Участник 2023

Категория: Концептуални проекти - Архитектура

НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ- КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА НОВ КУКЛЕН ТЕАТЪР

Проектант: АРОГАНТ АРХИТЕКТС ООД, арх.Божидар Хинков

Информация

НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
КАК ДА СТРОИМ УМНО ЗА ОБЩНОСТТА ?

1. АДЕКВАТНИ ОБЕМНИ РЕШЕНИЯ С УНИВЕРСАЛНИ ПРОСТРАНСТВА

Обществените сгради като театри, концертни зали, кина, читалища, училища и много много други, имат сложна функционална програма и сценарии на ползване.

При все това, съвременноста показва, че строго специализирани функционални елементи се използват все по-рядко, в планирането на подобни сгради. Бързата променливост на нашето битие налага постигане на максимална многофункционалност и адаптивност на отделните елементи, и на плановата схема, като цяло.

За да останат дълго адекватни на обществения интерес, обществените сгради трябва да позволяват максимална свобода на ползването, да създават “отворена” система, подпомагаща промяна и адапатация на функциите - така нареченият “отворен план”.

Търсенето и постигането на максимално опростени, в обемно отношение, архитектурно - строителни решения е основно в плановото решение на съвременните обществени сгради. Големите подпорни разстояния на основните конструктивни елементи помагат за създаването на “отворени” пространства, с изобилие от въздух и естествена светлина.

Експлоатационните натоварвания и изисквания към обществени сгради са обикновено по-високи, в сравнение с тези на жилищата например, а противопожарните мерки са строги и лимитират използването на горими материали. Стоманобетонът и особено предварително напрегнатия стоманобетон изпълнен на големи подпорни разстояния, почти винаги е оптималния избор, от гледна точка на многофункционалност на пространствата, безопасност и дълговечност.

Вход, фоайе, зала за куклен театър, открит летен театър и съществуваща сграда интегрирани в общ ансамбъл достъпен директно от улицата. Пространството на фоайето, от едната си страна, преминава в открит театрален площад, непосредствено до кръстовището, благодарение на стъклена витрина със система за плъзгане и завъртане, а от другата е естествено продължение на фоайето в старата сграда. Всички пространства обслужващи посетителите са директно свързани с фоайето.

Зоната за артисти е разположена към обслужващата улица и е в близост до театралната зала с директна връзка към сцената и стълбище водещо до административна и жилищна зона за гостуващи артисти разположени на второ и трето ниво. Достъпа до пространствата за складиране, разположени подземно и в директна връзка със складовата зона на съществуващата сграда, ще се осъществява с асансьор. Стълба за посетители в пространството между новата и старата сграда и асансьор ще свързват фоайето с репетиционната зала разположена на второ ниво.


2. СГЛОБЯВАНЕ НА МЯСТО ВМЕСТО БЕЗКРАЙНО СТРОИТЕЛСТВО

Основен проблем при защитата на обществения интерес, при инвестиции в строителство, е относително дългия процес на изграждане на обществените обекти, както и липсата на рационална гаранция за спазването на срока на строителство. Цената на строителство е важна, но не по-малко важен е въпросът за продължителността на изграждане на обекта и то в две посоки:

Първо - всеки месец по-дълго строителство води до отлагане с месец на ползването на сградата от общността,

и Второ - всеки месец на строителство прави околното обществено пространство негодно за нормално ползване, което създава допълнителни загуби за всички.

Това може да бъде в голяма степен променено при избиране на подход за доставяне и сглобяване на сградата - тоест изпълнение на решение с готови елементи от всякакъв тип - конструктивни, фасадни, облицовъчни, елементи на обзавеждането и др.

За разлика от строителството на място, всички сглобяеми елементи се изработват в заводски условия, което дава възможност за по-добро изпълнениe, по-високо качество и очаквано по-голям екслоатационен живот.

Строителната площадка се открива, тогава, когато основните елементи са вече готови за сглобяване и монтаж, с цел намаляване на “смущенията” в обществената среда.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
адекватно ориентирани спрямо ситуацията и изпълняващи, изискванията на функционалната програма на сградата.

СГЛОБЯЕМА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА
изработена в заводски условия, с големи подпорни разстояния и дълъг експлоатационен живот, с кратък срок на монтаж. Допълнителен плюс е намаляването на въглеродните емисии, при изработването на сглобяемите стоманобетонни елементи, в сравнение с бетона „отливан“ на място.

СГЛОБЯЕМИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ
с интегрирано остъкляване, фасадна облицовка, слънцезащитни елементи и др., изработена в заводски условия.

СГРАДА ГОТОВА ЗА ПОЛЗВАНЕ
десетки месеци по-рано, в сравнение с конвенционалното строителство.

3. ОТВОРЕНИ СГРАДИ - ЧАСТ ОТ УЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО

ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА УЛИЦАТА.
Прегради пред входа, като стъпала и рампи, не трябва да съществуват. Съвремените решения за отвеждане на дъждовните води ни позволяват да оставим в миналото анахронизма на повдигнатата над терена сграда, с маркиран от парадно стълбище вход.

ПОСТОЯННО ОТВОРЕНА И РАБОТЕЩА
Демократична възможност за ползване и изява за всеки. Деца в колички, възрастни баба и дядо, бременни майки - всеки има право да влиза в обществените сгради, без допълнително напрежение, ползвайки един и същи вход.

МАГАЗИН ЗА СОЦИАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Както всяка търговска сграда се опитва да привлече максимален брой клиенти и да не отблъсква своите потенциални ползватели, така и обществената сграда не трябва да поставя препятствия, а напротив, да подканя и привлича ползватели.

4. ЕСТЕСТВЕНА ОСВЕТЕНОСТ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

“Отвореният план” и опростеното сглобяемо строително решение дават възможност за проектиране и изпълние на пространства, с отвори между нивата за естествена вентилация, вградени клапи за въздух във фасадните елементи, и покривни греди.

Това позволява проникването на равномерна Северна светлина, в дълбочина на обемите, където това не пречи на основната функция на сградата.

Естествената климатизация и вентилация и естествената осветеност подпомагат постигането на здравословна среда на обитаване и намаляват въглеродния отпечатък на сградите.

5. ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО И ЕСТЕСТВЕНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Адекватното решение на покривните елементи, допускащи естествено Северно осветление, позволява и лесно разполагане на фотоволтаични елементи на Юг.

Съвременните озеленени плоски покриви помагат за улавянето на дъждовна вода и намаляват прегряването на сградата през топлите месеци, и водят до намаляване на въглеродния отпечатък, при експлоатацията на новите обществени сгради.© 2020 Archinova All rights reserved!