Номиниран 2020

Категория: Проекти / Хотели, сгради за спорт, туризъм и рекреация

Многофункционална спортна зала гр. Стара Загора

Проектант: „АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД, арх. Иво Пантелеев

Информация

ПРОЕКТ: Многофункционална спортна зала, гр. Стара Загора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Стара Загора
ФАЗА: Идеен проект, 2020г.
Непремирано участие в национален архитектурен конкурс на Община Стара Загора 

Следните основни идеи характеризират конкурсното предложение:

Вписване на сградата в специфичния контекст на мястото и в по-общия контекст на Стара Загора
Архитектурна композиция, базирана на взаимодействие между два обема
Прецизно удовлетворяване на заданието и международните стандарти за типа съоръжение
Удобни достъп и вътрешна комуникация
Устойчива архитектура, енергийно ефективно решение
Използване на здрави, лесни за поддръжка, материали.
Вписване на сградата в специфичния контекст на мястото и в по-общия контекст на Стара Загора

С реализацията на комплекса, обект на настоящия конкурс, ще бъде завършен вторичният градски център с основна тема рекреация и спорт. Привличането на голям брой хора при масови събития като турнири, срещи, концерти, събори и изложения предполага спортната зала да бъде разглеждана като част от бъдещ ансамбъл, доразвиващ парк „Артилерийски“ с изградените вече обекти, рекреационни площи и спортни игрища. Формата и изразената денивелация на терена предопределят диагоналното разполагане на комплекса по оста север-юг. Същото позволява естественото разкриване на сградата към основния подход зa посетителите откъм центъра на града. За целта към кръговото кръстовище на ул. „Христо Ботев“ е развит мащабен приемен площад.

Наклонът на терена предполага обособяването на покрит паркинг, достъпен чрез двулентова рампа откъм страничната улица „Одринска епопея“ и с изход към булеварда. Това решение осигурява безконфликтен достъп между коли и пристигащите пеш или с обществен транспорт. Нормативно изискуемите места за паркиране, сумарно за залата и съпътстващите я обекти, са около 452. Необходимата за тях значителна площ не предполага разполагането им на ниво терен. Проектът осигурява общо 397 места - 361 в покрития паркинг и 36 места на открито от западната страна на комплекса. Необходимите в повече паркоместа могат да бъдат осигурени чрез изграждане на предвидения в ПУП открит паркинг за 100 коли по южната страна на ул. Христо Ботев.

В границите на терена е осигурена безконфликтна организация на транспортния достъп:

Към паркингите за посетители (в това число ВИП, за залата, за администрация, за магазина и ресторанта)
За автобуси за спортисти и за специални лица
За зареждане на залата и магазина, включително и за ТИР-ове.
За режим концерт е осигурена възможност за достъп на големи камиони за разтоварване на оборудване директно на сцената, подходящо захранване и точки за окачване на оборудването.

Значителната денивелация на терена, общо над 8 м, е овладяна чрез оформянето на две основни нива – приземно ниво към булеварда на условна кота -4.50 м и ниво на залата с условна кота ±0.00. Естествено е предположението основната част от публиката да подхожда откъм ниската страна на терена през приемния площад. За осигуряване на нужния капацитет за едновременен достъп в пикови случаи на повече от 5000 посетители са оформени три главни и един второстепенен вход за зрители. Такива са централният вход на нивото на площада и двата странични входа на нивото на залата, достъпни чрез покрити еднораменни стълби.

Архитектурна композиция, базирана на взаимодействие между два обема
Най - общо заданието е съставено от две части: основна зала със съответните й общи пространства и обслужващи звена и допълнителни обекти с независимо ползване: тренировъчна зала; център за финтес/спа/красота; ресторант и голям супермаркет. От това произтича и основната идея за композиция от два взаимосвързани обема, главен и второстепенен, с обща надлъжна ос по основния диагонал на терена. Композиционното взаимодействие помежду им е развито на няколко нива: формално, пространствено, функционално, комуникационно и конструктивно. Търсени са уникални архитектурен образ и интериор с мащаб и идентичност, които съответствуват не само на високото позициониране на Стара Загора в национален план, а и на стремежа на града за изява и на регионално и международно ниво.

