Победител 2020

Категория: Проекти / Хотели, сгради за спорт, туризъм и рекреация

Арена Стара Загора

Проектант: Тилев Архитекти и арх. Владимир Михов

Информация

Възложител – Община Стара Загора
Конкурсен проект

Местоположение и общи принципи на организация

Проектът е изготвен по програмата на конкурс, обявен от община Стара Загора и е плод от творческото сътрудничество между Тилев Архитекти и арх. Владимир Михов - ръководител на екипа.

Комплексът на многофункционалната спортна зала е разположен върху, определена със заданието част от територията на парк “Артилерийски” в гр. Стара Загора. Общата композиция е съобразена максимално със структурата, релефа, визуалните особености и растителността на парка. Отчетени са главните пешеходни и автомобилни подходи. Положени са специални усилия за създаването на комплекс със запомнящ се архитектурен образ, хармонично допълващ прилежащата среда.

В основата на избраната концепция лежи идеята за взаимното проникване

между зала и парк. За целта кулоарите и фоайетата са решени по необичаен начин за зала от подобен тип – максимално остъклени и наситени със зеленина. Така се постига усещането, че те принадлежат еднакво на парковото и на архитектурното пространство.

Предложеното решение е компактно, икономически целесъобразно и технологично. Конструкцията на комплекса е унифицирана във висока степен.

Приложени са високоефективни, енергоспестяващи решения за изпълнението на електрическите, вентилационни и климатични системи с използване на слънчевата енергия и дъждовните води. Осигурена е възможността за етапно изграждане на обекта.

Функционалност

Функционалната програма на комплекса е изключително сложна и включва разнообразни като предназначение подобекти – основна и тренировъчна зала, кабинети по физиотерапия и фитнес за външни посетители, музей на спорта, магазини (включително супермаркет), ресторант, паркинги, служебни и технически помещения, складове. Представеното решение осигурява пълноценни връзки между отделните функционални групи, като запазва възможността за независимото им използване.

Разграничени като местоположение и нива са: входовете към основната и тренировъчната зали, входовете за спортисти, журналисти и vip гости, подходите към магазините, фитнеса, ресторанта и музея на спорта, зареждането с тежкотоварни автомобили. При различна конфигурация на трибуните, основната зала може да се използва за провеждането на концерти и изложения, състезания по волейбол, баскетбол, хандбал, футбол на малки врати, бадминтон, борба, бокс, джудо, художествена и спортна гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и др. Осигурени са 2 входа към игралното поле за тежкотоварни камиони.

Естетика

В проекта е потърсен баланс между следните, трудно съвместими помежду си изисквания:

Осъществяване на пълноценни визуални, функционални и смислови връзки между парка и комплекса на многофункционалната зала.
Отчитане на обемно-пространствените и градоустройствени особености на съществуващата архитектурна среда и на гр. Стара Загора в цялост – силно изразена ортогоналност, господство на чистите обеми, на вертикалата и хоризонталата.
Създаване на комплекс с характерна, силно въздействаща образност, произтичаща по естествен начин от неговите пространствени и функционални особености. Особена заслуга за постигането на тази цел има обемът с геометрия на обърната пресечена пирамида, зад който са разположени трибуните и ложите за представителни лица. Динамична мрежа от свободно ориентирани в пространството шлици разчленява страните на тази пирамида по начин, подчертаващ атрактивността и значимостта на процесите, осъществяващи се в многофункционалната зала. Впечатлението от нейния интериор е резултат от пространственото взаимодействие между игрално поле, зрителски трибуни, официални ложи, покривна конструкция. Специално внимание е обърнато на начина, по който са решени фоайетата на основната зала. Стъклената риза, която ги обгръща и проникващата във вътрешността им растителност придават на тази част от комплекса особена художествена стойност. Чрез нея се осъществява физически и емоционален преход между пространства с противоположни характеристики. Така възниква двулика архитектура - едновременно масивна и прозрачна, статична и динамична, отворена и затворена, естествена и геометризирана.
Технико-икономически показатели

Застроена площ –12091 м2
Разгъната застроена площ (надземна) – 17992 м2
Разгъната застроена площ (включително подземна) – 45 406 м2.
Максимален капацитет на трибуните в основната зала – 5233 места.
Общ брой паркоместа – 619 (от тях 578 подземно)
 © 2020 Archinova All rights reserved!