Номиниран 2021

Категория: Концептуални проекти

SOFIA GREEN TOWER

Проектант: ИНСЕПТ АРХИТЕКЧЪР, арх. Александър Видински; арх. Марин Керемидски, КЕРЕМИДСКИ АРХИТЕКТС

Информация

Най-високата сграда в София. Тове е Sofia Green Tower. Намираща се на едно много конфликтно място, този проект предлага решение за построяване на небостъргач в София и за решаване на визуалните проблеми с мястото, на което се намира. Двете сгради, част от комплекса са проектирани от основна форма куб, която е размножена и разпределена параметрично, както в план, така и във височина. Получава се плавно преливане от високата сграда към ниската. Високата сграда е със смесено предназначение - хотел, офиси, търговски площи и жилища. Ниската сграда съдържа в себе си малка зала за спортни събития и концерти. Частично прозрачна, от залата е оставен визуален контакт нагоре с небостъргача. Той от своя страна и прорязан на две места във височина. Това позволява от няколко характерни точки да не се скрива визуалната връзка между града и планината Витоша. На тези места се получават две открити тераси със зашеметяваща гледка на 360 градуса към града.


The tallest building in Sofia. This is Sofia Green Tower. Located in a very conflicted place, this project offers a solution for building a skyscraper in Sofia and for solving the visual problems with the place where it is located. The two buildings, part of the complex are designed from a basic cube shape, which is multiplied and distributed parametrically, both in plan and in height. A smooth transition from the tall building to the low one is obtained. The tall building has a mixed purpose - hotel, offices, retail space and homes. The low-rise building contains a small hall for sporting events and concerts. Partially transparent, from the hall is left visual contact up with the skyscraper. He, in turn, cut in two places in height. This allows the visual connection between the town and Vitosha Mountain not to be hidden from several characteristic points. These places have two outdoor terraces with stunning 360-degree views of the city.© 2020 Archinova All rights reserved!