Новини

Вижте повече информация за членовете на журито в направление „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи на градска среда“

За десети пореден път в ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS ще бъдат отличени качествената архитектура, иновациите и баланса между инвестиция и идея. Стандартната регистрация в конкурса е до 18 септември, като таксата за архитекти/ландшафтни архитекти и фирми е: за първи проект - 195 лева, за втори/трети проект по 80 лева (всеки следващ след третия подаден проект не се таксува). Таксата за студенти е: първи проект - 60 лева, за втори/трети проект по 20 лева (всеки следващ след третия подаден проект не се таксува). А ето и нашето жури в направление „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи на градска среда“:

 

 

Ланд. арх. Александър Петров е трето поколение ландшафтен архитект. Завършил е магистратурата си в Лесотехнически университет. През 2004-2005 г. специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във ForestFarm в Орегон, САЩ. В периода 2012-2013 г. участва като старши експерт по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ по програма „Натура 2000“ – България. Участвал е като консултант и координатор при изграждане на информационната система „Регистър на озеленените площи и Регистър на картотекираната растителност“ на Дирекция „Зелена система“ към Столична община. В началото на 2018 година се присъединява към екипа на ОП „Софияплан“, където работи и до днес. Работата му в общинското предприятие е свързана с всички аспекти на зелената система в Столична община и има ключова роля в редица проекти на „Софияплан“. Успоредно с това от есента на 2019г. е хоноруван преподавател в УАСГ, а от 2022г. ланд. арх. Петров работи и като дата инженер в екипа на GATE (Големи данни в полза на интелигентно общество). Съосновател е на Фондация „ЕдноДърво“ - интернет платформа с фокус върху по-доброто планиране и стопанисване на озеленяването в населените места.

 

Урб. Благой Петков завършва математическата гимназия в Пловдив със специалност „Компютърна графика и дизайн“ през 1999 г. и специалност „Урбанизъм“ в Архитектурния факултет на УАСГ през 2011 г., а през 2013 г. продължава образованието си като редовен докторант в катедра „Градоустройство“ към същия факултет. Още като студент участва в подготовката на над 20 проекта за реставрация и адаптация на обекти културно наследство, които са спечелили финансиране и са вече реализирани. В периода 2008-2012 г. е специалист „Кадастър и регулация“ в район „Витоша“ на Столична община и от 2013 до 2015 г. е експерт „Устройство на територията“ в Министерството на инвестиционното проектиране и МРРБ. От 2016 до 2022 г. работи в Община Пловдив и е ръководител на три проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждането на 10 нови социални услуги. Отговорно лице и инвеститорски контрол е на над 20 обекта с национално и европейско финансиране за проектиране, реконструкция и строителство на спортна и социална инфраструктура и е бил председател на редица комисии за избор на изпълнител по ЗОП с оценка на техническите предложения на кандидатите, съдържащи архитектурна и градоустройствена концепция.

 

Арх. Венета Кавалджиева получава степен магистър архитект през 1990 г. във ВИАС (УАСГ) в катедра „Жилищни сгради“. От 1996 г. до 2008 г. е ръководител обекти и водещ проектант в ЕТ „Вени-Венета Кавалджиева” - устройствено планиране и инвестиционно проектиране на жилищни, обществени, производствени и смесени сгради и комплекси, а от 2005 година досега е управител, ръководител на обекти и водещ проектант на „ВИАРХ” ЕООД. От 1990г. до 2010 г. арх. Кавалджиева е работила в Националния център за териториално развитие (НЦТР), има значителен опит в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране като ръководител колектив и водещ проектант, има участие в конкурси и като член жури, както и награди.

 

Мила Никифорова е доктор на науките. Има значителен практически опит, който включва устройствени планове, проекти за благоустрояване на градската среда и архитектурни проекти за сгради. От 2009 г. се занимава и с преподавателска работа. От 2018 г. е главен асистент в катедра „Градоустройство“ на УАСГ и като преподавател отговаря за практически занятия и лекционен курс, свързан със съвременните тенденции в градоустройственото планиране. Има първа награда в международен конкурс за млади архитекти ЕВРОПАН 4. В областта на урбанизма и градската среда има съществена или водеща роля в големи проекти.

 

Арх. Милена Фетваджиева е магистър от Ротердамската академия по архитектура и градски дизайн (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) и УАСГ в София. Тя е лицензиран архитект с пълна проектантска правоспособност към КАБ и Архитектурния регистър на Нидерландия, със сертификат към Германския съвет за устойчиво развитие (DGNB). През 2010 година основава архитектурната фирма URBANVIVA, базирана в София и Пловдив, която се занимава обществени, жилищни и смесени сгради и пространства, а от 2020 г. предлага нова професионална услуга – планиране и проектиране на съвременни ферми и пасища. Арх. Фетваджиева има спечелени награди в екип, реализирала е проекти по програми „Култура” и „Европа” на Столична община, а към момента е докторант и хоноруван преподавател към катедра „Градоустройство“ в УАСГ.

 

Ланд. арх. урб. Мирела Димитрова-Дуйар завършва ландшафтна архитектура през 2001г. със степен магистър в Лесотехническия университет. През 2010г. придобива специализация по урбанизъм "Градове и територии" със степен магистър във Висшето училище по архитектура и Университета в гр. Нант, Франция. Има 20 години опит, от които 10 като проектант във Франция в агенции за ландшафтно проектиране, както и в дирекция „Зелени системи“ на Нант. През 2019г. основава проектантско бюро „Пейзаж“ ЕООД. Занимава се с урбанистични анализи, частни проекти и публични пространства - като водещ проектант или в екип от специалисти, с които има и няколко значими награди.

 

Арх. Цветан Симеонов е завършил специалност „Архитектура” във ВИАС (УАСГ) през 1990 година. След дипломирането си работи една година в ателието на проф. Иван Никифоров, след което се прибира по разпределение в Бургас - в Проектантска организация. От 2000 г. практикува в собствено архитектурно ателие „Вертикали“. През 2010 година създава и развива и до днес творческа работилница, в която експериментира с дърво и метал, където, използвайки различни техники и материали, претворява идеите си, създавайки мебели, LANDART инсталации, пластики и художествени структури. През годините е бил в управителните съвети на регионалните САБ и КАБ, а в периода 2010-2014 година е в Управителния съвет на КАБ - София. Много от обектите, чийто проектант е, са наградени или класирани в изложби и конкурси.

Вижте повече за членовете на журито тук.

Вижте всички подробности за ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023 тук.

 

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!