ОДЗ 180 "Зайченцето бяло"

ОДЗ 180 "Зайченцето бяло"

Проектант: Архитектурно студио ДИАГОНАЛИ
арх. Николай Давидков,  дизайнер Мариана Давидкова, арх. Петър Бубев, арх.Росица Шатърова, Габриела Василева, арх. Йоана Робева, арх. Ленко Григоров, Нина Кръстева

„Зайченцето Бяло” е общинска детска градина построена през 2014 година в с. Герман, р-н Панчарево, Столична община. Намира се в периферията на населеното място, в непосредствена близост до бъдещо училище и стадион, отделени от жилищната зона, чрез озеленено пространство.

Сградата е разположена в северната част на имота и формира правоъгълно дворно пространство с изцяло южно изложение. Главния подход е реализиран през покрит пасаж-променада, междинно пространство на границата вън/вътре. Предвиден е допълнителен вход и самостоятелно предверие към яслената група за деца, както и отделен вход за административно-обслужващия блок.

Плановата схема на сградата е развита в три основни двуетажни модула и едно едноетажно тяло, свързани чрез хоризонтални и вертикални комуникационни пространства. Тази организация позволява отделяне на независими пожаро-защитни и хигиенни зони, които могат да функционират със самостоятелни входно/изходни пространства. В икономически аспект е създадена предпоставка сградата да пулсира в зависимост от общия брой деца посредством обособяването на по-малки функционални единици – практично и иновативно решение.

Детските групи са организирани в автономни пространствени единици - четири градински и една яслена групи, всяка за по 25 деца. На първия етаж на сградата са разположени две групи (една градинска и една яслена), физкултурен салон, административни, обслужващи и стопански помещения. Яслената група е разположена в най-южния модул на сградата на първия етаж, в непосредствена връзка с околното пространство. Възможно е обособяването й като самостоятелна единица. На втория етаж са разположени останалите три групи с битово помещение за персонала.

Отделните модули на всяка група съдържат помещение за игра и хранене и спално помещение, достъпни от предверие-гардеробно. Към тях са предвидени тоалетни и разливни помещения за приготвяне на порциите при хранене. Храната се доставя от кухня разположена на първия етаж на сградата.

Физкултурният салон е разположен на първия етаж в непсредствена близост с главния вход на сградата. Ориентиран е на юг което създава предпоставки за благоприятно протичане на предвидените в него дейности. Към него са предвидени помещение за съхранение на спортен инвентар и санитарен възел.

До входа на сградата са разположени и кабинет за домакин-касиер и директорски кабинет. Това създава удобство при достъпа на външни лица до тези два кабинета без да пресичат коридорите ползвани от децата и персонала на градината. Първия етаж помещава още лекарски кабинет, методичен кабинет и блок за съхранение и пране на постелъчно бельо.

Хоризонталните връзки между отделните помещения се осъществяват чрез коридорна система и фоайета, предвидени са предверия ветробрани, които осигуряват по-добра топлоизолираност на вътрешните пространства. Всяка група разполага със обособено пространство-фоайе обзаведено с мека мебел за ползване от изчакващите родители. Допълнително са създадени междинни пространства на открито, които са озеленени и обзаведени с подобна цел. В предверието на първия етаж срещу салона е предвидено пространство за съхранение на детски колички за родителите.

Във вертикално направление сградата е организирана със стълбищна клетка и асансьор за пътници и два подемника към кухненския блок. В южния ъгъл на сградата е предвидена допълнителна стълбищна клетка.

Отделните организационни модули са разграничени един от друг чрез пространствени диафрагми, които изпълняват ролята на входни предверия и фоайета. Постигната е непрекъснатост между вътрешните пространства и двора като по този начин зеленината отвън присъства в ежеднежието на подрастващите.

Заедно с мащаба и композицията, материалността на сградата: комбинация от дърво, бяла мазика, камък, благоприятства успешното вписване на сградата в околната среда, а цветните акценти и съвременния детайл дават на сградата идентичност. За характера на сградата допринасят и тематичните рисунки в помещенията на детските групи, изпълнени от проектантския екип.

Сградата е реализирана с енергийноефективна строителна система: топлоизолация, слънчеви колектори за подгряване на вода, отоплителна система, базирана върху възобновяеми енергийни източници (термопомпен агрегат "вода - вода"). В допълнение, пространствената организация създава предпоставки за естествено проветрение и охлаждане, а ориентацията на югоизток на дневните и спалните помещения редуцира разходите за отопление през зимния период.

Проектът за Общинска Детска Градина „Зайченцето Бяло” е отражение на убеждението ни, че качествената архитектура е инструмент за подобряване на живота на хората, а благоприятна среда за обучение – стимуил за умственото развитие и въображение на децата.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори