарница за литература и магазин за сувенири.

Обемно пространствено решение

Предложено е убедително съвременно обемно пространствено решение съобразено с конкретните  иновативни инженерни решения  за оползотворяване на дъждовната вода и алтернативни източници за генериране на енергия. Представено е решение което е иновативно в композиционно и дизайнерско отношение, с цел разчупване на съществуващата унификация-старата фасада и създаване на разпознаваем индивидуален облик комплекса от сгради  библиотека-музей. 
Композицията от сгради е с убедителен архитектурно-художествен образ, който е разпознаваем и поставя сградата на ниво singniture building, като в същото време е в тясна връзка с функцията на сградата. 
Двете сгради-старата и новата са третирани като единно цяло, на един и същи архитектурен език с цел постигане на внушителност, мащабност и изразителност на пространствената композиция. Постигнат е съвременен архитектурен образ с пластично звучене- Art Design, третиран като произведение на изкуството.
Съчетани са отделните елементи в екстериора и интериора с цел насърчаване  ползването на принципите за интелигентна градска среда.
Осигурена е многофункционалност на пространствата които в определени участъци преливат едно в друго. Неусетно става преминаването на различните нива в музея, както и преминаването от пространство в пространство в зоната на стъкления атриум, обединяващ 4 нива. Постигната е забележителен пространствен ефект-breath taking когато композиционно в стъкления атриум са добавени 2 стъклени асансьора предоставящи възможността посетителя да види и пространството на озеленения южен двор. Постигнат е момент на изненада, където изведнъж още от партерно ниво посетителя е увлечен от пространствата и мащаба на стъклената конструкция обединяваща в единно пространство всичките нива. По този начин се приобщава покритото и откритото пространство като се дава възможност за изграждането на една монументална структура - стъклената стена през 4 нива, която осигурява чувството за непосредствена връзка с природата - зеленината и пространството на двора.
Целенасочено е търсена връзката между екстериор и интериор, като всички интериорни пространства са обърнати на юг към зеления двор, с който се търси визуална връзка. Създадени са нови пространства чрез стъклена фасада обединяваща четири нива - открития сутерен плюс трите етажа отгоре. Осъществена е връзка на интериора с екстериора чрез преливане на вътрешния двор в атриум, като се търси непосредствено визуална връзка от на всяко едно от нивата на зеления двор  и приобщения открит амфитеатър.

В новият проект са заложени всички съществуващи дадености на сградата като се цели минимално възможно разрушаване на стени освен, ако те не са в разрив с функционалните нужди на старата сграда. Запазени са съществуващите позоречни отвори на  фасада от север и запад и изток, като се цели минимална инвазия - разрушаване на съществуващото. Запазени са отворите на външните оградни стени от към ул. "Кирил Методи" и ул. "Оборище", като за тях са предвидени саниране и нови дограми.

Върху  запазената основа е наложена нова фасада - "нова кожа" , която напълно покрива старото отзад и в същото време му осигурява светлина и въздух чрез покриването с елегатната мрежа от перфориран метал, укрепена от хоризонтални и вертикални елементи.

Модерна фасадна конструкция, която напълно камофлажира монотонната съществуваща фасада, предлага нови съвременни пластични решения в различен растер, подходящ за обществена сграда със запомнящ се архитектурен образ. 
Целенасочено е търсен на главен вход с лице откъм улица Кирил и Методи. Композиционно подчертан от естествен ъгъл, получен от пресечниците на улица "Кирил и Методи" и "Оборище".

 Музей на съвременното изкуство

Новопредвидената постройка разположена с лице на ул „Оборище” и” Средна гора” е проектирана за Музей на съвременното изкуство.
Поради лошото състояние на двуетажната къща в ъгъла на парцела и поради невъзможността и да се свърже чисто конструктивно с останалата част от обемите се реши сградата да бъде премахната и на нейно место изградена значителна обществена сграда с по голяма конструктивна височина, нова визия и главен вход от пресечната точка на тези 2 улици. Това позволява на новия обем художествено, архитектурно и конструктивно да се обедини със сградата на библиотеката (старата сграда) като се търси вътрешна топла връзка на партерно ниво. Новопостроената сграда- музей позволява и ползване на двете по долни сутеренни нива за паркинг и книго хранилище, без които изграждането на Библиотека и Музей по съвременните нормативи е невъзможно.
Достъпност на средата- сградите осигуряват достъп на средата за хора с увреждания до всички звена. Предвидени са тоалетни за хора с увреждания още на партерно ниво. Осигурен и стъклен панорамен асансьор достатъчно голям за да побере инвалид и да го превози до съответния етаж.Предвидени са също санитарни възли и рампи. 

