Участник 2021

Категория: Проекти - Обществени,индустриални сгради и хотели

ОФИС СГРАДА МАРАЙА

Проектант: ИНСЕПТ АРХИТЕКЧЪР, арх. Александър Видински

Информация

Вълната и устремът. Това са идеите, които седят зад този проект. Функцията на сградата е офис. Мястото, където е предвидена сградата е емблематично за София, а именно кръстовището на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. "Христо Смирненски" и ул. "Крум Попов". С разположението си на три улици и визуално различима от много гледни точки, ние потърсихме едно много характерно и уникално решение за фасадата на сградата - масивни "колони", оформени параметрично обикалят обема отвсякъде. Предвидено е сградата да има двойна фасада (две стъклени фасади от двете страни на параметричната "кожа") от три страни - откъм натоварените булеварди. Така постигаме намаляване на шума в работната среда и вентилиране на фасадната обвивка. Офисните пространства са "open space". На последния етаж на сградата е проектиран кафе-ресторант с страхотна гледка в четири посоки. Паркирането е решено с паркоместа на двора, както и с две подземни нива достъпни с хидравличен асансьор.
 

The wave and the progress. These are the ideas behind this project. The function of the building is an office. The place where the building is planned is emblematic of Sofia, namely the intersection of Elogy and Hristo Georgievi Blvd. and Hristo Smirnenski Blvd. and Krum Popov Str. With its location on three streets and visually distinguishable from many points of view, we looked for a very characteristic and unique solution for the facade of the building - massive "columns", shaped parametrically are spread around the volume everywhere. The building is planned to have a double facade (two glass facades on both sides of the parametric "skin") on three sides - on the busy boulevards. In this way we achieve noise reduction in the working environment and ventilation of the facade casing. The offices are "open space". On the top floor of the building is designed a cafe-restaurant with great views in four directions. Parking is solved with parking spaces in the yard, as well as with two underground levels accessible by hydraulic elevator.© 2020 Archinova All rights reserved!