Участник 2022

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

HAUS 488_1

Проектант: СОВА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ЕООД, арх. Павел Цочев

Информация

Представеният проект е за къща в село Митерграберн, Австрия. Локацията е на слабо наклонен южен склон, използван в близкото минало за гроздови лозя. Лозята в настоящето са останали на север от проектната локация, дефинирайки новите граници на селото. Плавното разрастване на това малко населено място се дължи на неговия мек климат и целенасочена институционална политика за урегулиране на нови територии за ниско жилищно строителство както и последващото изграждане на пътна и водоснабдителна инфраструктура. В така подготвената ситуация бъдещите заселници представят своя концептуален проект, с който заявяват своето намерение за покупка на имот с цел жилищно строителство. В такава ситуация екипът разработва съвременна двуетажна жилищна сграда, която да вземе максималното от предимството на южния склон. Влизането с автомобил в имота е възможно единствено от високата му част, където и оставяме гаража, за да не допускаме автомобилите към вътрешността на имота. Следва буферно пространство с гардероби, пред което са разположени трите спални, всяка от които с южно изложение. На приземния етаж освен гостна стая са развити дневен кът и кухня, изцяло визуално сепарирани един от друг, но функционално обвързани в общо пространство. Както към дневната, така и към трапезарията има прилежащи големи веранди, които при разтваряне на витрините разширяват пространството и го свързват с двора, така че няма директна граница между вътре и вън. Проектът е разработен през лятото на 2022 и неговото строителство предстои.

The presented project regards a single-family home in Mittergrabern, Austria. The location is a slight southern slope, used as vineyards in the past. In the present days the vineyards are only to the north of the project location, defining the new border of the village. The steady growth of the village is due to its soft climate and the targeted policy for the regulation of new territories for low-rise residential construction as well as the subsequent construction of road and water supply infrastructure. In the situation thus prepared, the future settlers present their conceptual project, with which the declare their intention to purchase a property for the purpose of residential construction. In this situation the team creates a modern two-story house, taking maximum benefit of the southern slope. Entering the property by car is possible only from its high part, where we leave the garage to prevent cars from entering deeper. Next is a buffer space with wardrobes, in front of which are located the three bedrooms, each facing south. On the ground floor, in addition to the guest room, there is a living room and a kitchen, completely visually separated from each other, but functionally connected in a common space. Both the living room and the dining room have adjoining large verandas which, when with open facades, expand the space and connect it to the yard, leaving no direct boundary between inside and outside. The project was developed in the summer of 2022 and its construction is pending.© 2020 Archinova All rights reserved!