Номиниран 2020

Категория: Проекти / Хотели, сгради за спорт, туризъм и рекреация

Soul Therme | Balneo & SPA

Проектант: Materia Aspecta / RG Projects, арх. Веселин Русев

Информация

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО С РАЗШИРЕНИЕ
ПРИСТРОЙКИ С ПОКРИТ И ЗАКРИТ БАСЕЙН С ТОПЛИ ВРЪЗКИ НА КОМПЛЕКС БАЛЕОСАНАТОРИУМ  "СТРАХИЛ 1" В БАЛНЕО-СПА ХОТЕЛ, В КРАСНОВСКИ БАНИ,  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Район, местоположение, релеф:
Комплексът се намира в Красновски минерални бани, на територията на Пловдивска област и е в състава на община Хисаря. Намира на около 51 km северозападно от гр. Пловдив и на 29 km западно от общинския център гр. Хисаря. Разположено е по южните склонове на Същинска Средна гора, на двата бряга на р. Красновска. Административно попада в УПИ І - Балнеосанаториум на трудещите се селяни, в Красновски бани, община Хисаря, област Пловдив 

Архитектурно-строителна история, фактология:
Обектът е строен в началото на 50-те години на века,като през 70 и 80-те години претърпява намеси ,свързани с нарастване нуждите на почиващите в този период. Наложените през периодите намеси конкретно са свързани с цялостна реконструкция и разширения . Данните за  периода през 1984г са снети от стара проектна документация с преработки на конкретните сектори (блокове), свързано с  четливи работни фуги помежду си  при извършените  тогава строително-монтажни дейности.
В сутерена на блок „В“ се прави балнеоложка част, която се състои от следните процедурни помещения : парафинолечение, водолечение и тангенторни вани, помещения за инхалации, 6 места, салон 1 фк два индивидуални салона, 1фк, три кабини за ръчен масаж.
Балнеоложката част също се помещава в сутерена на блок „А“, където намират място следните процедурни помещения – клинична лаборатория, манипулационна, електролечение и светолечение освен изброените процедурни помещения. 
На блок „А“ се прави цялостна реконструкция и модернизация като за всяка стая се прави самостоятелна баня и цялостно преобразяване на стаите и всички останали помещения.
По етажите на блок „Б“ и част от блок „В“ намират място следните помещения :

на партера – рецепция, администрация, 4 лекарски кабинета
на 1-ви етаж – 4 лекарски кабинета, салон за телевизия и салон за тихи игри
на 2-ри етаж – салон културни мероприятия.
На блок „Г“ и „Д“ се прави цялостна реконструкция и модернизация, като се правят: на партера – кафе-бар, гардероб с тоалетни, дневна, столова с банкетна зала, кухня.
Фасадно оформление от тогава: Бяла пръскана мазилка, дървени облицовки по стени, дървена дограма и разработени  специфични интериорни елементи в част вътрешен интериор. 
Паркингът е преработен между съществуващата помпена станция и служебните гаражи. Разположен е перпендикулярно на прилежащата улица. 
Захранването на балнеосанаториума е осигурено чрез стопански двор и рампа, като е разработена и прилежаща улица.
Стопанският двор е с разработена площ, достатъчна за да изпълни следните функции: Зона за зареждане на балнеосанаториума, зона достъп до трафопост, зона служебни автомобили, зона за маневриране на всички автомобили по горните точки. Стопанският двор е отделен от уличната мрежа чрез портална врата.
Ландшафт – в озеленяването се използват дървесни и храстни видове с добри фитонционни качества, обогатяващи въздуха с кислород: иглолистни, широколистни и храстни.

Архитектурно-конструктивно състояние, патология, анализ на документация:
По изготвеното настоящо архитектурно заснемане и огледи извършени на място на обекта се установява:

патология по съществуваща стоманобетонна козирка в следствие на течащи води и компрометирана хидроизолация, корозия на стоманобетонната ? конструкция, както се и  забелязва следния архитектурен проблем: ниска светла височина на входа. По препоръка  би следвало тя да бъде разрушена.
съществуващите еркерни издатини (балкони) ще влезнат в полезния обем на новия проект, като по изисквания на ЗТ (категоризация) за площи и на възложителя се предвижда и пристрояване като разширение на отделните подмодули към всеки блок (обозначението в графичната част е с числа, допълващи буквеното обозначение спрямо основния блок сектор).
общото архитектурно-строително и конструктивно състояние на сградата е добро без сериозна патология на други елементи. 
Мраморните съществуващи подови плочи са в добро състояние (фоайета и стълби). 
Липсват: дограма, парапети и инсталационни вътрешни мрежи и завършващи детайли по покриви.
Отделните сектори (блокове) са изпълнени със стоманобетонна скелетно-гредова система, работни фуги между отделните крила и модулност на оси, съответно пренеси с обозначението им в част архитектурно заснемане и преустройство. Използван е бетон М-150 и бетон М-200, стомана АI и стомана А II. 
Разгледана е частично запазена стара проектна документация за обекта през годините на намеси, както следва:  Периода на строителна намеса : преустройства и разширение от 1978, 1982-84г : конструктивна проектна документация: кофражни и армировъчни планове на отделните етажи (проекти от 1978 и 1982-1984г.)

