Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Сaрафово”

Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Сaрафово”

Проектант: АМФИОН ЕООД арх. Борислав Богданов

Проектът е интересен с подхода си за решаване на проблемите на едно съоръжение, превръщайки го в местна атракция. Основната цел на проекта е подобряване на сигурността, безопастността на пристанището и качеството на предлаганите услуги, но нашите усилия бяха насочени към постигане на нещо повече – превръщане на старото рибарско пристанище в атрактивен туристически център със свой почерк и значение за района.

В пристанището е предвидена зона за швартоване на 104 бр. лодки и 6 бр. кораби. Лодките са с дължина 8 м., а риболовните кораби – до 20 м.

Архитектурния акцент на обекта е и единствената постройка – обслужващата пристанището сграда. Обединявайки няколко разнородни обслужващи функции в един обем, е създадена илюзия за една сграда чрез покриването им с атрактивен навес, напомнящ динамиката на морските вълни.

Рибарското пристанище представлява вид съоръжение и експертният подход към него трябва да е подобен както към промишлени сгради и болничните заведения. Спецификата на задачата е във видовете подобекти, наложени от изискванията на технологията. Задължителни компоненти на рибарското пристанище са кейовата стена и оградителни съоръжения /молове/, обслужващи пътища за транспортен достъп, паркинг за леки и товарни автомобили, пункт за бункеруване на кораби, спусково устройство – хелинг, площадка за ремонт на кораби, пункт за контрол на достъпа, площадка за разтоварване на риба, ледогенератор и хладилен склад, площадково осветление за безопастност и ефективна работа през тъмната част на денонощието, колонки за електрозахранване и водоснабдяване на плавателните съдове.

Като характерна част и с огромно значение за проекта е хидротехническата. В себе си тя трябва да съдържа най-значимите компоненти за безопастното функциониране на пристанището - кейовите стени, вълноломите и кейовите съоръжения. За изготвянето ѝ е необходимо освен основните иженеро-геодезически и геоложки предварителни проучвания, но и специфичните - батиметрия, инженерно-вълново проучване и литодинамика на обекта, даващи ни представа за вълновите усилия и литодинамиката на наносните потоци, необходими за оразмеряването на пристанищните вълнезащитни съоръжения. Изследват се различни вълнения за щорм с повтаряемост на един път на 50, 10, и 1 години. Проектът дава решения за вида на кейовия фронт, защитния мол, конструкция на вълноотбойната стена, стоманен шпунт, отвори за водна циркулация на акваторията, подходен канал с навигационно оборудване.

Дълбочината и размерите на акваторията са определящи за пропускателната способност и капацитета на пристанището. Размерите на акваторията се определят и от изискванията за безопастно влизане в пристанището, маневриране в навигационните рейдове, подхождане към кейовия фронт и изчакване във вътрешните рейдове.

Като архитекти за нас най-важното изискване към едно съвременно рибарско пристанище е използвайки спецификата на функцията му и архитектурните похвати да бъде превърнато в постоянна туристическа атракция и притегателен център както за района, така и за целия град.

Характерът на обекта не поставя архитектурата на водеща позиция. Но професионалното отношение изисква от архитекта да използва възможността за превръщане на специфичния обект в архитектурен акцент.

АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ

Основната обслужваща пристанищна сграда е разположена в непосредствена близост до площадките за разтоварване и сортиране на улова. Сградата е условно разделена на два овални обема, разделени от покрития пасаж на рибната борса. Единият обем се състои от складови помещения, а в другият е поместена администрацията и битовите помещения, необходими за пристанището.

Обемът със складовите помещения е разделен на: склад за амбалаж, склад за инвентар, помещение с хладилен склад за улов и ледогенератор. Във второто тяло са разположени: битови помещения, офис (контрол на улова), офис за пристанищната администрация, кабинет за директора и три санитарни възела, включително за хора в неравностойно положение. Във връзка със сградите е разположено покрито тържище за първа продажба на улова (20 бр. маси).

Едноетажните тела на сградата са с монолитна, безгредова, стоманобетонна конструкция, плосък покрив с необходимите хидро и топлоизолации. Покритието над рибната борса е проектирано като стоманобетонна черупка със завършващо покритие от PVC мембрана. Фасадите на сградата са решени с PVC витрини и прозорци със слънцезащитни жалузи с преобладаващ южен фронт. Плътните части на сградите са завършени с керамична облицовка.

Фасадите са решени в атрактивен модерен стил, обемно-пространственото решение наподобява множество мидени черупки във формата на морска вълна.

За подобряване сигурността и безопасността на пристанището се предвиждат две сгради за охрана и видеонаблюдение, като част от първи етап на изпълнение. Първата е разположена до входа на пристанището, в северозападната част на парцела. Втората е в североизточната част на парцела. Във всяка от сградите за охрана се помещават: офис за охраната, техническо помещение за сървъри и санитарен възел. Сградата е проектирана като масивна със зидове от газобетонни тухли, покривът е плосък с хидро- и топлоизолация по детайл. Дограмата е предвидена като PVC. Фасадите се решени с мазилка и керамична облицовка в стил хармоничен на основната пристанищна сграда.

Технически показатели на сградите:

  • ЗП Общо=277.50м² (вкл. рибна борса 123 м² и 2 бр. сгради за охрана по 16.00 м²)
  • РЗП Общо =277.50м²
  • Плътност = 1.13% Кинт.=0.012

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори