Победител 2023

Категория: Обекти за обществено ползване

КРАЙРЕЧНА ЗОНА ГАБРОВО

Проектант: АДА АД

Информация

Международен архитектурен конкурс за идеен проект за обект: Благоустрояване на крайречна зона на р. Янтра в участъка между моста на ул. „Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“, гр. Габрово; възложител Община Габрово

ГРАДОУСТРОЙСТВЕН АНАЛИЗ
Предмет на конкурса е територия с голям потенциал, който се изразява в значителните по своя размер свободни и неизползвани пространства, граничещи с река Янтра. Градоустройственият анализ е извършен за дефинираните в заданието две основни зони: Зона на десния бряг и Зона на левия бряг. Изследвани са следните аспекти: пространствени; функционални, социални и природни. Задълбочено е анализрана съществуващата растителност. Използван е методът Pros & Cons или оценка на положителните и отрицателни характеристики на всеки аспект.Зона на десния бряг - Зоната включва пространството около зала „Орловец“, пространството около хипермаркет Билла и вътрешното и прилежащи пространства на жил. блокове „Ропотамо“, „Камчия“ и „Арда“.

Пространствени характеристики

 • Зоната на десния бряг разполага с големи площни пространства – около спортната зала, поляната зад Билла, пространството между жилищните блокове и реката. Към настоящия момент те са занемарени и неизползвани.
 • Голяма част от пространствата са отредени за неефективно оразмерени паркинги.
 • Няма обвързаност на пространствата, съставляващи територията.

Функционални характеристики

 • Обществена функция – Зала Орловец, която е събирaтелна точка за хора, когато има спортни събития и концерти.
 • Търговска функция - наличие на хипермаркет Билла, който заема голяма оградена територия в непосредствена близост до реката.
 • Жилищна функция - блокове „Ропотамо“, „Камчия“ и „Арда“ – високи блокове, които се възприемат като отправна точка отдалеч; голямо занерамерено пространство около тях; наличие на големи и лошо организирани паркинги за блоковете.

Физически характеристики

 • Присъствие на река Янтра, която в този участък е по-спокойна и пълноводна.
 • Големи площни пространства по продължението й в непосредствена близост с градския център.
 • Откритост и проветривост на пространствата.
 • Знаковата сграда на Спортна зала „Орловец“
 • Растителността е диворастяща
 • Речното корито не е укрепено по цялата дължина.

Социални характеристики

 • Зала Орловец - събирателен пункт за хора при спортни събития, концерти и гостуващ цирк и атракциони.
 • Супермаркет Билла привлича хора и сформира човекопоток по ул. Орловска


Зона на левия бряг - Зоната включва пространството източно от Музея на хумора и сатирата, ул. „Аврам Гачев“, общински паркинг за репатриране, част от терена на Техникума по текстил, както и пространството към реката зад Кауфланд.

Пространствени характеристики

 • Зоната на левия бряг разполага с предимно линейни пространства по протежението на реката. Използват се предимно за пешеходно преминаване от живущите в района.
 • Към настоящия момент те са занемарени

Функционални характеристики

 • Културна функция – Дом на хумора и сатирата, който е основна туристическа забележителност за гр. Габрово.
 • Търговска функция - наличие на голям общински паркинг и бензиностанция, които заемат големи площни пространства и функционално не кореспондират с идеята за крайречен парк.

Физически характеристики

 • Присъствие на река Янтра, която в този участък е по-спокойна и пълноводна.
 • Линейна среда по продължението й в непосредствена близост с градския център.
 • Панорама в източна посока към местността – крепост Градище.
 • Знаковата сграда на Дом на хумора и сатирата
 • Растителността е диворастяща
 • Речното корито не е укрепено по цялата дължина.

Социални характеристики

 • Дом на хумора и сатирата – събирателен пункт за хора от страната и чужбина.
 • Не се забелязват други места със струпване на хора, тъй като територията не предлага други атрактивни за хората зони

Ландшафтен анализ
Поради спецификата си, ландшафтният анализ е приложен в отделен текст.

Изводи
Положителните характеристики, дефинирани от градоустройствения анализ, представляват потенциал, развит от конкурсното предложение, а отрицателните характеристики определят проблемите, които конкурсното предложение разрешава.
Положителни характеристики

 •  Определящо присъствие на река Янтра, която в този участък е по-спокойна и пълноводна.
 •  Мащабна среда по продължението на реката в непосредствена близост с градския център.
 •  Откритост и проветривост на пространствата.
 •  Панорама в източна посока към местността – крепост Градище.
 •  Мащабни сгради от времето на социализма, между които и знаковите сгради - Спортна зала „Орловец“ и Музея на хумора и сатирата.
 •  Територията е много добре осигурена с комуникации.
 •  Стратегическата идея за устройване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан Клод“, който ще има национално и международно значение.

Отрицателни характеристики

 •  Речното корито не е укрепено.
 •  Няма обвързаност на пространствата, съставляващи територията.
 •  Преобладаващата част от територията е занемарена и не е използвана пълноценно.
 • Растителността е диворастяща.
 • Едроразмерната растителност е недостатъчна.
 • Наличие на преоразмерени, но неизползвани пълноценно асфалтирани площи.
 • Неефективно устроени паркинги.
 • Площадът пред залата е амортизиран и със силно ерозирала повърхност.
 • Наличие на два хипермаркета – Кауфланд и Билла, които заемат големи оградени територии в непосредствена близост до реката.
 • Отсъствие на каквито и да било обекти на обществено обслужване, включително отсъствие на обществени тоалетни.
 • Недостатъчно, а на места липсващо градско обзавеждане.
 • Недостатъчно и амортизирано улично осветление.

Проектни идеи
Конкурсното предложение не се ограничава само до територията в границите на конкурса, а обхваща и прилежащите й терени на Техникума по текстил и бензиностанцията на Лукойл. Основни проектни намерения и идеи са:

 •  Създаване на цялостна интегрирана паркова среда, обединена от реката.
 • Осигуряване на нисък план по левия бряг на Янтра, позволяващ физически контакт с водата.
 • Устройване на максималните възможни зелени площи.
 • Устройване на система от пешеходни пространства, главни и второстепенни пешеходни алеи в удобна връзка с бъдещите алеи за велосипеди и джогинг.
 • Устройване на обвързана достъпна среда.
 • Облагородяване на неизползваните и занемарени площи по продължение на реката.
 • Усвояване на излишните асфалтови повърхности и „уплътняване“ на съществуващите паркинги.
 • Премахване на вътрешнокварталните паркинги при жил. блокове „Ропотамо“, „Камчия“ и „Арда“ и устройване на надлъжно паркиране по улица „Орловска“.
 • Ре-дизайн на площада пред зала „Орловец“ с въвеждане на фонтан и нови зелени площи.
 • Планиране на максимален брой дървета и храсти.
 • Планиране на две заведения – тераси за напитки и хранене, по едно на всяка страна на реката.
 • Интегриране на две обществени тоалетни към тези заведения.
 • Създаване на паркинг за автобуси до бъдещия Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан Клод“.
 • Определяне на територия за временни събития, обхващаща терена за гостуващ цирк до зала „Орловец“ с възможност за устройване на ледена пързалка през зимния сезон.
 • Устройване на интегрирана високоефективна система за улично и парково осветление и видеонаблюдение.
 • Планиране на подходящо градско обзавеждане, стилово съзвучно с добрите образци от скорошни благоустройствени реализации в Габрово.

Спорт и рекреация са преобладаващите функции, концентирани в обхвата на конкурса. За целта се предвиждат:

 • Велоалеи с ивица за джогинг от двете страни на реката, свързани помежду си, но и отворени за развитие към центъра и периферията на града.
 • Скейт парк с характеристики за лицензиране за състезания.
 • Спортни игрища.
 • Площадка със спортни съоръжения за деца.
 • Стени за катерене.
 • Фитнес за възрастни на открито.
 • Въжена линия над реката.
 • Други детски площадки с акцент на спорта.
 • Министадион като част от двора на техникума при бъдещо разширяване на проекта.

Функцията Култура е основна за заявеното в заданието бъдещо развитие на проекта. Предвидени са следните обекти и мероприятия:

 • Устройване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан Клод“ в сградата на Техникума по текстил.
 • Провеждане на политика (чрез предоставяне на Лукойл на друг атрактивен терен) за освобождаване на терена на бензиностанцията и трансформирането му в зелено пространство.
 • Създаване на скулптурен парк на открито, обхващащ част от двора на техникума и трансформирания терен на бензиностанцията.
 • Обвързване в единно тематично пространство по оста север - юг на градинката до ул. „Ивайло“, скулптурния парк, терена на бензиностанцията и Музея на хумора и сатирата.
 • Предвиждане на разширение на Музея на хумора и сатирата към ул. „Брянска“ чрез зала за временни експозиции и събития.

