Участник 2023

Категория: Концептуални проекти - Архитектура

КОНВЕРСИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ТЕРИТОРИЯ ГР.БУРГАС

Проектант: Петър Стоянов

Информация

Целта на проекта е формирането на ново обществено пространство на територията на пристанище Бургас като вторичен градски център, създавайки обвързаност и органичност между градската среда и прилежащата акватория.

Територията е организирана с училище и спортни игрища на север и административни сгради на изток. Жилищните зони са разделени от споделена улица, а културният център и кеят създават привлекателни визуални оси. Има и зелени пространства, оформени с паркове и озеленяване. Общата идея е за комфортна среда за обитаване с красиви панорами и лесни комуникационни връзки.

Проектното решение за конверсия на пристанищната територия при терминал „Изток“ е базирано на задълбочен анализ на актуалното състояние на зоната в контекста на съществуващата градска среда, както и основната проблематика при разработването на подобен тип проекти в световната практика.

Основни градообразуващи фактори отчетени при изработването на проектното решение за конверсията на пристанищната територия в гр. Бургас са акваторията, историческата обвързаност с града и главния градски център, както и съвременните тенденции в интегрирането на крайбрежните територии и разширяването на зони за обществен достъп, като по този начин ще се окаже влияние върху икономическото и социално развитие на гр. Бургас. Бъдещото развитие на града е свързано с отваряне на Бургас към морето и езерата. В този контекст се дискутира проектът „Супер Бургас“. През следващите години трябва да се реализират също проекти за обществен велосипеден транспорт, за извеждането на тежкия трафик от централната част на града, както и за рехабилитирането на историческия център.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПОДХОДИ
Територията на пристанището се намира в централната градска част. Достъпът до него се осъществява посредством големи градски булеварди и улици. Трафик се генерира, както от града, така и от съседни населени места наземно, а така и по воден път.
Основните подходи към разработваната територия са два както за пешеходци, така и за автомобили. Единият е от север, който също така и е основната връзка с историческия център на града и се осъществява посредством главната пешеходна ул. „Александровска“. Този подход е в близост и до ж.п. и автогарата, както и важни спирки на градския транспорт, което осигурява голяма обществена достъпност до проектната територия, като в непосредствена близост е и автомобилният подход, който е използва централния вход към пристанището днес. Другият подход се явява връзката с Морската градина от североизток. Отново имаме пешеходна достъпност, както и автомобилна посредством ул. „Княз Александър Батенберг I“ и ул. „6-ти септември“. Освен пешеходен и автомобилен достъп територията има възможност за достъп и откъм морето, което е предпоставка за развитието и на интермодалния транспорт.

РЕЛЕФ И СЪЩЕСТВУВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ
В обхвата на пристанище Бургас и контактните на него територии релефът е с почти липсваща денивелация. Важно е да се отбележи спецификата на терените, контактуващи с морето. Те следва да бъдат обект на инженерно-геоложко проучване.
Съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, територията на пристанището е разделена на поземлени имоти с държавна публична собственост.
На територията на пристанищен терминал „Бургас–Изток 1“ са разположени сгради за складове, административно-битово и техническо обслужване, както и за граничен и митнически контрол. За обслужване на пасажерските кораби пристанищния терминал разполага с нова модерна морска гара, която е в непосредствена близост до разработваната територия на изток.

ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ
На входа на територията от север е разположено училище с прилежащи спортни игрища, както и богато озеленени площи, чрез които да се интегрира към акваторията, а също така да се отдели и от съществуващия хотел на изток. Сградата на администрацията на пристанището е изцяло преустроена за целите на училището. На запад от училищната зона се намира и основният пешеходен подход откъм ул. „Александровска“. Оста се вплита в създадената мрежа от алеи и достига директно до морето посредством мост с възможност за различни допълващи атрактивни функции. Тя ни насочва към запазените силози, които придобиват нова функция и оформят пространство за култура и изкуство. В непосредствена близост до тях се намира и новоизграденият културен център, който акцентира цялостната композиция на кея и подчертава една от основните визуални оси в разработваната територия.

На запад от тях се намира зона за бизнес и администрация, която рамкира разработваната територия и създава връзка със съществуващите терминали на пристанището, които функционират и до днес. В близост до ж.п. линията се намират две идентични офисни сгради, които са разделени чрез споделена улица от двата хотела разположени на брега на морето. Това е първият участък на споделеното пространство, който започва на изток от културната зона и завършва при административния център. При административните сгради се оформя площадно пространство с богато озеленяване. Тук е заложена и другата основна визуална ос, която насочва погледа директно към морето и към обособеното пространство на съществуващия кей. Тази зона в цялостното решение на проекта е с най-голяма етажна височина.

От административната зона на юг започва другата композиционна ос, която оформя и втория участък на споделената улица. От двете й страни са разположени жилищни сгради с търговски помещения на партерните етажи. В края на улицата се намира детска градина, която е разположена в парк, който създава зелен буфер между двете жилищни зони в разработваната територия. Основната алейна мрежа подчертава композиционната ос, на която са разположени училището, културният център и аквариумът.

Източно от парка се намира и последната разработена зона, която е отново жилищна. Тя бива разделена също така от третия участък на споделената улица, която завършва със сградата на образователен център, който ще бъде привлекателен и за „дигиталните номади“, които ще използват споделените работни места в сградата. В него ще се провеждат обучения на служители на компании и институции за най-модерните и нови технологии.

ФРАГМЕНТ
В разработения фрагмент съм проучил възможността за жилищна сграда в този участък от територията. Етажността на жилищните сгради е 4, като партерният етаж отново е с търговски помещения. Вътрешните дворове са с гледка към морето и крайбрежните алеи, които отделят сградите от акваторията, като по този начин обособявам меките контури на сградите със средата. Типовите етажи се състоят от 2-стайни, 3-стайни и 4-стайни апартаменти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концептуалното решение предлага комфортна среда на обитаване, както за постоянни обитатели, така и за временни. Тя е резултат от ниско застрояване, удобни комуникационни връзки, богато озеленена среда и красиви панорамни гледки.
„Живот, пространство, сгради - в този ред.“
Ян Геел, „Градове за хората“© 2020 Archinova All rights reserved!