Общи условия

Правила и условия за участие в Конкурса „ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS

Конкурсът „ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS” е некомерсиален архитектурен конкурс за проекти и реализации за сгради. Провежда се ежегодно в различни теми, обявени на официалната страница http://www.archinova.bg

Чл. 1. Настоящите Правила и условия за участие в Конкурса „ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS” определят правилата и условията за участие в Конкурса и уреждат взаимоотношенията между Организаторите на Конкурса и участниците в Конкурса.

Чл. 2. Организатори на Конкурса са: Сити Билд Медия ООД, Булстат BG205630407 и „Ди Енд Ди Консулт” ЕООД, Булстат BG200257712 със седалище и адрес на управление, както следва:
Сити Билд Медия ООД: гр.София, пк 1111, район Слатина, ул. „Едисон” № 11 и
Ди Енд Ди Консулт ЕООД, София, жк. Овча купел 2, бл.30, вх.Г, ет.2, ап.5.

Чл. 3. Настоящите Правила и условия за участие в Конкурсa се публикуват и са достъпни на интернет страницата http://www.archinova.bg/ и се прилагат по отношение на всички участници в Конкурса. Участник в Конкурса е всяко лице (физическо или юридическо) - архитект или архитектурен колектив/ архитектурна фирма, студент по архитектура, което e подало заявка за участие, изпратило е своите проекти в указания за целта срок и е заплатило съответната така за участие. С изпращането на заявката за участие участникът изразява изричното си съгласие с настоящите Правила и условия за участие в Конкурса, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл. 4. Организаторите имат право едностранно да изменят и допълват Правилата и условията за участие в Конкурсa, като при извършването на такава промяна Организаторите уведомяват за измененията и допълненията чрез публикуването на изменените Правила и условия на сайта http://www.archinova.bg/.

 

Право на участие

Чл. 5. В Конкурса имат право да участват само дипломирани архитекти/lландшафтни архитекти или архитектурни колективи/архитектурни фирми/фирми за ландшафтна архитектура; студенти по aрхитектура/ландшафтна архитектура могат да участват само в категория Концептуални проекти.

Чл. 6. В Конкурса нямат право да участват архитекти членове на журито в съответната година или свързани с тях лица и архитектурни фирми.

Чл. 7. Всяко лице - архитект/ландшафтен архитект или архитектурен колектив/архитектурна фирма има право да участва в повече от една от категориите на Конкурса, с не повече от три (3 ) проекта за всяка категория.

 

Условия за участие

Чл. 8. В Конкурса има право да участва всяко физическо или юридическо лице (архитект/ландшафтен архитект или архитектурен колектив/архитектурна фирма/фирма за ландшафтна архитетура, студент по архитектура/ландшафтна архитектура); в категория „Елементи за градска среда“ могат да участват дипломирани  български продуктови и индустриални дизайнери, архитекти и инженери, както и студенти във всички инженерни специалности и в специалности изучаващи продуктов, индустриален дизайн и архитектура. В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват български фирми разработващи изделия и продукти за градска среда, чрез автора на съответния продукт. В категория „Елементи за градска среда могат да участват и чуждестранни дипломирани продуктови и индустриални дизайнери с продукти разработени за български фирми или българския пазар, което отговаря на условията посочени на интернет страницата на конкурса http://www.archinova.bg , и което е предприело, изброените по-долу действия за регистрация в Конкурса:

 • Направило е регистрация за участие в сайта на конкурса
 • Приложило е пълната информация за проектите/обектите, с които участва в изискуемия според условията на конкурса срок.
 • Заплатило е съответните такси за участие

Чл. 9. Всеки подаден проект ще бъде прегледан от организаторите Ди Енд Ди Консулт ЕООД и Сити Билд Медия ООД. Всеки участник ще бъде уведомен в пет (5) дневен срок от датата на качване на проекта дали той е регистриран за участие и отговаря ли подадената информация на техническите изисквания за публикация в интернет страницата на конкурса http://www.archinova.bg/. Ако на организаторите е необходима допълнителна информация, те имат право да изискат такава от участниците подали проект.

Чл. 10. Всички регистрирани проекти/обекти, чиито изпратени материали отговарят на техническите изисквания за участие, ще бъдат публикувани в съотвената заявена  категория на Конкурса в обявения от организаторите срок за публикация.

Чл. 11. Жури, определено от Организаторите, номинира и излъчва победителите във всяка една категория на Конкурса.

 

Правилата на оценяване в Конкурса

Чл. 12. Право да получи награда (приз и грамота) или номинация има всеки участник, избран от журито. Наградата и грамотата се връчват на наградения архитект/архитектурен колектив, студент по архитектура или негов представител нпо време на Церемония по награждаване. Организаторите имат право при несъответствие на данните на номиниран участник и/или при попълнени неверни данни за контакт, да предоставят наградата на друг номиниран участник или да не предоставят наградата.