Евакуация

Търсени са и най уместните пътища за евакуация чрез подход през някои съществуващи стълби, търсени са нови евакуационни изходи и стълбища.
Осигурена е пълна достъпност на средата чрез рампи, асансьори за инвалиди, тоалетни за инвалиди на всяко ниво. 
За опазване живота и здравето на посетителите при възникване на пожар или авария са предвидени съответните защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и изходи осигуряващи  защита от въздействието на опасните фактори и своевременна и безопасна евакуация.
Евакуацията от сградата е осигурена през евакуационни стълбища и евакуационни изходи директно навън на кота терен. Светлата широчина и броят на евакуационните изходи в зависимост от броя на хората и площта на помещенията, съответстват на чл. 41, ал. 2 от Наредбата. Дължините на евакуационните пътища не превишават допустимите стойности съгласно чл. 44. Отварянето на изходните врати е по посока на евакуацията – навън. Светлата височина на евак. изходи е 2.00 м в съответствие на чл. 54, чл. 1. Светлата широчина и броят на евак. изходи е в съответствие с чл. 41, ал. 2

Паркиране 

Пешеходни  подходи за посетители са предвидени за библиотеката с главен вход с фоайе от ул. "Кирил и Методи", втори служебен вход също откъм тази улица на съществуващ вход свързан с вторичното стълбище и осигуряващ непосредствен достъп за администрацията и персонала. Пешеходен достъп за музея е осигурен откъм  ъгъла на улица Оборище и Средна Гора откъдето е главния вход на Музея за съвременно изкество и втори служебен вход откъм входа за вътрешния двор през ул. "Средна гора". Предвидена е топла връзка между библиотеката и музея, която се обвързва пространствено двете сгради  ги обединява за да  действат като една сграда, в която пространствата неусетно се преливат едно в друго.

Озеленяване 

Благоустрояване на вътрешния двор  е с различни видове кътове. В проекта са налични детски кът за четене, амфитеатър за събития на открито, множество връзки на партера с двора през остъкления атриум. Богато е озеленяването  на нива- каскади и преливане на зеленината от кота партер до кота сутерен. Предвижда се едроразмерна растителност. В дворното място са проектирани открити и полуоткрити пространства - амфитеатъра който ще бъде покриван с лека подвижна тента в случай на дъжд. По външните шпроси от покрива ще бъдат спускани платна за прожекции на открито, което ще позволява наблюдение, както от амфитеатъра така и от всяка точка в двора. Предвижда се излагането  в открити експозиционни площи на скулптури непосредствено от ателиетата на партерно ниво, пред които могат да се излагат новите експозиции на скулптурите работещи в ателиетата.
Идеята е превръщане на комплекса библиотека-музей в  място за обмен на идеи във всички видове съвременно изкуство и да бъде възприемано като място за културна интеграция.

В новия музей  са спазени изискванията за съвременна музеология като функционално сградата е разделена на зони отворена и контролирана. 
Отворена е зоната разположена още при входа в атриум през 3 нива с индиректно естествено осветление от покрива. Стените на обема са "опасани" с емпорета от които може да се наблюдават изложените картинни образци по стените. 
Преминаването  от ниво на ниво става чрез емпорета и леки метални стълби и така неусетно се стига до най високото ниво което е пространствено обвързано с партера посредством магията на атриума. На пода на партерно ниво на музея ще бъдат изложени скулптурни композиции. Те ще  бъдат видими от всяко едно ниво в общото пространство и ще  привличат посетителите чрез визуална връзка през стъклената витрина на партерно ниво.
По стените в обема на атриума и в залите на различните нива  ще бъдат излагани  фотографии, графика и живопис, дигитални изкуства – мултимедии и всякакви други форми на модерното изкуство.

