Специализирана Очна Болница за Активно Лечене гр.Враца

Специализирана Очна Болница за Активно Лечене гр.Враца

Проектант: „Цикалов и архитекти“ ЕООД   арх. Георги Цикалов; арх. Йоанна Радиянова; арх. Боряна Трендафилова

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Парцелът е ъглов и се намира в непосредствена близост до болничния комплекс на града. Имотът е избран със съдействието на проектантския екип и отразява отлична локация, съобразена с функцията на обекта. Локацията е добре осигурена в транспортно отношение, както от гледна точка на градски транспорт, така и на лични превозни средства и на пешеходен достъп. Самият имот има панорамна гледка към балкана, с което е съобразено в максимална степен и проектното решение.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Функцията на сградата и заданието на Възложителя предполага широкоплощно, ниско строителство. Процедираната устройствена процедура удовлетворява в максимална степен това условие. 

Проектирането на сградата е осъществено в няколко етапа: първоначални предпроектни проучвания; запознаване със заданието на Възложителя; запознаване в детайли с нормативната уредба и спецификата на проекта; изготвяне на функционални схеми; съгласуване на функционалните схеми от една страна с Възложителя и от друга с проектантите по технологичната част и реализиране на крайното функционално решение, което от своя страна води до обемно-пластичното изграждане на обекта. Денивелацията на терена и множеството нормативни изисквания към обекта са допълнително предизвикателство към проектантския екип по време на проектирането.

Функционално сградата е разделена на специализирана болница за активно лечение на първо ниво и  медицински център на частичното второ ниво.

В болницата се помещават следните блокове:

 • Административно – стопански блок, включващ:
 • Административен кабинет на главния лекар
 • Административен кабинет на управителя на болницата
 • Административен кабинет на главната медицинска сестра
 • Заседателна/учебна зала
 • Стая лекари
 • Стая за помощен персонал
 • Архив
 • Консултативно диагностичен блок, включващ:
 • Регистратура
 • Чакалня
 • Консултативно-диагностичен кабинет 
 • Стационарен блок, включващ:
 • Болнични стаи с по две легла 
 • Болнична стая за хора с увреждания с две легла и самостоятелен
 • Манипулационна
 • Кетърингов хранителен офис и столова
 • Стая медицински сестри
 • Кабинет за образна диагностика
 • Кабинет лазери 
 • Санитарно-битови помещения
 • Операционен блок, включващ: 
 • Две операционни зали и всички необходими анекси към тях
 • Стаи за следоперативен и краткосрочен престой 
 • Стая за почивка на персонала
 • Санитарно-битови помещения
 • Складово-ремонтен блок, в който ще се помещават:
 • Гараж за четири автомобила
 • Помещения за събиране и съхранение на опасни отпадъци; неопасни отпадъци и изливно
 • Складове за бельо, медикаменти и санитарни материали
 • Техническо помещение

В медицинския център ще се помещават:

 • Консултативно диагностични кабинети 
 • Манипулационна
 • Кабинет за ехография
 • Регистратура
 • Санитарно-битови помещения

В обемно-пластичното изграждане на сградата е заложено на плавна, но динамична линия обединяваща едноетажния и двуетажния обем. Търсено е чисто и категорично присъствие на сградата на фона на планината. 

Желанието на възложителя за енергийно ефективна сграда намира своето потвърждение в избрания начин на отопление - природен газ, предвидените слънчеви колектори на покрива на сградата, проектираните слънцезащитни жалузи с оглед предотвратяване на преослънчавне на сградата и намаляване на консумацията на електроенергия за охлаждане и най-вече с избора на изпълнение на озеленен покрив. Основните предимства на озеленения покрив са: допълнителна топлоизолация, допълнителна шумоизолация и допълнителна защита на хидроизолацията. Зеленият покрив представлява воден резервоар, който улеснява работата на водоотвеждащата система на сградата при силен и кратък дъжд, а също спомага за по-бързото връщане на дъждовната вода в атмосферата при изпарението ѝ от покрива, вместо влизането ѝ във водоотвеждащата или канализационната система на града. Зеленият покрив намалява и температурата в помещения над него, в близки съседни сгради поради липса на отразяване на слънчевите лъчи и е атрактивен както за живущите и работещите в съседство, така и за инвеститорите. 

Обект: СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ гр.Враца

 • Възложител: "Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД
 • Проектант: „Цикалов и архитекти“ ЕООД – арх. Георги Цикалов; арх. Йоанна Радиянова; арх. Боряна Трендафилова

ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛИ

 • ЗП = 885,55m²
 • РЗП = 1073,65m²

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