Чл. 13. (1) Организаторите имат право да правят пубикации в своите и други медии свързани с Конкурса. Организаторите на конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS имат право да рекламират, популяризират и отразяват  конкурса и наградените проекти в други медии, партньори на Арх Инова. Организаторите имат право да изпращат покани за участие на архитекти с тяхното изрично съгласие, да изпращат покани на гости за присъствие на церемонията по награждаване всяка година. С изпращането на конкурсни проекти участникът се съгласява в случай, че спечели награда, да присъства лично или да упълномощи свой представител да присъства на Церемонията по награждаването в София, както и да бъде фотографиран, филмиран, записван включително по време на Церемонията и събитието по награждаването, излъчван и показван публично, както и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, включително на сайта http://www.archinova.bg/ , медийните сайтове и Фейсбук страниците на Ди Енд Ди Консулт ЕООД и Сити Билд Медия ООД, посочени на интернет страницата на конкурса и в други медии и сайтове на партньори на конкурса. С изпращането на конкурсни проекти участникът се съгласява да участва в Конкурса, без каквото и да било заплащане от страна на Организаторите. Снимките/ Филмите с участието на участника могат да бъдат публично разпространявани от Организаторите чрез различни медийни и комуникационни канали и използвани в други рекламни кампании и събития.

 

Задължения и отговорност на участниците, свързани с подадените проекти.
Отстъпване на права

Чл. 14. Участникът се декларира и гарантира, по отношение на изпратения за участие в конкурса проект/и, че:

 • е автор на проекта, който е изпратил, авторските му права са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), което включва, без изброяването да е изчерпателно: текстове, чертежи, визуализации, фотографии, аудио-визуални произведения и др.;
 • Проектът е създаден в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство и отговаря на изискванията за участие в конкурса;
 • Изпратените текстове не съдържат невярна информация, не засягат по какъвто и да е начин личната неприкосновеност, неприкосновеността на личния или семейния живот на лице, ненакърняване на правата и доброто име на другиго;
 • не нарушава права и законни интереси на друго лице;
 • не нарушава действащото законодателство, правилата на морала или добрите нрави;
 • не съдържа рекламни материали или съобщения.


Чл. 15. Участникът предоставя на Организаторите на конкурса правото да използват изходните материали за участващите проекти многократно по всички начини, предвидени в ЗАПСП, за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

 • Използването включва, без изброяването да е изчерпателно: записване, възпроизвеждане, разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до проекта или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, съхранение в архива и базата данни на сайта www.archinova.bg, както и на сайтовете и Фейсбук страниците на Ди енд Ди консулт ЕООД: http://www.ka6tata.com/ и http://www.the-building.eu/ и Сити Билд Медия ООД: http://www.citybuild.bg/, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица за целите на медийното популяризиране и отразяване на конкурса.

Чл. 16. За използването на изпратения за участие проект и включените в него фотографии, рендери, текстове, планове и чертежи и др. по какъвто и да е начин по смисъла на този член на участника не се дължи заплащане на възнаграждение, освен призовете и грамотите на наградените според решението на журито.

- В случай на нарушение на гореспоменатото, участникът поема за своя сметка цялата отговорност и заплаща наложените от компетентен орган глоби, имуществени санкции и обезщетения на засегнатите лица, както и всички вреди и разноски, настъпили за Организаторите.

Чл. 17. При участието си в Конкурса участниците се задължават да действат добросъвестно, да не извършва злонамерени действия и да не нарушава права и интересите на други участници в Конкурса, Организаторите или трети лица. „Злонамерени действия” по смисъла на настоящите правила са действия или бездействия, водещи до неправомерна промяна на резултатите от конкурса и/или на съдържанието на сайтовете или Фейсбук профилите на Организаторите. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, манипулиране на резултат, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайтовете и възможността на останалите потребители да ги ползват, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

Чл. 18. (1) В случай на нарушение на която и да е разпоредба на настоящите Правила и условия за участие в Конкурса, Организаторите имат право да прекратят участието на участник в Конкурса и/или да го лишат от правото да получи награда, без д аму бъде възстановена такса участие. (2) Алинея първа на този член се прилага и при съмнение за недобросъвестни и/или злонамерени действия.

Чл.19. Участникът се задължава да не уронва престижа и авторитета на Организаторите.

Чл. 20. Участникът няма право да възпрепятства или спира по какъвто и да е начин провеждането на Конкурса, неговото популяризиране и рекламиране.