В сградата на музея  са предвидени мобилни преградни стени които позволяват да се увеличават или намаляват залите за експозиция. Преградните стени се движат в хоризонтална посока водени от система от релси в пода и тавана.

Предвидени са зала за образователни курсове, лекции и семинари, зала за прожекции както и зала за концерти и изложби. Създадена е система за естествено индиректно осветление през покрива както и специално осветление с окачващи системи.

Отделена е зона за детско творчество, която е в пряка връзка с двора с обособен с кът за практика на открито. Обособена е и зона с ателиета и работилница за младите автори на партерно ниво в пряка връзка с двора,  където ще бъдат излагани техни експонати.  

Пешеходната връзка с двора през улица” Средна Гора” е осъществена по такъв начин ,че посетителя на библиотеката да стане стане съпричастен на изложените образци и изкуство от ателиета на партерно ниво. Така се осъществява директна връзка между творците и посетителите на комплекса, при което обществото се запознава с тяхното творчество, а твореца се свързва в обществото в пряк контакт чрез презентация своето творчество.

В парка са предвидени кътове за събития като Седмица на Книгата или четящият човек. Предвидени  са експозиционни площи, плуващи сред зеленината на двора  и от скулптури и други произведения на изкуството. Дворът е превърнат в своеобразен конгломерат от кътове, където изкуствата се обединяват, независимо дали са литературни, музикални или художествени.

На сутеренно ниво е предвидено заведение за хранене, непосредствено свързано с градината. Има възможност в пространството на амфитеатъра за поставяне на места за хранене на открито. По този начин това пространство пред стъклената стена се превръща в мултифункционално пространство за хранене, представления, четене и мега прожекции на огромните екрани на открито вечер когато библиотеката е затворена. Така тази зона се превръща в мултифункционално интерактивно пространство, където активностите преливат една в друга.

Предвидена е кафетерия и на покривно ниво на северното крило с визуална връзка с двора и покривните площи на музея, които ще бъдат използвани за множество експозиции на изкуство на открито.

Предвидени са и помещения за персонала от 37 човека и 7 технически лица. Те имат самостоятелен служебен вход, осигуряващ им бърз достъп до административната част, разположена в източното крило. Лесен е  достъпа до сутерена където са разположени битовите помещения за персонала.

Противопожарни изисквания

Сградата е проектирана при спазени изисквания за съответните класове на ФПО на помещенията, минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти, както и за другите специфични изисквания за строежа.
Външното противопожарно водоснабдяване ще се осъществява от водопроводната мрежа и съоръженията към нея в урбанизираната територия.
В съответствие с чл. 193, т. 8, тъй-като сградата е със застроен обем над 5000 м3, се предвида да се проектира сградна водопроводна инсталация за пожарогасене с пожарни кранове.
Предвижда се проектиране на система за пожарогасене  с автоматично задействане.

Климатизация на сградите

По отношение климатизирането на сградата са предвидени слънчеви панели на покрива за генериране на електроенергия, предвидено е ползуване на дъждовните води за напояване на растенията в озеленения остъклен атриум както за напояване на кашпите на нивото на покрива тераса на библиотеката където се намира кафенето. Предвидени са и мерки за енергийна ефективност. Цялата северна фасада запазва старите си отвори и е санирана, западната фасада също отговаря на това условие и за да не прегрява е покрита с перфорирана мрежа- тип Sunscreen  за намяляне на прегряването от директни слънчеви лъчи.
Остъклена е само фасадата с лице към двора, за да се постигне както максимално ослънчаване така и визуална връзка с зеления двор.
Предвидена е също цялостна система с геотермални помпи, циркулираща течност през тръби прекарани на дълбочина в земята. Така се осигурява постоянен климатичен комфорт в цялата сграда и най вече зоната на стъкления атриум.

