Общи условия

Правила и условия за участие в Конкурса „Архитектурни  награди АРХ ИНОВА”

Конкурсът „Архитектурни  награди  АРХ ИНОВА” е некомеркиален архитектурен конкурс за проекти за сгради. Провежда се ежегодно в различни теми, обявени на официалната страница http://www.archinova.bg/

Чл. 1. Настоящите Правила и условия за участие в Конкурса „Архитектурни награди АРХ ИНОВА” определят правилата и условията за участие в Конкурса и уреждат взаимоотношенията между Организаторите на Конкурса и участниците в Конкурса.

Чл. 2. Организатори на Конкурса са: СИТИ БИЛД МЕДИЯ ЕООД, Булстат BG205630407 и „ДИ ЕНД ДИ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 200257712 със седалище и адрес на управление, както следва: 
СИТИ БИЛД МЕДИЯ ЕООД, Булстат BG205630407 със седалище и адрес на управление: гр.София, пк 1111, район Слатина,  ул. „Едисон” № 11 и ДИ ЕНД ДИ КОНСУЛТ ЕООД,  София, жк. Овча купел 2, бл.30, вх.Г, ет.2, ап.5. 

Чл. 3. Настоящите Правила и условия за участие в Конкурсa (Правила) се публикуват и са достъпни на интернет страницата http://www.archinova.bg/ и се прилагат по отношение на всички участници в Конкурса. Участник в Конкурса е всяко лице (физическо или юридическо) - архитект или архитектурен колектив или архитектурна фирма, което e изпратило заявка за участие в конкурса и е изпратило своите проекти в указания за целта срок за участие в Конкурса и е допуснато дo участие. С изпращането на заявката за участие участникът изразява изричното си съгласие с настоящите Правила и условия за участие в Конкурса, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл. 4. Организаторите имат право едностранно да изменят и допълват Правилата и условията за участие в Конкурсa, като при извършването на такава промяна Организаторите уведомяват за измененията и допълненията чрез публикуването на изменените Правила и условия на сайта http://www.archinova.bg/.

Право на участие

Чл. 5. В Конкурса имат право да участват само дипломирани архитекти или архитектурни колективи и архитектурни фирми.

Чл. 6. В Конкурса нямат право да участват архитекти-  членове на журито в съответната година или свързани с тях архитектурни фирми.

Чл. 7. Всяко лице- архитект или архитектурен колектив  и архитектурна фирма има право да участва в повече от една от категориите на Конкурса, с не повече от (3 )три проекта за всяка категория.

Условия за участие 

Чл. 8. В Конкурса има право да участва всяко физическо или юридическо лице (архитект или архитектурен колектив/ архитектурна фирма), което отговаря на условията посочени на интернет страницата на конкурса  http://www.archinova.bg , и което е предприело, изброените по-долу действия за регистрация в Конкурса: 

 • Изтеглило е заявката за участие,попълнило изискуемите данни за участие и е изпратило попълнената заявка за регистрация на имейла на конкурса   konkurs@archinova.bg  в изискуемия според условията срок.
 • Изпратило е своите проекти в заявените категории на konkurs@archinova.bg  в изискуемия според условията срок. За всеки проект трябва да бъде посочена съответната категория, в която ще участва.

Чл. 9. Всеки проект ще бъде прегледан от организаторите ДИ ЕНД ДИ КОНСУЛТ ЕООД  и СИТИ БИЛД МЕДИЯ ЕООД и всеки кандидатствал архитект/ архитектурен колектив/фирма  ще бъде уведомен в ( 5)пет дневен срок от датата на подаване на материалите по електронен път на посочения от него e-mail за връзка, дали е одобрен за по-нататъшно участие в Конкурса и необходима ли е на Организаторите още информация, както отговаря ли изпратената информация на техническите изисквания за публикация в интернет страницата на конкурса  http://www.archinova.bg/.

Чл. 10. Одобрените проекти  ще бъдат публикувани в специалната категория на Конкурса Проекти  в обявения срок за публикация.

Чл. 11. Жури, определено от Организаторите, номинира победителите във всяка една категория на Конкурса.

Правилата на оценяване на Конкурса 

Чл. 12. Право да получи награда (приз и грамота) има Участник, който е избран от журито и присъства на Церемонията по награждаването или изпрати свой представител. Организаторите имат право при несъответствие на данните на номиниран участник и/или при попълнени неверни данни за контакт, да предостави наградата на друг номиниран участник или да не предоставят наградата.

