Номиниран 2021

Категория: Реализации - Многофамилни жилищни сгради

ЖИЛИЩНА СГРАДА НАДЕЖДА

Проектант: ИНСЕПТ АРХИТЕКЧЪР, арх. Александър Видински

Информация

Сградата се намира в гр. София, ул. „Свети Климент“. Застрояването е сключено от две страни, като съседните сгради все още не са изградени. Финишното покритие на фасадата е изпълнено от минерална мазилка. Архитектурното решение предлага богато остъкляване на помещенията и с разичните размери на дограмата в ширина създава приятна игра на светлина и сянка. Остъкляването до пода, в комбинация със изцяло стъклените парапети пред отваряемите крила, осигурява прекрасен и необезпокояван поглед навън.

Западната фасада на сградата е "прорязана" и се оформят два обема, които си партнират и създават запомняща се пластика. Хлътването е решено в тъмен цвят, а изпъкналите части са бели. В шлица, който се оформя се дава възможност за разполагане на тераси на различни нива. В два от апартаментите в сградата се получават и задигане и спускане на обеми, които създават хубави пространства в интериора.

Общите пространства на сградата са решени с трираменна стълба, която обикаля около асансьор. Осветяването на стълбищната клетка става чрез покривно остъкляване и отвори в плочите до партера. Във въздуха, който се получава са разположени квадратни пана от естествено озеленяване, които репликират вдлъбнатината на западната фасада и създават усещане за уют в интериора на стълбищната клетка.

Паркирането е решено с хидравлични платформи на три нива в задната част на двора, както и с два гаража на партера.


The building is located in Sofia, St. Kliment Street. The construction is concluded on two sides, and the neighboring buildings have not been built yet. The finishing coating of the facade is made of mineral plaster. The architectural solution offers rich glazing of the rooms and with the different sizes of the windows in width creates a pleasant play of light and shadow. The floor-to-ceiling glazing, in combination with the all-glass railings in front of the opening wings, provides a wonderful and undisturbed view outside.

The western facade of the building is "cut" and two volumes are formed, which partner and create a memorable plastic. The recess is decided in dark color and the protruding parts are white. In the slot that is formed it is possible to place terraces on different levels. In two of the apartments in the building there are also raising and lowering volumes, which create nice spaces in the interior.

The common areas of the building are solved with a three-armed ladder that goes around an elevator. The lighting of the stairwell is done through roof glazing and openings in the tiles next to the ground floor. In the resulting air are square panels of natural landscaping, which replicate the recess of the western facade and create a feeling of coziness in the interior of the stairwell.

Parking is solved with hydraulic platforms on three levels in the back of the yard, as well as with two garages on the ground floor.© 2020 Archinova All rights reserved!