Основната  цел в настоящият проект за: 
Модернизация, основен ремонт и преустройство с разширение пристройки с покрит и закрит басейн с топли връзки, съживяване и социализация (в по общ контекст за района, а не само за  самия балнеоложки комплекс) и   създаване на  архитектурна, полезна и лечебна социална среда , чрез прилагането на принципите на цялост, приспособимост, енергийна ефективност, природосъобразност в конкретния контекст, място и климат, неподчинена на отрицателно въздействащи фактори, ненатрапчива със собствения си стил и характер.
Това  изисква синтез  и в подхода на проектиране, при който архитектура, конструкция, сградни инсталации и ландшафт се сливат за постигане на набелязаната цел:
Обществено - значима, Здравно - лечебна ,природно  екологична и енергийна, функционално - конструктивна, материално - технологична, архитектурна цялост “здраве - баланс - природна среда”. Той е балансиран със значение и съдържателност на основните функционални характеристики: балнеологично лечение, спа, релакс,  в синтеза на висока енергийност, пропорционалност и характерна архитектурна индивидуалност, подчинени на естествената взаимовръзка с природата.
Този принципен подход в архитектурното решение за модернизация и нова адаптация е свързан със използване на съвременни технологични слънцезащитни и енергийни  системи и е логично изведен  с оглед влиянието на горепосочените фактори, за създаване на подходящ микроклимат и позитивно психологично и лечебно-здравословно въздействие за посетителя.

Природно екологична - ландшафтна  система
Преливането на  визуалната връзката от планината и присъствието на зелената среда  около комплекса, преминава  вътре с подчертаната и характерна композиционно ориентация и функционално свързани пространства на отделните секции, с акцент естествена минерална лековита вода, природа, климат.
"Ландшафтната  тъкан" от ниска и средна дървесна растителност "обгръща" комплекса в посоки изток, запад и юг и север, създавайки уединеност. 

Функционално-конструктивна система. Функционалност, съдържание и зониране.
Заложено в решението четливост на подходите, както и на цялостното  функционално структуриране на отделните зони. Това се отнася и към търсене на прозрачност и на конструктивната система и с оглед факта за вече съществуващо обемно пространство и силует. Важно  намерение за екстериорно-интериорно третиране е също да бъде в цялост, както и преливането и запазване на връзката “вътре – вън“ в контекст на околния ландшафт и природа. Обектът се състои от 5 модул-блока, свързани функционално: Блок „А“, Блок „Б“, Блок“ В“, Блок „Г“, Блок „Д“

Описание по функционални  сектори и зони:
1. Входове и подходи: Главен вход, две секции – за пътници и за багаж, Козирка вход, Подход (рампа) за хора с увреждания, Вход за персонала с контролен пост, Стопански вход външен
2. Паркинги и гаражи:  служебни паркоместа, паркоместа инвалиди, паркоместа посетители  паркинг за автобуси, товаро-разтоварна зона, гараж служебни коли, евакуационна рампа пешеходна, рампа стопаски двор
3. Асансьори: 

Асансьори за пътници 2бр.,
Асансьор-платформи за стопански нужди 3бр.,
Асансьор за румсървис  2бр
4. Стълбища и коридори: 

Стълбище за хотелски гости,
Стълбище за хотелския персонал, Коридори двустранно позициониране на стаите
5. Хотелски стаи тип А,Б
6. Хотелски апартаменти тип А,Б,В
7. Камериерски помещния
8. Приемен сектор

Основно фойае –приемен блок, Фойае конферентен блок, Етажни фоайета,
Рецепция с администрация:  управител, счетоводство, офис секретар, Багажно помещение Бизнес център, Тоалетни с предверие за хотелски гости, Кабинет лекар: антре, лаб. Бокс санитарен възел, манипулационна
9. Конферентен сектор

Основна многофункционална зала,
Симпозиумна зала, заседания,
Малка зала изложби
Секретарски офиси,
Гардероби, Тоалетни
10. Търговски сектор - Магазини, Витринни щандове, Фризьорски и козметичен салон
11. Спортно-занимателени релакс сектор (СПА)

Закрит басейн с обособени зони за релакс и  инсталационно-сервизни помещения,
Открит басейн с обособени зони за релакс и инсталационно-сервизни помещения,
Масажен център, Балнеолечебен СПА център.
12. Балнеолечебен сектор (КТМ) .(ЛФК) .(СЕЛ)
13. Прилежащи заведения за хранене и развлечения: ресторант с две зали,  топла кухня, сервитьорско обслужване, обслужване кухня и складова,  бар ( пиано бар) и склад нощен бар, снек бар с обслужващ склад и помещения лоби бар към фоайе, открит сезонен външен бар.
14. Паркове и градини

Материално-технологична  
Икономически е и подхода в решението, с оптимизирано и ефикасно използване  на технологични и доказани строителни системи и материали , с качества и възможности за добра  експлоатационна поддръжка, както и съобразени с факта- реконструкция, което означава ползване и на по леки материали със спазване на изискванията за пожаробезопастност .

Интелектуални, технологични, същевременно екологични системи: вентилируема фасадна система: алуминиева със Стъклофибърен бетон панел “FIBER C”,каменна вата (по ЕЕ),система „RIGIPS” ,алуминиева  дограма система "SCHUCO”, стъклена окачена фасада " SCHUCO”контакт- детайли по системаta "FIBER C" алуминиева слънцезащитна  фасадна система с контакт- детайли по СИСТЕМАTA "FIBER C.© 2020 Archinova All rights reserved!