Номиниран 2020

Категория: Проекти-Бизнес, Административни, Търговски и Индустриални сгради

Реконструкция на Административен съд Благоевград

Проектант: „Ар Джи Би” ЕООД, арх. Елена Пактиавал, арх. Фарид Пактиавал, арх. Мануел Мануелян

Информация

Местоположение и описание на обекта: Обектът се намира в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 2.

Сградата е построена 1965-1967г. и е IV категория Представлява комплекс от самостоятелни постройки (блокове), долепени една до друга на калкан и с деформационна фуга. 

Комплексът се намира в центъра на град Благоевград, в близост до Градската градина, обществени, културни и търговски сгради. Разположен е на равнинен терен. Главният подход към него е от пешеходната улица „Крали Марко”.  Зад Блок 3 в имота е обособен паркинг за Х автомобила, достъпът за който е от ул. „Д-р Христо Татарчев” по локална асфалтирана улица. Комплексът има общо 7 входа: главен вход от североизток, втори вход към главното стълбище на Блок 2 и сервизен вход към складови помещения от югозападната страна на Блок 2, вход с преддверие (Блок 4) от северозападната страна на Блок 3, входове към Блок 6 и едноетажната част на Блок 2 от североизток, външен вход със стълби от югоизточната страна на Блок 3, водещ директно към абонатна в сутерена.

Сградите са масивни – изпълнени със стоманобетонова скелетно-гредова конструкция с носещи греди, колони и плочи и зидария от керамични тухли. Основите са монолитни ивични и единични фундаменти от стоманобетон.

Над партера на Блок 2 и на четирите фасади е изпълнена стоманобетонова козирка с дебелина 12cm. На високото тяло на същия блок има козирки на последната плоча над пети етаж на двете дълги фасади – североизток и югозапад. В обследването на сградата е констатирана ерозия по бетона и открита армировка на козирките в следствие амортизация на хидроизолациите върху тях и липса на водобрани.

Фасадите на комплекса са покрити с минерална мазлка. Цокълът е от бучарда. Оригиналната дограма е дървена слепена.

Партерният етаж е със светла височина 3.70 m. На него в Блок 2 са разположени фоайе , зала (банков клон), столова и други помещения, чието предназначение е променяно през време на експлоатацията на сградата. В Блок 3 сега има театрални зали, сервизни помещения и стълбище. Блок 4 представлява вход и преддверие към Блок 3. Блок 6 преди е бил търговски обект, а в момента по-голямата част от него не се използва (с изключение на помещението за прожекционна и хранилище към театрална зала).

Вътре в сградите състоянието на довършителните работи също е незадоволително – мозаечната настилка на стълбищата и коридорите е изронена и напукана на много места, има напукани мазилки по стените, паднали фаянсови плочки и влага в санитарните възли. През време на експлоатацията са извършвани различни преустройства – обособяване на нови помещения с преградни стени, частични монтажи на окачени тавани, ламперии и настилки в някои помещения, преграждане на коридори и др.

Главните задачи на проекта са:

1.Да предложи функционално преустройство на сградата, така че тя в максимална степен да удовлетворява нуждите и изискванията на Възложителя, без да се наруши конструктивната ? стабилност;

2.Да приложи всички необходими мерки за Енергийна ефективност, съгласно Закона за енергийната ефективност;

3.Да осигури достъпна среда в обекта, съобразно Наредба 4 за  проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

4.Да придаде на обновената сграда съвременен и представителен вид, съответ-стващ на новото му предназначение;

5.Да предложи материали, технологии и детайли за изпълнение, които да осигурят високо качество и дълготрайност на строежа и икономичност на инвестицията.

Функционално решение:

Ситуация:
Основната сграда на комплекса Блок 2 е с правоъгълен план и е разположена по протежение на пешеходната ул. „Крали Марко”, откъдето ще бъде достъпът на граждани до институцията. По тази причина се запазва мястото на главния вход като най-целесъобразно. Поради необходимостта от контрол на достъпа на външни лица в сградата, не се предвиждат други входове за посетители и входът към бившия стол се премахва.