Описане на помещения в библиотеката и музея

Библиотека

 • Партерно ниво - кота 0,00
  На партерно ниво е проектиран главен вход влизащ в фоайе, където се намират гардероба, регистрацията на читателите, зона за контрол и пряката връзка с фоайето на стълбищна клетка и панорамния асансьор. След като преминат през зоната на проверка на библиотечните карти посетителите остават багажа си и преминават на партерно ниво, където са разположени копирния център, справочния отдел с картотеката, зоната за проверка на информация и електронните каталози, където са поместени всички заглавия на литература в библиотеката. В тази зона са предвидени  места за проучване на електронните каталози с монитори за читатели с цел информиране за наличието на определени заглавия в библиотеката с указание къде да бъдат открити.

  На партерно ниво се намират още детската читалня, читалня за текуща периодика, отдел обработка на фондовете с 8 работни места за служители, където се извършва комплектуване и обработване на фондовете и създаване на електронните каталози.
  В непосредствена близост до служебния асансьор по който ще пристига периодиката се намира дигиталното студио, където се извършва сканиране на литература- основно вестници и редки книги, които не могат да бъдат изнасяни от библиотеката.
 • Първи етаж
  На първи етаж се намира цялата зона за свободен достъп, където се очаква голяма циркулация на читатели, заемащи нови книги. Предвидена е усилена зона за контрол и регистрация на заеманите материали. За целта достъпа до всички зали за заемане на книги минава през пространството, в близост до стълбата и асансьорите с цел осигуряване на ефективен  контрол при изнасянето на книги.
 • Втори етаж
  На втори етаж се намират читалните за възрастни. Там са обединени в единни пространства които приливат едно в другао читалня "Изкуство" и читалня "Точни" науки. В непосредствена близост до читалня "Изкуство" се намира звукозаписното студио.

  Предвидена е отделна зала за хуманитарни науки, в която се намира по голяма част от литературата на библиотеката. Понеже читалните се захранват с издания от книгохранилищата е наложителен директен достъп от тях чрез вертикални връзки - асансьорите. На това ниво се намира и отдел "Краезнание", което обслужва основно хора от читалните. Този отдел е предвиден в помещение с голяма височина, позволяващо решение на 2 нива. На този етаж е разположена и администрацията: стаята на директора, административно помещение, методичен отдел както и зала за обучение на персонала.
 • Трети етаж- покрив тераса с кафене
  Сутеренно ниво кота -3,50
  В сутеренното ниво на кота -3,50 са разположени основно книгохранилища, фоайета с места за четене в прекрасен атриум през 4 нива, кафетерия в същия обем, панорамни асансьори визуално свързани с атриума и градината отвън. На това ниво съществува връзка с амфитеатъра  и открития двор. Проектирани са също битови помещения за персонала, зала за изложби и концерти както и кино зала за прожекции в дъното на източното крило.
  Сутеренно ниво кота -7,00
  На това ниво е изцяло разположен паркинг обслужващ както библиотеката така и музея. В паркинга има место за 47 коли като 4 от тях са предвидени за инвалиди.

Музей

 • Партер
  На кота  партер са разположени главния вход намиращ се на пресечиницата на ул. ”Оборище” и ул. „Средна гора”- обширно фоайе приливащо в зала за скулптурни експозиции отделено със стъклена витрина откъм тези улици. В тава пространство се разгръща атриум през 3 нива. На партерно ниво са разположени зала за изложби и концерти, зала за прожекции, зала за детско творчество и ателиета. Предвидени са тоалетни, стълбищни клетки и асансьор свързващ подземния паркинг с музея.
 • Първи етаж
  На първи етаж в музея са предвидени пространства за администрацията, лаборатории, лекционна зала и зала за експозиции на скулптури на открито.
 • Втори етаж
  Зала за курсове и семинари, зала за иновации на открито.
 • Трети етаж- покрив тераса - иновации и графити на открито.

В заключение проекта е съобразен с даденостите на съществуващата сграда, подкрепян основно от взаимодействията на функционалните връзки по вертикала и хоризонтала, обогатен от иновативно обемно - пространствено решение и допълнен от съвременни технологии за климатизация на помещенията, използвайки алтернативни източници за енергия и дъждовна вода.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори