Участник 2023

Категория: Обекти за обществено ползване

ПЕШЕХОДЕН МОСТ / ВРЪЗКА МЕЖДУ ДВЕТЕ ЧАСТИ НА ЮЖЕН ПАРК

Проектант: АДА АД

Информация

Международен архитектурен конкурс за проект за Обемно-пространствено проучване и идейна концепция/идеен проект за изграждане на „Пешеходен мост над ул. „Бяла черква““; възложител Столична община

Градоустройствено и архитектурно решение

Теренът от северната страна на ул. Бяла черква не функционира като парк, тъй като е компрометиран, неизползваем и недостъпен. Основна цел на проекта е преобразуването на този участък в съвременна среда, свързваща двете страни на Южен парк чрез тераформиране и пейзажни структури, които не нарушават визуалното възприятие към парка и планината.
Главните алеи на двете паркови части получават естествената си връзка чрез пешеходен мост под улицата с дължина от само 122 м. Това става възможно чрез изместване на трасето на реката в източна посока и разширяване на пробива на настоящото й корито.
Необходими са следните регулационни промени: осигуряване на трасе за корекцията на реката; усвояване на част от стопанския двор на к-с Спартак и преустройване на участъка на ул. Забърде в пешеходна алея.

Предвиждат се следните операции:

  • Изместване на р. Перловска в подземен колектор (съгласно подробния устройствен план)
  • Частично изместване на водопровод и съкращаване на отливните тръби източно от реката
  • Реконструкция на ул. Бяла Черква в зоната на реката чрез изграждане на мостово съоръжение
  • Терасиране на терена чрез габионни подпорни стени
  • Оформяне на ретензионно езеро и съоръжаване на помпена станция за понижаване нивото му в случай на необходимост
  • Доизграждане на главната алея и на пешеходния мост като част от нея
  • Ландшафтни мероприятия.

Чрез надлъжен наклон по-малък от 5% е осигурена достъпна среда. Светлото сечение на моста, вариращо между 9 и 5 м, позволява устройване на велосипедна алея с ширина от 2,5 м.

Доколкото характерът на третата част на Южен парк не предполага велосипеден трафик, при премахване на велосипедната алея размерът на пробива под улицата и на моста могат да бъдат редуцирани значително, което ще доведе и до пропорционалото намаляване на инвестицията.

Конструкция
Пешеходният мост е максимално опростен и лесен за изпълнение. Базира се на отлети на място ст.б. фундаменти, колони и конзолни греди. Връхната конструкция е от стоманени столици, върху които са монтирани рифелни дъски от импрегнирана лиственица. За парапетите се използват редуващи се дъски със същото сечение и стоманени профили.

Съоръжението представлява многоотворна мостова конструкция като основните носещи ст.б. елементи са през 640 см. Фундаментите с размери 240/240/60 см са на няколко нива. Колоните са с постоянно сечение и променливи височини. Гредите са с променливо сечение и дължина. Стоманените столици с размери 200/100 мм са разположени през 60 см. Укрепени са пространствено с хоризонтални връзки и разпънки и са свързани с гредите чрез стави.

В участъка на реконструкцията проектът предвижда и изграждане на мостова конструкция за улицата с максимално опростена схема от монолитни устои и предварително напрегнати ст.б. греди с двойно -Т сечение с h 105 см и отвор 22 м, обединени от монолитна ст.б. плоча с h 15 см.
Ландшафт

Направена е прецизна оценка на дървесната растителност. Налага се премахването на 94 бр дървета, от които 32 са в лошо и средно състояние. Сред останалите 62 дървета няма ценни видове. Предвижда се засаждане на нови дървета и храсти, а 16 особено ценни екземпляра в зоната на новите алеи са приоритетно съхранени.

Терасирането чрез габиони създава пластично амфитеатрално пространство от северозападната страна на моста, от което централната алея се възприема като своеобразна сцена. Палитрата от материали е минималистична: габиони за подпорните стени, дърво, стомана и стоманобетон за моста и дрениращ асфалт за алеите.

 © 2020 Archinova All rights reserved!