Номиниран 2020

Категория: Концептуални проекти

Многоетажен паркинг гр. Пловдив

Проектант: Консорциум Хайпарк, арх. Румен Първанов, арх. Искрен Галев, арх. Илко Николов, арх. Йоана Станева, арх. Александра Атанасова

Информация

КОНЦЕПТУАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОЕТАЖЕН ПАРКИНГ  НА УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 5 В ГР. ПЛОВДИВ ГРАДОУСТРОЙСТВО

Проектът е съобразен с изискванията на ОУП на Пловдив, като са спазени параметрите на зоната. В представената градоустройствена схема са нанесени нормативните и постигнатите отстояния. В таблица са сравнени постигнатите и изискуемите Плътност и Кинт, респективно Застроена площ и Разгъната застроена площ, както и процента на Озеленяване. Очевидно е, че парцела с площ 1 190 кв.м. е значително по-малко натоварен, озеленяването превишава изискванията, включително и дела на високата растителност. 

КОМУНИКАЦИИ

ЗАПЪЛВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ, ТРАФИК, РАЗСРЕДОТОЧЕНОСТ НА ВХОДОВЕ / ИЗХОДИ

Едно от важните предимства на предлаганата система за вертикално паркиране е, че евакуацията (освобождаването) на паркинга става едновременно от 12 изхода, при скорост на движение на механизма 5 метра за минута, т.е. най-отдалечената кола ще слезе на изхода след 4-5 минути. Предлаганото влизане от ул. "Йордан Йовков" и излизане на ул. „Любен Каравелов“ допринася за незначителното натоварване на прилежащата улична мрежа. 

СХЕМА НА БЕЗКОНФЛИКТНО ДВИЖЕНИЕ 

На схемата са показани по-важните маршрути за достигане на входа на паркинга и респективно маршрути за напускане, без да се създава съществено претоварване на прилежащите  на паркинга ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Йордан Йовков“. Маршрутите са съобразени с актуалната организация на движението в района. Захранването на етажния паркинг се осъществяна от еднопосочната ул.„Йордан Йовков”, а изходът е към ул.”Каравелов” надясно към бул.”Руски”.

На входовете/изходите на дванадесетте кули са монтирани бариери с електронно таксуване.
Направена е организация на движението, която включва кръстовището на бул.”Руски” с ул.”Л. Каравелов” , ул „Л. Каравелов” до ул.”Радецки” и ул.”Й. Йовков”.

Съществуващата организация на движение е допълнена с необходимите за етажния гараж нови пътни знаци , указателни табели и маркировка. Хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация е в съответствие с Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му, Наредба № 1 за организация на движението по пътищата, Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

В основата на проекта е Vertical Rotary Parking (VRP)®. Това е съоръжение, оприличавано на виенско колело. Автомобилите се паркират в гондолите само на приземно ниво. При заявка за паркиране или депаркиране, подадена на обичайната и позната колонка с магнитни карти, съоръжението се завърта и предоставя празна гондола, респективно гондолата с колата, която напуска паркинга. Vertical Rotary Parking (VRP)® може да функционира и без ограждане, но предвид местоположението на обекта и контекста, ние предлагаме окачена фасада от пана с размери 1250 х 1250 мм от просечена и разтеглена алуминиева ламарина, прахово боядисана. Независимо от използването на един вид ламарина, при последователно завъртане на паното на 900, 1800 и 2700, благодарение на осветлението (дневно или изкуствено) се получава различен ефект и динамична (променлива) фасадна плоскост.

За постигането на максималния капацитет при спазването на градоустройствените параметри ние сме разположили 12 кули, разпределени в два корпуса, успоредни помежду си и на ул. "Йордан Йовков". Всяка от кулите е с капацитет 16 паркоместа или общо в дванадесетте кули има 192 паркоместа. 

На приземното ниво са очертани двете зони за изчакване, както и еднопосочната улица с ширина 3.50 м. Покривът над тях освен, че предпазва чакащите автомобили от атмосферните условия, дава възможност да се реализират различни по функция обекти, като зали за скуош, скейт рампа и др. С оглед по-голямата социална значимост, ние предпочетохме да изградим покривна градина с кътове за релакс, но и зони за детски игри. Градината е достъпна от улиците „Й.Йовков“ и „Л.Каравелов“ чрез две стълби и асансьор. 

В изпълнение на изискванията за достъпна среда в приемните боксове в  една от кулите са предвидени рампи за улесняването на качването и слизането в автомобилите на водачи с двигателни затруднения.
За зареждане на електроавтомобили могат да бъдат оборудвани практически всички гондоли.
Предвидени са тоалетни за клиенти и служители.

