Участник 2023

Категория: Градски паркове и градини, лесопаркове

ПАРК "КАМЕНИЦА"

Проектант: ланд. арх. Елица Янева

Информация

Представяне на реализиран парк в урбанизирана територия на град Пловдив:

Благоустрояването и социализацията на парк „Каменица“ в УПИ III – обществена зеленина, кв. 13-нов, 23- стар по плана на кв. „Втора саменица“ в ПИ на гр. Пловдив.

ИСТОРИЯ:
Паркът е създаден през 60 те години на миналия век на мястото на стари и неугледни стари къщи и постройки. От тогава насам той служи като притегателен център за район „Източен“, неговите обитатели и посетители. Последните реконструкции правени на място са през 2000г., чрез полагане на настилки и засаждането на нови дървестни видове.

СЪСТОЯНИЕ:
При първоначалното предпроектно проучване е установена необходимостта от доразвиване на пешеходните оси за движение в паркова среда, чрез подмяна на съществуващи настилки. Необходимост от подмяна и монтиране на допълнително парково обзавеждане – пейки, кошчета. Но най- голяма нужда имаше от оформане и социализация на градските пространства, обогатяване на зелените площи и нужда от формиране на структурата и баланса на зелената система в района.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:
Проектното решение е реализирано, чрез въвеждане на етапност:
Етап 1 с обхват на зелени площи от 1 028.50.00 м2
Етап 2 с обхват на зелени площи 4 840.40 м2
Етап 3: Проектиране, изграждане и реконструкция на детски площадки

С разработката е постигнато съвременно предложение за оптималното интегриране на територията не само като паркова територия, но и като част от цялостния обхват на обществените зелени площи в града. Това допринася и за подобряване структурата и баланса на зелената система на града във функционален и териториален аспект. При разработване на решението се има в предвид, че разположението на тази територия е изключително удачно за продължаване на използването й като паркова среда за града. От друга страна, местоположението й налага създаване на целесъобразни и наситени със съдържание връзки с прилежащите градски части. Същността на разработката е пряко обвързана с необходимостта да бъде постигната балансирана, качествена и устойчива среда за ежедневен отдих на живущи и обитатели на територията.

Предвид характерът на обекта и градската среда в която е разположен, максимално са запазени съществуващите шириколистни дървета и храсти и допълнително е внесена на дървестно- храстова растителност – с чисто декоративна функция (солитери)

На територията на парка е изградена поливна система.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
Целта е чрез подобни проектни предложения, изготвени както по служебен път, така и в проектантски колективи се цели да бъдат изграждани модерни и безопасни градски пространства.
Подобрени са микроклиматичните условия, чрез понижаване на дните отчитащи превишението на ФПЧ.
Постигнато е увеличение на зелените площи, като същевременно се формира достъпна и здравословна градска среда за жителите на района .
Благоустроени са и се поддържат площите, отредени за широко обществено ползване, като е превърнато едно открито градско пространство в притегателен център за социални дейности с предоставени възможности за обучение на открито.
Монтира се допълнителн осветление и се извърши подмяна на съществуващите осветителни тела,
Монтира се видеонаблюдение и се сключи договор за осигуряване на безплаатен WiFi.
Извърши се реконструкцията и обновяването на детските площадки, чрез полагане на на удъропоглъщаща настилка, както и монтирането на нови съоръжения в съответствие с Наредба 1 от 12 Януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Детските площадки са устроени за всички възрастови групи (от 0 до 3год. и от 3 до 12год.) , като са предвидени отделни съоръжения за съответните възрасти.
Постигна се обвързаност на велосипедното движение на града, чрез възможността за велосипедно движение и паркиране, чрез монтиране на велостойки и свободен достъп.
Провеждане на мероприятия за спорт на открито, театър на новоизградената сцена, фестивали, кино под звездите и възможност за изява на деца от различни възрастови групи чрез музикални и сценични представления.
Създаде се арка, като символ и атракция в парка и се поставиха стихове на едни от най- известните бългаски поети.
През 2022г. е окончателно въведен в в експлоатация и към момента е притегателен център, както за живущите в района, така и за хора от целия град.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Площ имот - 4 497 кв.м
Застроена площ - 2 718,00 кв.м
Разгъната застроена площ - 5 314,00 кв.м© 2020 Archinova All rights reserved!