Участник 2022

Категория: Ланд. архитектура-Проекти-Обекти за общ. ползване

РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ГР.ВЪРБИЦА

Проектант: ланд. арх. Веселин Василев

Информация

Проектант : Гл. проектант : л. арх. Веселин Белчев Василев- ППП с проектантски стаж - над 40 год.
Възложител : Община Нови Пазар гр. гр. Нови Пазар, област Шумен.
Фаза: Работен и технически проект

 

Обекта се намира в гр.Върбица и обхваща централният площад „Веригава“ на селището. Околните сгради са с първостепенно значение за града и Община Върбица – читалище „Пробуда“, Общинска администрация, Православен храм „Св.Димитър“ - обявен и регистриран паметник на културата,

Сграда на ДПК, Магазини и Хотел.

Тук е съсредоточено главното площадно, централно пространство на гр.Върбица, административен и икономически център на Общината.
Обекта граничи с Главен път Шумен-гр.Върбица, за южна България през Върбишки проход. Пътя затваря от север пространството. Предмет на настоящият проект е реконструкция и благоустрояване на тази зона включваща основно пешеходни наестилки на площада, зелените площи, инфраструктурата с обществено значение – ел.осветление, ВиК и напояване на зелените площи, захранване на благоустройствените елементи с ел.енергтия и вода, подновяване и подобряване на озеленяването и растителността.
Основната площ на площада е ориентирана в посока североизток-югозапад.

Главната функция, която изпълнява централният площад е место за събиране на хора и социални контакти, събиране на пешеходните потоци в различни посоки на града, утилитарна функция, функция за отдих, екологична функция на зелените площи, художествено-естетическа функция.
Пространството предмет на разработката е предназначено само за пешеходци като няма да се допускат МПС в него. За автомобилно обслужване ще се ползват околните граничещи с площада улици.

Цялата композиция на проекта е подчинена на централна ос на симетрия започваща от оста на източната фасада на читалище „Пробуда. Оста е подчинена и излиза от средата на колонада при главния вход на читалището, като продължава в посока на североизток, успоредно на главен път. Оста завършва в срещуположна сграда на читалището. На нея е подчинена цялата композиция.

В проекта се запазват всички съществуващи пешеходни връзки и преходи на пешеходния трафик.
По композиционната ос се разполагат воден фонтан, който действа като визуална задънка за погледа на пътуващите по главен път от посока Шумен. Така този елемент придобива значение на акцент от няколко посоки. Като краен архитектурен елемент на оста е проектирана чешма тип стенна с три чучура и тела. Формата на телата на чешмата завършва от горе с шапки – арки които са със същата форма на арките между колоните на читалище пробуда.

От двете страни на оста в площадното пространство са обособени кътовете за почивка и отдих с пейки. В южна посока на пространството е разположена пергола изцяло от дърво от девет модула. Обработката на дървесните части е такова че да изпъква фладера на дървото.
На главната ос е подчинен целия плочник на площадното пространство, неговата графика, структура и цветово оформяне.

Плочника е разработен на растери с квадратни размери 3,80/3,80 м и осово 3,84/3,84 м. Предвидена е деформационна фуга от 4 с. По главната ос е оформен растер с концентрични кръгове – настилка тип „Bardstone”.

Материалите са бетонови плочи и павета с различни цветове, повърхностна обработка, форма и размер. Търсена е хармония и създаване на специфична атмосфера, характерна за гр.Върбица.

Предвидени са зелени площи, които да контират и обрамчат площадното пространство, като създадат преграда и изолация от околните територии, МПС, автомобилен трафик и шум.

В зелената площ южно от основното пространство с плочник е предвидент кът за отдих с пробив на съществуваща подпорна стена за пешеходна пряка връзка в посока юг.
За разработката на проекта е извършено цялостно геодезическо заснемане на съществуващото положение, терен и релеф.
При проектирането са спазени изискванията на чл.69 от ЗУТ като е запазена съществуващата растителност в добро състояние.
В зелените площи растителността е подчинена на основната композиция.
В проекта се предвижда премахване на съществуващ павильон от юг, като на същото място се предлага построяване на паметник на видна личност или паркова пластика.

Терена на плочника се предвижда да бъде на едно ниво с наклон за повърхностно отичане на водите в посока към североизток и север, към прилежащ главен път. Съществуващите две нива в момента се премахват.

Предвидено е демонтаж и разваляне на изцяло амортизираната настилка, която в момента е начупена и на места пропаднала.
На ниво южно пред църква се предвижда настилката да се подмени като се запази характера й. Това е за да се създаде близка атмосфера до паметника на културното наследство с над 100 години история – православен храм „Св.Димитър“

Към настоящият проект са разработени части вертикална планировка, Паркоустрояване, Електро, Водоснабдяване и канализация.
При започване на строителството да се извърши точно трасиране на всички елементи на обекта в присъствието на проектанта.
Предвидените материали не са луксозни и скъпо струващи, но с добър архитектурен вид, по голяма трайност и качествени.
Предвиените архитектурни елементи и паркова мебел, разработени детайли от проектанта и по каталог.
Съществуващите подпорни стени, които се запазват поради това, че са обрушени и нарушени, се предвижда да се облицоват с гнайс. Върху стените след обрушване на гланца ще се изпълни циментова мазилка и замаска върху която ще се постави облицовката.
За вида и размера на настилките са дадени детайли и фрагменти с конструкцията.

С цел недопускане МПС на пешеходното площадно пространство в проекта е предвидено поставяне на бетонови прегради – сфери през 1,50 при бордюра към главен път в участъка от Общинска администрация до читалищна сграда.

За уличните дървета при изпълнението на настилката да се предвидят отвори 1,0 м – 1,20 м /1,0 – 1,20 . За достъп на пространствата за инвалиди на стъпалата се предвиждат метални парапети. За преодоляване на уличните бордюри е заложено две инвалидни рампи срещу Община Върбица и северно дсо читалище. За достъп до сградата на читалище се предвижда рампа за инвалиди покрай сграда, до главен вход с дължина 18 м. И ширина 1,20 с парапети.© 2020 Archinova All rights reserved!