Участник 2021

Категория: Реализации и проекти за урбанизация-градска среда, паркове и др.

НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Проектант: "УРБАНО" ЕООД, арх. Диана Иванова

Информация

Проектантско бюро: “УРБАНО” ЕООД
Участници: ДИАНА ИВАНОВА – архитект, урбанист и управител
ЙОРДАН ТЪРСАНКОВ – архитект, консултант
МАРИЯ КАРАЗЛАТЕВА – архитект, консултант КИН

Представеният проект е изработен през 2018г. във връзка с участието на "Урбано" ЕООД в международния архитектурен конкурс за Нов градски център на Велико Търново. В конкурса участват общо 62 проекта. (https://velikotarnovocentre.com/projects.html). Проектът на "Урбано" ЕООД е сред 37-те конкурсни проекта (60%), недопуснати от журито до оценка като непокриващи минималните изисквания, поставени от Възложителя в заданието.

При разработването на проекта са използвани утвърдени в теорията и доказани в практиката принципи и подходи в устройственото планиране на териториите.

ОСНОВНА ЦЕЛ на проекта за нов градски център:
• Създаване на балансирано функционираща градска среда
• Интегриране на всички части на града в хармонично цяло
• Флуидитет - свойството на една среда да прониква в друга, да ѝ предава качествата си
• Създаване на комуникационни, функционални и социални
• връзки и зелена система

ОСНОВЕН ПРИНЦИП, използван в проекта, е принципът на УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. Проектът за нов градски център следва да осигурява:
• Достъпност - пространствена, социална, финансова
• Условия и интерес за различни социални и възрастови групи
• Опазване на околната среда - природна и антропогенна (хора; културно-историческо наследство)
• Приемственост и континюитет
• Запазване на интересите на бъдещите поколения - това, което създаваме с действие или бездействие тук и сега, трябва да запази правото на избор на идните поколения. Целта е да предадем наследството си от миналото на бъдещето максимално некомпрометирано и по възможност подобрено, доколкото позволяват капацитета и нивото ни на интелектуално, духовно и научно-технологично развитие.

ОСНОВЕН ПОДХОД, избран за изработването на градоустройствената концепция за нов градски център, е ХОЛИСТИЧНИЯТ ПОДХОД. Негови основни характеристики са цялостност и интегралност. Това означава решаването на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна обвързаност - времева, функционална, пространствена, системна и методична.
Представеният проект предлага ревитализация на територията на старото военно училище и превръщането ѝ в нов модерен градски център на старата българска столица и исторически град Велико Търново.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (предпоставки и основни проектни решения)
• Световно значение на историческото, културното и духовното наследство на Старопрестолния Търновград – Старопрестолен европейски град, исторически функционирал като евро-азийски мост между световните цивилизации през периода на Ранното Средновековие.
• Групова недвижима културна ценност “Историческо селище Велико Търново“
• Територията на старото военно училище – недостатъчно използвана територия с голям потенциал в централната градска част на Велико Търново
• Природни дадености: стръмен терен, р. Янтра
• Визуални и пространствени връзки на проектната територия със Стария град, потвърдени и доразвити с проекта
• Проектна транспортна връзка със Света гора (нов мост над р. Янтра)
• Предвиждане на пешеходна връзка с ЖП гара и автогара
• Създаване на система от подземни транспортни комуникации
• Създаване на система от открити публични споделени пространства (площади, пешеходни зони, паркове и градини) и обвързване със зелената система на града
• Създаване на многофункционален обществен обслужващ комплекс, съобразен в обемно-пространствено отношение с мащабите на КИН и с природните дадености
• Комуникационни, функционални и пространствени връзки и взаимодействия, както в рамките на проектната територия, така и с останалите части на града
• Респект към културно-историческото наследство
• Площ на проектната територия ~18 ха
• Обща площ на територията в обхвата на представената градоустройствена концепция ~30 ха© 2020 Archinova All rights reserved!