Запазват се и два от другите входове на сградата – този от югозападната страна на Блок 2, който извежда до централно стълбище и входът на Блок 4, който обслужва Блок 3. Те са само за служители на Административен съд и Районна прокуратура Благоевград. Входът за складовите помещения на бившата столова в Блок 2 и външният вход към сутерена на Блок 3 се премахват. 

Проектът предвижда разрушаването на сегашния Блок 6 и изграждане на нова пристройка (Блок 6’) на негово място с нов вход с диференциални стъпала и козирка, преддверие и асансьор,  които ще се използват от наемателите на последния етаж на Блок 2. 

В югозападната част на имота до Блок 3 има паркинг за 10 автомобила, който ще се използва от служители на Административен съд, Районна прокуратура и служба „Охрана”. Подходът за паркинга е от ул. „Д-р Христо Татарчев”. 

Проектът предвижда озеленяване и цялостно обновяване на пространството около комплекса – подмяна на настилката от тротоарни плочи, подмяна на бетоновите бордюри, преасфалтиране на паркинга и уличното платно, което го свързва с ул. „Д-р Христо Татарчев”. Тъй като мястото на абонатната се измества в сутерена на Блок 2, сегашния вход към нея от югоизточната страна на Блок 3 се зазижда, стълбата към него се запълва с чакъл и се покрива с тротоарни плочи върху армирана циментова замазка.

Съществуващата рампа за инвалиди пред главния вход е изпълнена от масивна конструкция с покритие от тротоарни плочи и е с твърде голяма дължина, тъй като е монтирана успоредно на наклона на терена. Проектът предвижда тя да се разруши и да се изгради нова масивна рампа от североизточната страна на входа, която ще е значително по-къса и ще се изпълни от бетон и настилка от термолощен гранит.

Функционални зони: Съгласно  Наредба № 4 за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт, са обособени следните зони:

1 – зона за сигурност – осигурена е с ограда от югозападната страна на сградата при двата служебни входа – Вход 2 и Вход 3;

2 – зона за обществен достъп – само на партерния етаж – включва Вход 1, три съдебни зали, коридори и фоайета, санитарен възел и кабинети с гишета за обслужване на граждани;

3 – зона за сигурност с контролиран достъп – Вход 1, където посетителите се подлагат на преглед с технически средства, входове 2 и 3 за служители на Административен съд Благоевград и Районна прокуратура Благоевград и Вход 4 за служители и посетители на фирмите-наематели на 4 етаж на Блок 2. Предвидени са и всички необходими помещения за служителите на служба “Охрана”.

4 – зона за сигурност с ограничен достъп – включва всички помещения за задържани и принудително доведени лица, зона за обиски, санитарен възел, офис на охрана и помещение за среща на задържаните с адвокати, разположени в приземния етаж на Блок 3;

5 – зона за особена сигурност – включва защитена съдебна зала.

Интериор:

Проектът за интериор предвижда цялостно обновяване на вътрешните пространства, с цел да се създаде представителна, съвременна и комфортна среда, отговаряща на новата функция и актуалните тенденции в дизайна.

На всички нива в сградата са помещенията са свързани с широки коридори, които осигуряват удобен достъп и лесна евакуация. 

Настилките са трайни и лесни за поддръжка. На помещенията се предвиждат нови врати по спецификация.

Повече внимание е обърнато на общите пространства, достъпни за граждани – фоайета, коридори и чакални, а също на трите съдебни и на конферентната зали. Там настилката и первазите са от гранит, колоните също са с облицовка от камък, стените в зоната на цокъла са с облицовка от стъклени или гранитогресни пана, което ще ги предпази дългосрочно от захабяване и ще им придаде по-представителен вид.

Навсякъде в сградата са предвидени растерни окачени 60/120 см и 30/120 см, за коридорите 30/180 см тавани и осветителни тела с led лампи.  В залите и представителните общи пространства таваните са акустични.© 2020 Archinova All rights reserved!