Укрепване на речното корито
Важен компонент на конкурсното предложение е укрепването на речното корито. Използвайки рамките на проектната документация от 1973 г. за корекции на коритото на р. Янтра, конкурсният проект предвижда не само укрепване на високия бряг от двете страни на реката, но също така и създаване на нисък укрепващ план по цялото продължение на левия бряг. Тази зона, изградена от вълнообразна наклонена стоманобетонна стена и едроразмерна скална маса, ще има повърхност от екстензивна ниска растителност, достъпна на три места чрез рампи от горното ниво на брега. Стъпала в изпъкналите зони на кривите водят до нивото на водата. По този начин ще бъде реализирано важното проектно намерение за осигуряване на физически контакт с реката. Тази платформа ще предостави зона за пикник, плажуване и риболов, безпрецедентни за гр. Габрово. Характерът на строителното решение, комбинация от стоманобетон, скали и земна повърхност няма да търпи компрометиране при евентуални периодични заливания от реката.

Паркоустройство
Поради спецификата си, концепцията по част паркоустройство е приложена в отделен текст.

Пешеходен мост
Предложението за пешеходен мост, свързващ ул. „Васил Левски“ с ул. „Д-р Петър Берон“ е подчинено на следните идеи:

 • Да бъде максимално олекотен и лесен за изпълнение. Ето защо е използвана стоманена конструкция, тип пространствена ферма с обща дължина 38 м.
 • Позволява леко преодоляване на денивелацията между двата бряга. За целта в пространствената ферма е разположена вторична наклонена конструкция, с настилка тип декинг – рифеловани дъски от лиственица. Това решение елиминира нуждата от специално отводняване.
 • Максималният допустим наклон за достъпна среда от 5%. Постигнат е с помощта на вертикално планиране на площадките при вход-изход на моста.
 • Пространствената структура е не само физически и визуално лека, но има триизмерна коравина, която осигурява моста при евентуално заливане в случай на наводнение.
 •  Асоциира с индустриално съоръжение, реверанс към историята на мястото, свързано с една от първите фабрики от индустриалния период на развитие на Габрово.
 • Асоциира с Портите (The Gates) - проекта на Кристо и Жан Клод от 2005 за Сентрал Парк, Ню Йорк. Композицията на моста ще получи развитие в серията от арки по главната алея, водеща към бъдещия Център за съвременно изкуство „ Кристо и Жан Клод“.
 • Парапетите са подсигурени с мрежа на по-високо ниво, удобна и за поставяне на катинарчета за спомен

Конструкция на моста
Съоръжението представлява едноотворна мостова конструкция като основните носещи стоманобетонни елементи са разположени от двете страни на разстояние от 38 м. Устоите на моста имат двойно предназначение, тъй като играят роля на подпорни стени за оформяне на коритото на реката. Именно тази им роля определя тяхното напречно сечение.
Мостът е съставен от две свързани помежду си основни стоманени ферми, които образуват кутиеобазно сечение с размери 5900/5900mm. Основните елементи на фермата са от горещовалцувани затворени профили SHS250.250.10 mm. За вертикалите и за свързващите двете ферми греди се използват профили със същото напречно сечение. За диагоналите е избрано решение с използване на високоякостна стомана като се активират само опънните диагонали. (Възможно е и решение с използване на стандартна стомана и активиране и на натисковите диагонали).
„Връхната“ конструкция на моста е разположена в „кутията“ и е с наклон определен от разликата в нивата на двата бряга на реката. Избраните стоманени елементи за образуването на платното са от профил SHS200/200/8mm, върху които се монтират рифелни дъски от импрегнирана лиственица. В допълнение е направена проверка на конструкцията за въздействие от високо водно ниво, като избраната конструктивна схема (ферми във вертикална и хоризонтална посока), води до намаляване на въздействието и увеличаване на носимоспособността на съоръжението.

