Участник 2021

Категория: Проекти - Обществени,индустриални сгради и хотели

ДЕТСКА ГРАДИНА "ДОБРИЯТ ЗЕЛЕН ГОРСКИ ДУХ"

Проектант: "УРБАНО" ЕООД, арх. Диана Иванова, арх. Стефан Димитров

Информация

Проектантско бюро: “УРБАНО” ЕООД
Участници: ДИАНА ИВАНОВА – архитект, урбанист и управител
СТЕФАН ДИМИТРОВ – архитект, 3D визуализации
ЙОРДАН ТЪРСАНКОВ – архитект, консултант

Представеният проект е изработен през 2021г. във връзка с участието на "Урбано" ЕООД в конкурс за идеен проект „Детска градина за шест групи деца от 3 до 6 г.“ в кв. „Баделема“, гр. Асеновград.
Проектът на "Урбано" ЕООД е класиран на четвърто място, съгласно критериите за оценка.
Местоположение: гр. Асеновград

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Ситуационното и обемно-пространственото решение са съобразени с действащия подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), с визата за проектиране, с благоприятните географски посоки в зависимост от функциите на отделните помещения, с изискуемите минимални отстояния на сградата от регулационните граници, пределно допустимите устройствени параметри (плътност, Кинт, озеленяване, височина на застрояване и пр.) и с изключително стръмния терен (денивелацията на терена в рамките на имота е 15м).

Съгласно визата за проектиране сградата отстои на мин.10м от уличната регулация към ул.“Отец Паисий“, на мин.10м от североизточното дъно на имота и съответно на мин.3м(5м) от останалите регулационни линии. В съответствие с техническото задание сградата е разположена на мин.15м от всички регулационни линии за частите си, в които са разположени спални и занимални и на мин.8 м за частите, в които са разположени други помещения.

В обемно-пространствено отношение сградата следва денивелацията на терена като е развита терасовидно в направление югозапад-североизток. Сградата е „отворена“ на юг, югоизток и югозапад, за което благоприятства южното изложение на стръмния склон. Всички спални и занимални са ориентирани в тези посоки. Сградата е максимално и хармонично вписана в околната среда.

Основно достъпът до сградата се осъществява от ул.“Отец Паисий“. Пешеходно денивелацията се преодолява с централно разположени стъпала, като с оглед достъпна среда е подсигурена и рампа (5% наклон), елемент от ландшафтното моделиране на терена. Предвиден е и втори (пешеходен) подход от североизток, водещ директно до най-горното ниво, представляващо административната част. При двата главни входа се предвижда охрана.

Разделени са транспортно-комуникационните потоци за стопанско обслужване; персонал; деца, родители и посетители. Предвидена е възходяща рампа (вътрешна улица) за стопанското обслужване в югозападната част на имота. Външното автомобилно и велосипедно паркиране се осъществява по ул.“Отец Паисий“. Основното предимство на предложената функционална схема е разположението на всяка от шестте групи на приземно ниво с директен достъп от занималните до двора и до съответните площадки за игра.

Съотношението прозорци-площ на пода е в съответствие с нормативите. Допълнително е предвидено и горно естествено осветление.

Цялата сграда е организирана около вътрешен двор – атриум – с място за игра и богата естествена растителност. Същият е замислен да бъде с комуникационно-разпределителни, социални и естетически функции. Атриумът също е естествено осветен горно от покрива.

Функционалните изисквания на техническото задание са изцяло покрити, като допълнително са предвидени многофункционална зала (аула), архив, медиатека, складови и технически помещения, помещение за сървъри, помещения за учители към групите, тоалетни и помещения за хигиенисти. Местоположението на всички предвидени помещения са означени на чертежите и е видна функционално-пространствената им обвързаност.

Покривите са решени като използваеми озеленени тераси, които на отделните нива са с директен достъп от прилежащия терен и по този начин са част от цялостната паркова част на имота. На най-горния покрив се предвижда монтирането на соларни панели с цел създаване на енергонезависима и икономична устойчива сграда. Навсякъде по покривите, терасите и при големите денивелации на благоустроената паркова среда се предвиждат парапети с по-голяма от изискуемата височина.
Конструкцията е стоманобетонна. Показана е идейна схема на конструктивните оси.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТА:
• ПЛОЩ НА УПИ: 5370 m²
• ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (ЗП): 1557 m²
• РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (РЗП): 4406 m², в т.ч.:
- РЗП подземно: 2495 m²
- РЗП надземно: 1911 m²
• ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ (Пл.): 29%
• КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ (Кинт): 0,36
• ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ: 2621 m², в т.ч.:
- ПАРКОВИ ПЛОЩИ: 1910 m²
- ПРИРОДЕН КЪТ С ОПИТНА ГРАДИНА: 288 m²
- ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В АТРИУМА (вътрешния двор): 70 m²
- ПОКРИВНО И ФАСАДНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: 353 m²
• ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА: 444 m², в т.ч.:
- ВЪНШНИ: 411 m²
- В АТРИУМА (вътрешния двор): 33 m²
• СОЛАРНИ ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ: 164 m²
• ПАРКОМЕСТА за автомобили: 23 бр., в т.ч.:
- ВЪНШНИ: 9бр.
- ВЪТРЕШНИ (в подземния паркинг): 14 бр.
• ПАРКОМЕСТА (стоянки) за велосипеди: 16 бр., в т.ч.:
- ВЪНШНИ: 8 бр.
- ВЪТРЕШНИ (в подземния паркинг): 8 бр.© 2020 Archinova All rights reserved!