ПРЕДИМСТВА НА РЕШЕНИЕТО:

Предлаганата от нас Технология за паркиране VRP (Vertical Rotary Parking® ) предлага преимущества във всички аспекти:

Минимални плътност, РЗП и Застроен обем допринасят за намаляване общия интензитет на застрояване в централната градска част, като същевременно се създава богато озеленено публично пространство за отдих и рекреация.

Максимален брой паркоместа към застроена площ - ниска цена за едно паркомясто. Високата ефективност на използваната технология позволява разполагането на голям брой паркоместа (192) в сравнение с традиционните многоетажни гаражи.

Бързо запълване и освобождаване на паркоместата. Липсва необходимостта за изграждане на вертикални комуникации - стълби и асансьори. Достъпът на хора е само на ниво терен, което осигурява изцяло достъпна среда и бърза евакуация.

Минимални емисии на въглероден диоксид, поради краткия престой в паркинга на коли с работещ двигател.

Минимално шумово замърсяване – съоръженията придвижват автомобилите на електрическа енергия и незначителният шум се абсорбира от акустично ограждане на източниците на и без това минималния шум – електродвигателите. 

Технологията предполага максимално ефективно използване на застроената площ без необходимост от общи части. Това дава възможност освободената площ да бъде използвана за различни други дейности – социални или комерсиални.

ИНТЕГРАЦИЯ В ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ. В нашия проект ние сме предложили на покрива над зоната за паркиране и депаркиране да се създаде покривна градина със зони за релакс и игри, с площ около 450 кв.м. Едновременно с това покриването допринася за намаляването на шума и замърсяването. 

КОНТЕКСТ И АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ

Избраното място за ситуиране на паркинга е в непосредствена близост с МОЛ Марково Тепе, но същевременно  в близост до значими обществени, културни и паркови обекти -  Дом на културата “Борис Христов”, Кино “Космос”, Изложбена зала на ДПХ. Разстоянието до Цар Симеоновата градина е 300 м, до площад Централен 900 м, до пешеходната зона по главната улица “Княз Александър I Батенберг” 950 м, Тютюневия град 700 м, квартал “Капана” 1600 м. С изключение на квартал “Капана”, останалите изброени обекти се намират в изохрон от 10 до 12 минути, което обуславя функционалната необходимост от изграждането на обекта.

Предизвикателство при проектирането представлява ситуирането на бъдещата сграда в изградена жилищна среда с разнородна архитектура, както и близостта с хотел Лайпциг. Това предполага решаването на проблемите с отстоянията до съществуващата застройка и вписването ѝ във вече изградения ансамбъл с адекватен архитектурен образ.

Приетата от нас концепция за използване на високотехнологично, механизирано съоръжение обуславя до голяма степен ненатрапчивият архитектурен образ на обекта, който считаме, че с лаконичния си изказ и функционална простота налага запомнящ се и същевременно недоминиращ архитектурен образ, който обогатява околната градска среда. За това спомагат и използваните  достъпни и ефективни ограждащи фасадни елементи, които допълват търсения модерен технологичен дизайн на сградата.

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ

Всяка кула стъпва на четири точки върху масивен фундамент. Самите съоръжения (кулите) са самоносещи, т.е. не се нуждаят от допълнителна конструкция, освен тази, която е необходима за монтажа на фасадата. Допълнителното натоварване от фасадата е отчетено при производството на кулите. 

ИНСТАЛАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Предвидени са електически инсталации, които обезпечават работата на двигателите, както и функционалното и фасадното осветление. С оглед намаляване на разходите за електроенергия, на покривите на двата корпуса на VRP® са разположени фотоволтаични панели с обща мощност около 30-40 kWp, които ще произведат и акумулират  част от необходимата ел. енергия и ще дадат допълнителен принос за опазване на околната среда.

Зоната за изчакване (под покривната градина) ще бъде осветена с естествена светлина чрез монтиране в тавана на 18 броя концентратори на дневна светлина  Solatube ®, при което осветлението през светлата част на деня ще бъде безплатно.

Поради транспарентността на фасадата не се налага повсеместна инсталация на вентилационна система, още повече, че веднаж влезли в паркомястото (гондолата), колите се преместват само на електрическа енергия. Предвидена е вентилация с ниско разположени въздуховоди само на приземно ниво.

За покривната градина са предвидени парково осветление, асансьор,  автоматизирана поливна система, както и резервоар за събиране на дъждовни води. Водата във фонтана се филтрира.

БРОЙ  ПАРКОМЕСТА

Постигнатия брой паркоместа е 192 при спазване на пределните градоустройствени параметри (Пл. <70%, Кинт <4.5, Оз >30% и минималните нормативни отстояния.© 2020 Archinova All rights reserved!