Транспорт, комуникация и паркиране
Територията в обхвата на конкурса е с много добре изградена улична мрежа с отлична връзка с прилежащите улици от по-висок клас. Проблеми, установени в градоустройствения анализ са: големите и непълноценно използвани асфалтирани площи по левия бряг на север от ул. „Васил Левски“; неефективно устроените паркинг площи до и зад зала „Орловец“; вътрешнокварталните паркинги при трите високи жил. блока, както и триъгълния паркинг на север от тях.

Свързани с основните цели за максимално увеличаване на зелените площи и създаване на система от пешеходи пространства и алеи са предвидени следните намеси:

 • Преустановяване на автомобилното движение пред Музея на хумора и сатирата на юг от ул. „Васил Левски“. Новите настилки ще позволяват обслужване на музея в определени за това часови интервали.
 • Намаляване на ширината на ул. „Аврам Гачев“ до 4.5 м за сметка на увеличаване на зелените площи към реката.
 • Премахване на вътрешнокварталните паркинги и триъгълния паркинг от север при трите високи блока за сметка на увеличаване на зелените площи и устройване на площадка за кучета.
 • Устройване като компенсация на надлъжно паркиране по обслужващата ул. „Орловска“.
 • Оптимизиране на паркингите около зала „Орловец“ за сметка на увеличаване на зелените площи.
 • Устройване на паркинг за 5 автобуса само върху част от съществуващия паркинг за репатриране и превъръщането на източната му половина в зелена площ.
 • Възможното редуциране на асфалтови площи западно от ул. „Аврам Гачев“.

Изброените намеси не предполагат регулационни промени.

Устойчивост и финансова възвръщаемост
В зависимост от политиката на Община Габрово в проекта са заложени възможности за генериране на приходи в парка. Такива са главно реклами, наеми и такси. Фотоволтаични панели ще захранват осветителите тела и ще редуцират или елиминират разходите за осветление.
Наеми ще генерират площадките за поставяеми обекти (павилиони) и зоната за временни събития, двете заведения и площадката за гостуващ цирк (ледена пързалка).
Заплащане трябва бъде въведено по необходимост при стените за катерене и въжената линия. Обществените тоалетни също ще генерират приходи, достатъчни за тяхната самоиздръжка.
Въпрос на общинска политика е дали ще подлежи на заплащане ползването на спортните игрища.
При подходяща политика на Община Габрово значителни приходи могат да бъдат генерирани от реклами, постоянни и по време на временни събития.
Свързано с рекламите е възможно да се намери спонсор, който да финансира поддръжката на парка срещу реклами и свързване на името му с парка.
 

Материали
Проектът предвижда използване на трайни материали с висока износоустойчивост. Подпорните стени ще бъдат изпълнени от водоплътен стоманобетон с повърхност от щампован бетон, структуриран като каменна облицовка. Вълнообразната платформа, укрепване по левия бряг, ще бъде изпълнена от стоманобетонни подпорни стени в комбинация с едроразмерни скални късове.

За настилки се предвиждат следните основни материали:

 •  Бетонов сегментен паваж за площада пред зала „Орловец“ и за уширенията за рекреация към пешеходните алеи.
 • Цветен асфалт за велоалеята и алеята за джогинг.
 • Спортни настилки на плочи за площада със спортни съоръжения и детските площадки.
 • Мазани спортни настилки за спортните игрища.
 • Дрениращ асфалт за пешеходните алеи.
 • Филцова посипка при алеята за временни събития в зоната за гостуващия цирк.

Стълбовете на осветителните тела са поцинковани с прахово покритие.
Пейките и кошчетата за отпадъци са от една фамилия. Дървесните елементи по тях са изработени от устойчиво на атмосферни влияния дърво.

Концепция за улично и парково осветление
Концепцията за улично, парково и художествено осветление има за цел да подчертае характерната пространствена структура на парка чрез редуване на „светлинни острови” с участъци с по-приглушено осветление. Светлинните острови са зоните на активност като площада пред зала „Орловец“, центъра площад със спортни съоръжения, пешеходния мост и скейтпарка. Алеите са осветени с характеристики на линейни елементи. „Подсветнати“ отгоре са подпорните стени, укрепващи двата бряга. С подходящо художествено осветление ще бъдат акцентирани мостът, както и короните на характерни дървета и растителни групи, скулптури и паркови елементи. Използвани са комбинация от стълбове: високи – 10 м за спортните игрища, скейтпарка и централния площад; средно високи – 4.5 м за алеите и паркови – с височина 1.2 м.