Прецизно удовлетворяване на заданието и международните стандарти за типа съоръжение

Плановата конфигурация и разрез на основната зала са подчинени на трите най-важни критерия за подобни съоръжения: сигурност, видимост и комфорт. Залата е централно симетрична, с четиристранно разположени, скосени в ъглите, трибуни, които осигуряват най-добра видимост и максимална равнопоставеност на всички зрителни места. Кривата на разреза и на двата реда трибуни (горен ред - статични и долен ред – телескопични) изпълнява изискванията за лесна достъпност и максимална видимост.

Удобни достъп и вътрешна комуникация
Основен обем
Вертикалната комуникация в основния обем е осигурена чрез четири двойки стълбищни ядра с асансьори и вертикали за инсталации. Стълбищните ядра, в съчетание с четирите дисперсно разположени входа за публика, специализирания вход за зареждане и служебните входове, позволяват разграничаване на потоците посетители, в това число хора с увреждания. Сумарно стълбищните рамена са оразмерени за евакуация.

Чрез физически контрол и чрез билети-карти ще се диференцира достъпът на широката публика от другите групи ползватели и посетители като: служебни лица, спортисти, журналисти, треньори и съдии, ВИП и трениращи. Движението на спортистите на противникови отбори е по самостоятелни трасета. Помещенията с ограничен достъп за  администрация, журналисти и ВИП са ситуирани на трето ниво (кота +9,60). ВИП зоната е директно достъпна от ВИП паркинга през самостоятелно фоайе и вертикално ядро.

Второстепенен обем
Идеята за разделяне на две основни групи функции – голяма зала и съпътстуващи функции позволява удобното самостоятелно ползване на хранителния супермаркет и на кафе ресторанта. Те имат самостоятелен външен вход от основното ниво (кота ±0,00) и чрез асансьор и стълби  откъм обозначени за тях зони за паркиране непосредствено под тях.

Чрез самостоятелно фоайе са достъпни за външни ползватели разположените на второ ниво тренировъчна зала и център за фитнес/спа/красота. При съответната организация във времето тренировъчният комплекс може да бъде ползван само от спортисти чрез вътрешен достъп откъм голямата зала.

Осигурена е 100% достъпна среда съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Устойчива архитектура, енергийно ефективно решение
Основополагаща идея е използването на съчетание от пасивни и активни методи и средства на устойчивата архитектура. Измежду пасивните методи и средства са използвани повишена топлоизолация на ограждащите плоскости - термопанели; витрини с троен стъклопакет; оптимално горно и странично осветление, осигуряващи равномерна дневна светлина; зелен самоподдържащ се покрив; използване на местни материали.

Активните елементи на устойчива архитектура включват термопомпи въздух вода с висок КПД; икономично LED осветление; BMS управление и слънчеви колектори за топла вода. Тези елементи са подробно разгледани в частта Инсталации. Значителният със своите размери плосък покрив предполага реализация на фотоволтаичен парк като отделен проект със самостоятелно финансиране.

Използване на здрави, лесни за поддръжка, материали
В образа са „втъкани” конкретни и по-общи асоциации, свързани с представата за Стара Загора. Фасадните ламели от бял бетон асоциират с райетата/бразди от символите на града. Аязмото и съвременните сгради и богатото озеленяване превръщат съчетанието на белия и зелен цвят в знаково за града. Белият цвят внушава и важното усещане за лекота и ще бъде в хармонично съчетание с цветността на парка във всички сезони.

Използвани са следните трайни и лесни за поддръжка основни материали, достъпни на местния пазар:

Облицовка с термопанели за плътните части на фасадата;
Ламели от бял бетон за фасадата на големия обем;
Остъклените части от фасадата са решени чрез стандартни фасадни системи с трислоен стъклопакет
Пакет покривни изолации – зелен покрив
Саморазливни настилки за вътрешните пространства
Настилки от гранитни и бетонови плочи и павета.© 2020 Archinova All rights reserved!