Участник 2022

Категория: Проекти - Обществени сгради

МОРСКИ МУЗЕЙ

Проектант: STUDIO MESS, арх. Христо Тритаков, арх. Милица Андреева

Информация

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Създаване на компактен музей свързан с историята на емблематична за Италия фирма за проектиране и производство на плавателни съдове, който да бъде изграден от стандартизирани морски контейнери със заложена възможност за преконфигуриране, релокация и функциониране в различни точки по света.
Поставянето на макет на емблематичен плавателен съд на пиедестал, като своеобразен център и акцент в цялостната сградна композиция е в основата на концептуалното предложение. Опцията за наблюдение под всички възможни ъгли, включително отдолу, създава предпоставка за обективна представа на формообразуването и усилията заложени в създаването и функционирането на плавателните съдове.

ФОРМООБРАЗУВАНЕ:

• Сценарий I – БАЗОВ МУЗЕЙ. Стандартно разположение на музея на локация в непосредствена близост до базата за конструиране на плавателни съдове. Характеризира се с хоризонтално разполагане на два броя шест метрови контейнери един над друг в комбинация с два вертикално поставени дванадесет метрови контейнера. Те са обединени в обща конструктивна рамка, служеща и като вертикална комуникация. Посредством амфиладно преминаване през музея и стъклени витрини е осигурено наблюдение под различни ракурси на ключов модел на плавателен съд, който е разположен като своеобразен център на сградата;
• Сценарий II – ПЪТУВАЩ МУЗЕЙ. При демонтиране, транспорт и разполагане на музея в различна от оригиналната си локация контейнерите биват разделени от обединяващата ги конструктивна рамка. По този начин се оформя зона с изявена вертикална комуникация и рекреационно пространство с възможност за наблюдение от високо на околната среда. Интегрирането на зеленина и вплитането на експозиции свързани с модерното изкуство биха добавили стойност и допълнителна функция на структурата дори и в моментите на временно отсъствие на морските контейнери и съдържащите с в тях музейни експозиции;
• Сценарий III – ЛИНЕЕН МУЗЕЙ. Изграждане на линейна композиция от три базови контейнера разположени един след друг, като в допълнение над тях е поставен и четвърти достъпен от горно ниво. Търсена е компактност при ограничени възможности на терена за временно ползване на музея. Обособени са покрити външни пространства и покривни зони разширяващи допълнително площите за музейни екпозиции;
• Сценарий IV – Х – ОБРАЗЕН МУЗЕЙ. Всички четири контейнера са на едно ниво и насочени към общо централно пространство. Над тях посредством стълбище са достъпни открити зони на покрива разширяващи допълнително полезната площ на музея;
• Сценарий V – ПЛАВАЩ МУЗЕЙ. Разполагане на музея върху понтонна конструкция във водата, при която четирите контейнера са на едно ниво и формират квадратно разположение в план. Сградните обеми са обединени около общ център, в който се намира емблематичен макет на плавателен съд.

ФРАГМЕНТИ:

Фасадното третиране на ограждащата контейнерите конструктивна рамка е посредством преплитащи се един в друг елементи представляващи гребла на лодки. Използвани по подобен начин освен чисто утилитарното си предназначение на засенчване, те препращат символно към основите на корабоплаването и примитивите свързани с традициите на функциониране на плавателните съдове.
Преплитане на границите екстериор – интериор е получено чрез остъкляване и дограма с интегрирана в стъклопакета вода. По този начин наблюдавайки отвън се създава илюзията за посетители на музея разглеждащи изложба под вода. Визуалният ефект има за цел допълнително да засили интереса към случващото се в обществената сграда.
Препратки от корабоплаването са търсени и в интериорното пространство, като основно се цели интеракция с водния елемент в различни точки от музея. Преминавайки от едно помещение в друго могат да бъде наблюдаван през филтъра на водната повърхност ключови за музея зони.© 2020 Archinova All rights reserved!