Номиниран 2022

Категория: Ланд. архитектура-Реализации-Обекти за обществено ползване

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА “БЕТОНОВИ ПЪРЗАЛКИ", ЧАСТ ОТ ПАРК “ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ”

Проектант: АТЕЛИЕ ДУО ЕООД, арх. Пламена Андонова, Пейзаж ЕООД, ланд.арх. Мирела Димитрова - Дуйар

Информация

Цели на проекта:

Ревитализация на зоната като бъде даден нов живот на разглежданите пространства:
- реновация на съществуващите елементи, материали и съоръжения
- да се дадат решения за преодоляване на проблемните зони : свлачища, пукнатини, пропадания
- създаване на възможност за достъп до всички нива и поддръжка на територията
- Да се приведе в съответствие със съвремените изисквания за детски площадки.
- Включване на територията в опознавателния маршрут на парка, които преминава през зоната (съгласно Плана за управление)
- подновяване на инфраструктурата
- ново осветителна инсталация, която освен функционално има и художествено осветление.

Опазване на ресурсите на територията:
- запазване на характера на парка и неговата композиция
- запазване на съществуващата растителност
- информационно възпитателна дейност относно ценноста на природната забележителност и опазването й

Съгласно Режимите за опазване на културната центност на територията на парка не се допуска:
• Разрушаване и изземване на скални маси.
• Унищожаване или увреждане на естествената и паркова растителност.
• Безпокоене на птиците, вземане на яйцата и малките им, разрушаване на гнездата.
• Внасяне на нехарактерни растителни видове.
- Нарушаване на границите, разширение на тангиращи и вътрешнотранспортни улици и алеи. Изграждане на паркинги-надземни и подземни, подлези, надлези, прокопаване на тунели.
- Нарушаване на естествената структура на паметника и разполагане на временни постройки, павилиони, временни атракционни съоръжения.

За територията е задължително:
- запазване на характерна растителност, склани масиви, архитектурни, скулптурни, декоративни и паркови елементи.
- извършване на благоустройствени, озеленителни, реконструкционни и ремонтни работи
- ограничаване на достъпа на моторни превозни средства за поддържане, обслужване и експлоатация на сградите, зелените площи и масивите
- своевременна промяна на загиващите и загубилите декоративните си качества дървесни и храстови видове по място и вид.
- възстановяване на характерни паркови и архитектурни елементи

Паркът е на границата между парковата и високата зона на хълма. Неговите тераси правят естествен и плавен преход между тях. Третирането на отделните площадки е систематизирано, като от ниската изпълнена с активности зона интензитета на дейности намаля към високата зона - място за релакс и съзерцание. Взети са предвид предимствата на средата - зоната за детска площадка, водните площи и акведукт, като се направят атрактивни и лесно достъпни за всички посетители на парка.

Преработва се стълбището в северната част на зоната ,като на негово място се прави рампа, съобразявайки се с естествените дадености на терена и запазвайки структурата на парка. Настилката е паваж. Прави се преизграждане и заздравяване на стълбището, което прави връзката с главната алея.
Стълбищата и подпорните стени са ремонтирани или преизградени използвайки изцяло съществуващия на място детайл: стени от каменна зидария с бетонови шапки от горе и стъпала от сиенитни блокове. За допълнитете стъпала се използват демонтираните такива от стълбището на чието място е изградена новата рампа.
I площадка се застила с материал типичен за парка. Възстановени са трите улея на бетоновата пързалка. Около пързалката са предвидени необходимите нормативни площи покрити с двупластова ударопоглъщата разливна настилка, 3см от естествен рециклиран каучуков гранулат SBR и 1 см EPDM гранули.
Запазени са съществуващите каменни стълбища от двете страни на пързалката, като се добавят нови парапети улесняващи ползването на пързалката. Дизайна им е повтаря съществуващите ажурни парапети в парка. Детските съоръжения са вградени в терена –полусфери, сфери и кръгли батути. Цветовото им решение е в зелено, охра и кафяво, което се вписва по естествен начин със заобикалящата ги среда.

На II площадка се запазва настилката, същестуващата едроразмерна растителност. Подменя се градското обзавеждане с ново. Добавят се градски столчета и маси за тихи игри. В зоните на съществуващите до момента детски съоръжения са поставени нови образователно игрови елементи, които дават имформация за парка, неговите опознавателни маршрути, флората и фауната обитаващи парка. Използваните материали са естествени (дърво) в комбинация от HPL плоскости, даващи дълга устойчивост на атмосферни условия.

Преизградени са стълбищата и подпорните стени към трета площадка с преизползвани съществуващи материали. В откоса изцяло в терена са изградени техническо помещение и резервоар, за нуждите на функционирането на фонтаните. Единствената видима входна фасада на техническото помещение е облицована с каменна зидария идентичната с изпозваната в парка.
На III площадка са възстановени водните площи. Изпълнени са нови ограждащи стени, хидроизолация, водни ефекти. Възстановен е преливника между двата басейна. Дадена е възможност за монтаж на малка сцена с размери 10 х3.50м. Сцената ще бъде изпълнена от дървен материал, демонтируема. Вече се ползва през летния сезон за концерти и събития с естествен декор от скален масив и арките от акведукта. "Акведуктът" е почистен и стабилизиран с реставрирана каменната облицовка. Изпълнено е художествено осветление.

Осветлението на терена е решено с функционални осветителни тела разположени на всяка от алеите в бяла светлина 4000К
Художественото осветление е предвидено за отделни дървета, като е решено с два свелоизточника за подчертаване на обема на короните на дърветата. Осветителните тела са монтирани в настилката. Първа и втора площадка са решени с по-дискретно осветление, докато на третата площадка е предвидено художествено осветление на водните басейни и на акведукта. Оформено е така, че да има две нива на възприятие: локално и общоградско. Използваните светлоизточници са с ниска консумация и високо ефективни. Минимализира се ефекта на заслепяване.
За ситуацията е използвано изображение от Google Мaps.

Снимки и чертежи на Ателие Дуо.© 2020 Archinova All rights reserved!