Чл. 13. (1) Организаторите имат право да правят пубикации в своите и други медии и медийни сайтове относно Конкурса, правилата на Конкурса, сроковете за участие в конкурса  и спечелилите  участници. Организаторите имат право да изпращат покани за участие на архитекти с тяхното изрично съгласие, да изпращат покани на гости за присъствие на церемонията по награждаване всяка година. С изпращането на  конкурсни проекти участникът се съгласява в случай, че спечели награда, да присъства лично или да упълномощи свой представител да присъства на церемонията  по награждаването в София, както и да бъде фотографиран, филмиран, записван включително по време на церемонията и събитието по награждаването, излъчван и показван публично, както и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, включително на сайта http://www.archinova.bg/ , сайтовете  и Фейсбук страниците на ДИ ЕНД ДИ КОНСУЛТ ЕООД  и СИТИ БИЛД МЕДИЯ ЕООД, посочени на интернет страницата на конкурса  и в други медии и сайтове на партньори на конкурса. С изпращането на  конкурсни проекти участникът се съгласява да участва в Конкурса, без каквото и да било заплащане от страна на Организаторите. Снимките / Филмите с участието на участника могат да бъдат публично разпространявани от Организаторите чрез различни медийни и комуникационни канали и използвани в други рекламни кампании и събития.

Задължения и отговорност на участниците, свързани с подадените проекти.
Отстъпване на права 

Чл. 14. Участникът се задължава, декларира и гарантира, по отношение на изпратения за участие в конкурса проект/и , че:

 • е автор на проекта, който е изпратил, авторските му права са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), което включва без изброяването да е изчерпателно: текстове, чертежи, визуализации, фотографии, аудио-визуални произведения и др.;
 • Проектът е създаден в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство и отговаря на изискванията за участие в конкурса; 
 • Изпратените текстове не съдържат невярна информация, не засягат по какъвто и да е начин личната неприкосновеност, неприкосновеността на личния или семейния живот на лице, ненакърняване на правата и доброто име на другиго;
 • не нарушава права и законни интереси на друго лице;
 • не нарушава действащото законодателство, правилата на морала или добрите нрави;
 • не съдържа рекламни материали или съобщения.

 
Чл. 15. Участникът предоставя  на Организаторите на конкурса правото да използват изходните материали за участващите проекти многократно по всички начини, предвидени в ЗАПСП, за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

 - Използването включва, без изброяването да е изчерпателно: записване, възпроизвеждане, разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до проекта  или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, съхранение в архива и базата данни на сайта http://www.archinova.bg/, както и на сайта и Фейсбук страниците на Ди енд Ди консулт ЕООД:  http://www.ka6tata.com/  и  http://www.the-building.eu/ и СИТИ БИЛД МЕДИЯ ЕООД: http://www.citybuild.bg/ и http://citybuildhome.bg/ както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица за целите на медийното популяризиране и отразяване на конкурса.

Чл. 16.  За използването на изпратения за участие проект и включените в него фотографии, рендери, текстове, планове и чертежи  и др. по какъвто и да е начин по смисъла на този член на участника не се дължи заплащане на възнаграждение, освен призовете и грамотите на наградените според решението на журито.

- В случай на нарушение на гореспоменатото участникът поема за своя сметка цялата отговорността и заплаща наложените от компетентен орган глоби, имуществени санкции и обезщетения на засегнатите лица, както и всички вреди и разноски, настъпили за Организаторите.

Чл. 17. При участието си в Конкурса участниците се задължават да действат добросъвестно, да не извършва злонамерени действия и да не нарушава права и интересите на други участници в Конкурса, Организаторите или трети лица. „Злонамерени действия” по смисъла на настоящите правила са действия или бездействия, водещи до неправомерна промяна на резултатите от конкурса и/или на съдържанието на сайтовете или Фейсбук профилите на Организаторите. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, манипулиране на резултат, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайтовете и възможността на останалите потребители да ги ползват, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

Чл. 18. (1)В случай на нарушение на която и да е разпоредба на настоящите Правила и условия за участие в Конкурса, Организаторите имат право да прекратят участието на участник в Конкурса и/или да го лишат от правото да получи награда. (2) Алинея първа на този член се прилага и при съмнение за недобросъвестни и/или злонамерени действия.

Чл.19. Участникът се задължава да не уврежда доброто име на Организаторите.

Чл. 20. Участникът няма право да възпрепятства или спира по какъвто и да е начин провеждането на  Конкурса, неговото популяризиране и рекламиране.