Чл. 21. (1) Участниците имат право да искат от Организаторите информация за Конкурса Чл. 21. (2) Участниците имат право да уведомяват Организаторите за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете им (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права и др.) и други технически затруднения при участието им в Конкурса.

 

Отговорност на Организаторите

Чл. 22. (1) С предаване на наградата (приз и грамота) на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на излъчен/ номиниран от журито Участник, Организаторите са изпълнили задължението си по тези Правила и се освобождават по-нататъшни претенции на трети лица или отговорност.
Чл. 22. (2) Участниците се съгласяват, че изборът на спечелили участници се основава на преценката на журито в Конкурса и тази преценка не може да бъде оспорвана от участника или преразглеждана по искане на участника.
Чл. 22. (3) Участникът се съгласява, че Организаторите получават информация за авторството на проектите от участника и не извършат допълнителни проверки в тази връзка.

Чл. 23.(1) Организаторите не носят отговорност за:

 • невъзможност за достъп до интернет сайтовете им или нарушено функциониране на сайтовете или Фейсбук страниците им, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на Организатор на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание;
 • функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците;
 • евентуално наличие на „вируси" или други вредоносни последици от използването на сайтовете и Фейсбук страниците им;
 • недобросъвестни и/или злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;
 • други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Организаторите. Извън контрола на Организаторите е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.

Чл. 23.( (2) Организаторите не носят отговорност спрямо участниците и потребителите на сайтовете си за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, достъпни чрез сайтовете.

 

Прекратяване на Конкурса

Чл. 24.(1) Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Конкурса по всяко време, включително, без изброяването да е изчерпателно и в случай на недобросъвестни и/или злонамерени действия, нарушаване на настоящите Правила или в случай на настъпване на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
Чл. 24.( (2) Прекратяването на Конкурса се обявява на интернет http://www.archinova.bg и/или интернет страниците на Организаторите на Конкурса , техните официални Фейсбук страници . В тези случаи на Участниците не се дължи каквото и да е обезщетение (с изключение на възстановяване на 90% от такса участие).
 

Спорове

Чл. 25. Всеки потенциален спор между Организаторите на Конкурса „ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS”и Участниците в същия се решава чрез преговори. При невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София.

Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

Използване на лични данни – GDPR(General Data Protection Regulation)

Чл. 26. (1) С участието си в настоящия Конкурс Участниците и членовете на журито декларират и се съгласяват, че предоставят верни и точни лични данни, предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Конкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Конкурса, като предоставят изричното си съгласие Организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за целите на участието на участниците в Конкурса и изпълнението на настоящите Правила, включително да ги предоставя на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат публикувани и разгласени публично на трети лица за целите на Конкурса и неговото популяризиране и реклама, за популяризиране на спечелилите Конкурса участници в различните категории, за популяризиране и реклама на Организаторите и тяхната дейност, да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали и публикувани в Интернет от Организаторите и/или посочено от последния трето лице, като Организаторите не дължат заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда.
 

Чл. 26. (2) Личните данни, събрани по настоящия Конкурс, се предоставят от желаещите да получават информация, свързана с конкурса и Участниците в конкурса доброволно като същите имат право на достъп до тях и коригиране на така събраните данни.
 

Чл. 26. (3) Личните данни на участниците ще бъдат ползвани само от Организаторите на конкурса и единствено във връзка с конкретните кампании свързани с него.
 

Чл. 26. (4) Организаторите имат право да разкриват лични данни на участника и този който е пожелал да получава нашата информация, свързана с конкурса на държавни органи и длъжностни лица във връзка с изпълнение на законовите си задължения, както и в други случаи, предвидени в закона или за изпълнение на настоящите Правила.
 

Чл. 26. (5) Организаторите имат право да предоставят лични данни на участника на своите служители и подизпълнители във връзка с Конкурса и дейността си по администрацията на сайтовете си и/или изпълнението на настоящите Правила.
 

Чл. 26. (6)Всеки, който доброволно се е съгласил с условията на конкурса и е приел да получава информация свързана с конкурса може да се откаже да получава повече информация, покани за участие и покани за присъствие на церемониите по награждаване на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS от организаторите. За целта е необходимо да изпрати от свое име на имейла konkurs@archinova.bg  съобщение с текст: Отписвам се.


Общи правила

Чл. 27. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Правила се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Правила. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 28. За всички неуредени от настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Лице за контакт от страна на Организаторите:
Име: Дияна Кинова, Мениджър конкурс ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS
телефон: +359889895375,
е-мейл: konkurs@archinova.bg и
на интернет страницата на конкурса http://www.archinova.bg.

© 2020 Archinova All rights reserved!