Участник 2023

Категория: Проекти - Обществени сгради

ЦЕНТРАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР ТРОЯН

Проектант: АДА АД

Информация

Естетизиране на облика на общинския пазар в гр. Троян и инфраструктура. Реконструкция на част от съществуващ сграден фонд, изграждане нови павилиони и покрития, организация на постоянен и временен пазар.

Техническият проект за обновяване на Централен общински пазар и инфраструктура, гр. Троян, развива избрания вариант от предварителната фаза на градоустройствените проучвания. Ясно обособените три зони позволяват пълноценното функциониране на част на пазара, както в четвъртък, денят на приходящия фермерски пазар, така и в останалите дни от седмицата. Обезпечени са всички основни функции за работата на пазара, а именно: зареждане със стока и нейното складиране; търговия с хранителни и нехранителни продукти на закрито (магазини) и открито; обществено хранене; отдих; социални контакти; поддръжка и почистване; охрана и сигурност; обществени тоалетни; съхраняване и отвозване на отпадъци.

Зона 1. Търговски обекти на закрито

Застроената площ на павилионите - съществуващи и новoпроектирани е 476 кв.м
Зона за хранене в близост до главния подход откъм градската градина. Двустранно на подхода са развити тераси с маси, принадлежащи на всяко заведение. И двете тераси са покрити със симетрично разположени конструкции, аналогични на добре възприеманото покритие на Малък Пазар. От северна страна в част от гребенообразните павилиони ще се сервира храна, както вътре в тях, така и на гише. От южната страна се предвижда заведение за бързо обслужване. Същото има салон за около 50 седящи места, свързани бар и кухня, позволяващи „show cooking”, както и вътрешна тоалетна за клиенти. Осигурени са и необходимите обслужващи и складови площи. Точното наименование на типа заведение за хранене може да бъде определено на етап търг за отдаване под наем.

Зона на магазини за хранителни и нехранителни стоки. Тази зона следва непосредствено зоната за хранене и включва магазини за хранителни стоки в част от реконструираните гребеновидни павилиони по северната страна, така и четири нови магазина за нехранителни стоки (ветеринарна и агроаптека и два магазина за селскостопански. инвентар) по южната страна. Предвид централната локация на тази зона в рамките на територията на Централния пазар, в нея е предвидено благоустроено пространство за отдих със зелени острови, места за сядане и чешма.

Гребеновидните павилиони са обект на радикално обновяване, което се базира на обединяване на два съседни павилиона и включва разширение към вътрешното пешеходно пространство чрез остъклена фасада, която съдържа и входа за посетители. Плановото решение на всеки от новоформираните павилиони позволява, както използването му като заведение за бързо хранене, така и за магазин за хранителни или нехранителни стоки. Всяка еденица има възможност за обособяване на мини кухня с кът за готвене пред клиента, малък салон за 4 - 6 души посетители, санитарен възел с бойлер и складова площ с възможност за преграждане. Магазините съдържат салон с щанд за продавач, тоалетна и складова площ.
За агроаптеката са спазени изискванията на „Наредба № 11 за санитарно- хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки“, а за ветеринарната аптека- „Наредба № 66 от 16.05.2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки“

Зона 2. Покрит постоянен пазар

Основното покритие, с приблизителни размери от около 24 м / 24 м, осигурява покрита площ за 36 щанда за плодове и зеленчуци. Същите щандове са развити като дизайн и представляват удобни съоръжения за експониране и продажба на храна, основно плодове и зеленчуци. Осигурени са и условия и за съхраняване на част от продуктите през нощта. Щандовете позволяват и защита на търговците от студ и течение при неблагоприятно време. Конструкцията на щанда да позволява почистване на пода и настилката по механичен начин, и с измиване с вода.

Разположен в оста между двата входа за пешеходци, постоянният пазар ще бъде своеобразен магнит, привличащ посетителите откъм центъра. Двустранно по оста на движение, върху покритието, ще бъдат разположени надписите Централен Пазар Троян. В настоящата проектна фаза покритието е разработено конкретно като дизайн, с оразмерена стоманена конструкция. Осигурено е централно пространство без колони с размери 18 м / 18 м. Разрезът на конструкцията позволява пълноценно дневно осветление и аерация. Използваните материали и детайли са също във фамилия с положително утвърдилото се покритие на Малък пазар. За пропускане на естествена светлина са предвидени равномерно разположени ивици от поликарбонат.

Рампата за пешеходци по южната страна на постояния пазар (основното покритие) е осигурена със собствена козирка по цялата й дължина от 12 м.


Зона 3. Открит пазар / паркинг

Обхваща преобладаващо територията, на която понастоящем се установява фермерският пазар всеки четвъртък.

Зоната на паркинга е маркирана в два цвята: бял за непазарен ден и син за пазарен ден. Осигурени са 46 паркоместа или 18 микробуса със собствени маси.
Сградата на настоящата автомивка се запазва и се реконструира в складово стопанство, като в част от нея ще се помещава обществената тоалетна на пазара.

Проектът за Централен общински пазар в гр. Троян е в краен етап на реализация.© 2020 Archinova All rights reserved!