Победител 2021

Категория: Реализации-Обществени,индустриални сгради и хотели

КЛУБ ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ

Проектант: "АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ДИАГОНАЛИ", арх. Николай Давидков, арх. Петър Бубев, инж. Асен Страшимиров

Информация

Обект-Клуб за водни спортове
Приет-2019
Реализация-2020

Застроена площ-107m²
Площ на имота-6225m²

Сградата е предназначена за обслужване на дейността на малък клуб за водни спортове и рекреация. Разположена е в близост до езерото Панчарево, в голям, гъсто залесен имот с излаз към река Искър. Водещо при нейното ситуиране е да бъде вписана в средата по начин щадящ природата и така, че да не спира погледа на минувачите към горския масив и реката. Поради тази причина е поставена в най-ниската точка на терена и непосредствено до брегоукрепващата дига. Пред нея е обособен понижен двор, насипан с чакъл, който плавно прелива към останалата част на имота. Околното пространство е оставено свободно, тъй като постепенно във времето ще бъдат създавани разнообразни възможности за спорт и рекреация сред природата. Умишлено и целенасочено е ограничено мястото за тези дейности до границата на горския масив, който е запазен в естествения си вид и обем, без дори да се разчистват ниските диворастящи храсти.

Концепцията на това инвестиционно намерение е да бъдат създадени оптимални функционалност и адаптивност с минимални намеси в средата. Това условие налага използването на равномерна сглобяема стоманена носеща конструкция и ограждащи елементи, изпълнени чрез послоен монтаж. Така обемно-пространствената структура може лесно и бързо да се трансформира или дори премахва с минимални усилия и строителни отпадъци. Укрепването на съществуващата дига е реализирано с габиони и стоманени пилоти, а фундирането на сградата чрез единични стоманобетонни стъпки, положени върху уплътнения терен. Те са засипани с изкопаната от мястото баластра, а с предварително отнетия и депониран в имота, хумусен слой е изпълнена окончателната вертикална планировка.

Програмата на заданието е реализирана на един етаж, който включва три самостоятелни помещения: хале за съхранение и подръжка на плавателните съдове и инвентар; съблекални със санитарен възел и зала за почивка с кухненска зона за съхранение и приготвяне на храна. Сградата функционира на клубен принцип, но е отворена и за широк обществен достъп. Обширното околно пространство създава предпоставки за провеждане на разнообразни спортно-развлекателни и образователни дейности. За това помагат и голямата покривна тераса с гледка към реката и широката стълба, които могат да се използва при различни събития.

Архитектурният образ отразява технологичната логика при изпълнението на конструктивния скелет и ограждащите елементи, а фасадната дъсчена обшивка равномерно покрива всички плътни участъци на външните стени и подовете. Акцент при избора на материалите е жълтия цвят на подовата настилка, използвана в съблекалните и залата, а пода на халето е оставен на трамбован чакъл, който дренира водата, изтичаща от плавателните съдове. Чрез широките и високи плъзгащи витрини е постигнато преливане на вътрешните пространства навън, а при хубаво време халето и залата се отварят напълно към двора, с което допълнително се засилва усещането за свързаност с природата.© 2020 Archinova All rights reserved!