арх.Цветан Симеонов арх.ателие Вертикали

арх.Цветан Симеонов, арх.ателие Вертикали - Реновация и разширение на „Сграда на съобщенията“ в
УПИ I- общ., кв. 67, гр. Несебър, общ. Несебър

Архитектурният проект предлага пристройката да е ситуирана североизточно в „Г“-то на съществуващата сграда. Обособен е нов вход, асансьор и стълбищна клетка.
Развити са четири етажа със ЗП съответно: първи етаж - 206 кв.м; втори етаж - 201 кв.м; трети етаж - 205 кв.м; четвърти етаж – терасовиден – 205 кв.м. Съществуващата сграда функционално е приобщена към новата. Преустройват се офиси и съществуващите санитарни възли в WC, които се ползват за новата сграда.
Изложението на новопроектираните офиси е благоприятно – източно.
Така ситуирана пристройката може да се изпълни без да се нарушава целостта и функционирането на съществуващата сграда. Т.е., за да се обезпечи непрекъсване на работния процес на фирмите и институциите, работещи в съществуващата сграда, в проектирането е заложено поетапното строителството:

I-ви етап: „Пристройка към съществуваща сграда в ПИ 149, кв. 502 по плана на гр. Несебър“
II -ри етап: „Реконструкция и реновация на съществуваща сграда в ПИ 149, кв. 502 по плана на гр. Несебър“
Архитектурно-художественият образ на новопроектирана и съществуваща сгради са съобразени с изискванията, произтичащи от местоположението и функцията им.
Архитектурният проект предлага решение за вписването на обекта в околното пространство, което е убедително обвързано по отношение на функционалното, визуално и стилово съответствие с предвижданията на проектите, които са в процес на реализация в контактната зона и конкретно с новоизграждащия се Културен център. По този начин съществуващата и новопроектираната сгради ще станат част от съвременен комплекс от общото външно пространство.

В проекта за реконструкция на съществуващата сграда се цели подобряване по 3 показателя:
Първо - Приобщаване – чисто визуално в съвременната среда на площадното пространство (не само обвързване с пристройката);
Второ – Достигане на нормите за енергийна ефективност на сградата чрез санирането ѝ;
Трето – Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, (удовлетворявайки изискванията на наредба № 4) чрез благоустрояване на околното пространство и съществуващият вход, респективно чрез асансьора на новопроектираната сграда.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