Участник 2022

Категория: Концептуални проекти - архитектура

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ГР. РУСЕ

Проектант: Виктория Иванчева

Информация

Русе е разположен поречието на река Дунав в Североизточна България. Освен индустриален град е също така и културната столица на Северна България. В днешно време Русе се радва на архитектурно развитие. Голяма част от сградите в центъра се реновират. Според настоящия градоустройствен план приоритет се възлага на областта на русенския кей и на градския парк. Все още липсва цялостно обвързване между отделните зони по крайбрежието на гр. Русе.

Дипломният проект за крайречната зона на гр. Русе цели, чрез локална архитектурна намеса, нейното ревитализиране, посредством привличане на повече туристи и жители на града към по-малко атрактивните към момента площи около река Дунав. Проектът предвижда изграждане на обществен културен и информационен център, мултифункционални зали и интерактивен музей на града, чрез създаване на пространства с развлекателно-образователен характер. По този начин се създават пространствени връзки между реката и града, като се осигурява адекватна среда за срещи, развлечения и експониране на историята на града. Цялостната идея е да се създаде нов облик на крайречната зона на град Русе и да се обвърже центъра на града, парка и южните квартали.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Централната част на гр. Русе има концентрация на много културни обекти в непосредствена близост до крайречието. Голяма част от музеите – Музей на транспорта, Музей-къща Калиопа, Музей Захари Стоянов, Музей Баба Тонка, крепост Сексагинта Приста и други, са разположени близо до реката, тъй като тя е била важна роля в развитието на града. Връзките до тези обекти обаче са нарушени и посетителите на града често ги пропускат, поради липса на информация и адекватен достъп до тях. Русе има голям културно-исторически потенциал, както и потенциал за развитие на туризма и културното значение на града в съвременната история на страната. В нешно време кея е спирка за множество круизни туристически кораби и града е част от прграмата им.

ОБВЪРЗАНОСТ:

Липсва цялостна обвързаност между центъра на града, парка и крайречната зона, както и между всички културни обекти около реката. Изпълненият проект за развитие на Дунавски кей през 2020г. Успешно възобновява връзката на централната част на крайречната зона и центъра на града. Все още липсва обаче обвързаност между парка и реката, както и между реката и южните квартали на Русе.


ЖП ТРАНСПОРТНА ВРЪЗКА :

Силуетът на крайречната зона се оформя окончателно с изграждането на ЖП линията през 1870г. Пътят на влака разделя крайречието на две части и физически отделя реката и града. В днешно време тази линия се използва рядко и едиствено за товарни превози. Възобновяването на линиите за туристически цели би допринесло за привличането на повече хора към кея и улесняване на връзката между различни части на града.

ВРЪЗКИ НА ГРАДА С РЕКАТА :

По време на развитието на гр. Русе поетапно се появяват диги и бентове възпрепятстващи внезапни наводнения. Силуета на крайречната зона се оформя окончателно с изграждането на ЖП линията. Силно теарсиран, този изкуствено създаден силует нарушава физическите връзки и се налага изграждане на пешеходни надлези за достъп до реката.

ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ:

Доста локации около кея имат всички неоходими предпоставки за оживяване на крайречната зона. Целта е да се създаде цялостно, единно обвързване между тях и да се доразвият северната и южната част на кея. Проекта предлага единно обвързване на всични зони чрез изпозването на ЖП линията за туристически цели. Така връзката между Парка на града, Музея на Транспорта (североизток) и Речна гара, Сексагинта Приста (югозапад) би могла да бъде възобновена.

Облагродяване на различни точки, както и предложение за реставриране на съществуващи изоставени сгради чрез промяна на тяхната функиця. Такива примери могат да бъдат - съзваване на паркова зона и облагородяване на ъгъла между ул. Мостова с ул. Ппристанищна, връзка между кея и източните квартали. Предложение за реконструкция и промяна функцията на Понтон №4 и използването му за образователни цели, изграждането на пространствa за съвместна работа както и зали за танци, работилници и изграждането на музей за речно корабостроене и корабоплаване. Изграждане на по-добра пешеходна възка с крепост Сексагинта Приста и Военния клуб, в който има изградена сцена за лятно кино, функционираща през топлите месеци от годината. Реконструкция на Старата речна гара, която в момента е затворена. Изграждане на открити експозиции в зоната на бул. Цар Фердинанд и ул. Пристанищна, ъгълана хотел Рига. Тези и още много други зони, които биха могли за се развият около крайречната зона на града.


ПРОЕКТ НА РАЗРАБОТВАНЕ – КУЛТУРЕН ЦЕНЪР

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ :

Зоната на проектната разработка се намира между ул. Пристанищна и бул. Придунавски посока ул. Мостова, в непосредсвена близост до спирката на круизните кораби. Мястото се отличава с богато озеленяване и силно изразена денивелация на север, която разкрива визуална връзка към река Дунав и същевременно отделя крайбрежната ивица от градската структура. Съществуващата ЖП линия успоредна на ул. Пристанищна разделя крайречието на две части и физически отделя реката от града. Проектът цели да интегрира съществуващата транспортна инфраструктура и предлага тя да се използва и за туристически цели.

ФОРМООБРАЗУВАНЕ :

Сградата е съставена от два свързани обема с паузи, предвиждащи интегриране на едро-размерна растителност. Вдъхновена от природните дадености на терена и водната площ, сградата следва органични форми. Предизвикателството на съществуващата транспортна инфраструктура, като ЖП линия и автомобилен път е посрещнато, чрез тяхното интегриране в обемите на сградата и изграждане на ЖП спирка в сградата. Покривната плоскост се изкачва стъпаловидно с озеленени тераси, следвайки даденостите на терена и ландшафта. Въпреки целенасоченото сливане на сградата с терена, се запазва и изявяването на характерен силует на сградата.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ :

Сградата е решена на четири нива: кота -3,00 подземен паркинг, кота ±0,00 функционално е разделена на две зони прекъснати от ЖП линиите и ул. Пристанищна на нивото на кея – главно фоайе, кафе-бар, открити пространства за обществено ползване и работилници, малки сцени за събития, се помещават в първата зона, а във втората са разположени информационен център и туристическа железопътна спирка на влака, интерактивен музей и кафене, кота +5,70 се разполагат втората част от музейните експонати и две мултифункционални зали с общ капацитет от 350 места, а на кота +13,00 – фоайето към бул. Придунавски.

Кота ±0,00 е главният вход на сградата с излаз към река Дунав. Голямо открито пространство и две представителни стълбища с амфитеатрално сядане, асансьори и четири евакуационни стълби дават нужния достъп до всяка част на сградата чрез топли връзки на кота +5,70. Връзката на кея с бул. Придунавски се осъществява през сгадата на ниво +13,00, както и на ниво покрив.

ИТЕРИОР :

Интериорната разработка включва зоната на главното фоайе, кафе-бара и лобито пред мултифункционалната зала. Таванът и настилките кореспондират с терасовидния покрив на сградата. В интериора са използвани естествени материали като камък и дърво. Детайлно са разработени кафе-бара, мека мебел за сядане и пейка.

Целта на проекта е да се осигурят на младите поколения както и на туристите пространства и ресурси за срещи, развлечение и опознаване на историята на града. Да се даде едно утвърдено име на града като културна столица на Северна България и да се възвърне величието и самочувствието на хората в град Русе.© 2020 Archinova All rights reserved!