Чл. 21. (1) Участниците имат право да искат от Организаторите информация за Конкурса и условията за провеждането му. (2) Участниците имат право да уведомяват Организаторите за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете им (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права и др.) и други технически затруднения при участието им в Конкурса.

Отговорност на Организаторите

Чл. 22. (1) С предаване на наградата (приз и грамота) на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на излъчен/ номиниран от журито  Участник, Организаторите са изпълнили задължението си по тези Правила и се освобождават по-нататъшни претенции на трети лица или отговорност. 
(2) Участниците се съгласяват, че изборът на спечелили участници се основава на преценката на журито в Конкурса и тази преценка не може да бъде оспорвана от участника или преразглеждана по искане на участника. 
(3) Участникът се съгласява, че Организаторите получават информация за авторството на проектите от участника и не извършат допълнителни проверки в тази връзка.

Чл. 23.

(1) Организаторите не носят отговорност за: 

 1. невъзможност за достъп до Интернет сайтовете им или нарушено функциониране на сайтовете или Фейсбук страниците им, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на Организатор на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание; 
 2. функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците; 
 3. евентуално наличие на „вируси" или други вредоносни последици от използването на сайтовете и Фейсбук страниците им; 
 4. недобросъвестни и/или злонамерени действия на потребител, участник или трето лице; 5. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Организаторите. Извън контрола на Организаторите е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др. 

(2) Организаторите не носят отговорност спрямо участниците и потребителите на сайтовете си за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, достъпни чрез сайтовете.

Прекратяване на Конкурса 

Чл. 24.

(1) Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Конкурса по всяко време, включително, без изброяването да е изчерпателно и в случай на недобросъвестни и/или злонамерени действия, нарушаване на настоящите Правила или в случай на настъпване на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства). 
(2) Прекратяването на Конкурса се обявява на интернет http://www.archinova.bg/ и/или  интернет страниците на Организаторите на Конкурса , техните официални Фейсбук страници . В тези случаи на

Участниците не се дължи каквото и да е обезщетение.
Спорове 

Чл. 25. Всеки потенциален спор между Организаторите на Конкурса „Архитектурни награди АРХ ИНОВА”и Участниците в същия се решава чрез преговори. При невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София.
Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

Използване на лични данни – GDPR(General Data Protection Regulation)

Чл. 26.

(1) С участието си в настоящия Конкурс  Участниците  и членовете на журито декларират и се съгласяват, че предоставят верни и точни лични данни, предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Конкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Конкурса, като предоставят изричното си съгласие Организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за целите на участието на участниците в Конкурса и изпълнението на настоящите Правила, включително да ги предоставя на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат публикувани и разгласени публично на трети лица за целите на Конкурса и неговото популяризиране и реклама, за популяризиране на спечелилите Конкурса участници в различните категории , за популяризиране и реклама на Организаторите и тяхната дейност, да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали и публикувани в Интернет от Организаторите и/или посочено от последния трето лице, като Организаторите не дължат заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда. 
(2) Личните данни, събрани по настоящия Конкурс, се предоставят от желаещите да получават информация , свързана с конкурса и  Участниците в конкурса доброволно като същите имат право на достъп до тях и коригиране на така събраните данни. 
(3) Личните данни на участниците ще бъдат ползвани само от организаторите на конкурса  и единствено във връзка с конкретнитекампании свързани с него. 
(4) Организаторите имат право да разкриват лични данни на участника и този който е пожелал да получава нашата информация, свързана с конкурса на държавни органи и длъжностни лица във връзка с изпълнение на законовите си задължения, както и в други случаи, предвидени в закона или за изпълнение на настоящите Правила. 
(5) Организаторите имат право да предоставят лични данни на участника на своите служители и подизпълнители във връзка с Конкурса и дейността си по администрацията на сайтовете си и/или изпълнението на настоящите Правила.
(6)Всеки, който доброволно се е съгласил с условията на конкурса и е приел да получава информация свързана с конкурса може да се откаже да получава повече информация, покани за участие и покани за присъствие на церемониите по награждаване на АРХ ИНОВА  от органицзаторите. За целта е необходимо да изпрати от свое име на имейла konkurs@archinova.bg  съобщение с текст: Отписвам се.

 
Общи правила 
Чл. 27. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Правила се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Правила. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 28. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

Лице за контакт от страна на Организаторите: 
Име: Дияна Кинова, Мениджър конкурс АРХ ИНОВА, 
телефон: +359889895375, е-мейл:  konkurs@archinova.bg и на интернет страницата на конкурса http://www.archinova.bg.
 

© 2020 Archinova All rights reserved!