Етапност
Предложението за етапност на територията в обхвата на конкурса е илюстрирано в едноименната схема и включва пет етапа. Последователната им реализация ще позволи постъпковото финансиране и изграждане на крайречния парк, като още първите два етапа ще формират целостта на парка и ще направят възможно неговото ползване като нов парк.

Първият етап обхваща ядрото на композицията, мощен генератор за по-нататъшното изгражане на проекта. Включва укрепването на реката в зоната на пешеходния мост, самия пешеходен мост, както и намиращия се в близост смислов и композиционен център на парка – зоната за спорт за деца, състояща се от площад с амфитеатър и спортни атракциони, каскада от нива към реката с детски съоръжения и стени за „скално“ катерене, както и въжена линия над реката.

Вторият етап обхваща укрепването на двата бряга и прилежащото му благоустрояване и озеленяване. То включва велоалеята с ивица за джогинг, главните пешеходни алеи, както и ниския план на укрепване на левия бряг. Реализацията на втория етап на практика ще доизгради главните елементи на бъдещия парк и ще му позволи да функционира в своята цялост. Ниският план на укрепване на речното корито по левия бряг ще даде ново качество за гр. Габрово – възможността за плажуване и физически контакт с водата.

Третият етап включва зоната на скейтпарка с две спортни игрища, които могат да функционират самостоятелно и заедно. Скейтпаркът ще се превърне в мощен генератор, магнит, който ще оживи ползването на тази периферна, но значима за парка зона.

Четвъртият етап включва територията около зала „Орловец“ заедно с терена, използван от гостуващи циркове. На него се предвижда устройване на алея и площадка за временни събития с оформени места за павилиони, осигурени с нужната инфраструктура. Този етап включва цялостно обновяване на площада пред спортната зала с нови настилки, фонтан, и зелени площи с места за сядане. В непосредствена близост до залата от западната и страна е устроена фитнес площадка за възрастни.
Петият етап обхваща всички останали терени в обхвата на конкурса. Тези терени са гранични, но след тяхното трансформиране, преобладаващо чрез зелени площи с висока растителност, реализацията на парка ще достигне своята завършеност. В този етап е включен и паркингът за автобуси към ул. „Брянска“.

Конкурсният проект третира и важни терени, контактни на територията в обхвата на конкурса. Терените на Техникума по текстил и бензиностанцията на Лукойл се разгледани като зони за бъдещо развитие.

ПАРКОУСТРОЙСТВО

При направения обстоен оглед се установиха следните данни на база предоставено геодезическо заснемане:
Заснети са 154 бр. съществуващи широколистни и иглолистни видове, Иглолистните дървета са 11 бр., широколистните са 143 бр.

Съществуващата растителност е преобладаващо на възраст между 25-45 години. Единично са заснети по-млади видове и видове над 55 години. Широколистните видове имат числов превес пред иглолистните. Най-често се срещат следните широколистни видове: Липа, Планински Ясен, Върба, Конски кестен, Орех, Бреза, Каталпа, Акация, а по-рядко срещани са Платан, Червенолистна джанка, Мъждрян, Дъб. От иглолистните най-широко е застъпен видът Обикновена ела, по-рядко Обикновен Смърч, а единично е представен вида Лъжекипарис.
Като цяло видовете са в добро и много добро състояние. Видовете в средно състояние са сравнително малък процент, но с регистрирани необратими процеси на гниене, гъбни заболявания, и частично или цялостно изсъхване.

Налични са плодни дървета срещу жилищните блокове по левия бряг, но те са изродени и задушени от самонастанените масиви. Храстовите съобщества са изредени поради голямата възраст на видовете и по-екстензивната поддръжка на която са били подложени.

Наблюдават се масиви от издънкова и саморасла растителност с възраст над 20год, която няма високи декоративни качества предвид захрастяването покрай коритото на реката. Наличието на увивна растителност по масивите – повет и бръшлян блокира достъпа до зелените откоси и създава усещане за запуснатост.

В зелените площи покрай жилищните сгради и улици съществуващата растителност е засаждана редово и единично при благоустройствени мероприятия през 80-те и 90-те години на миналия век. В малкият сквер на север, заключен между улица „Брянска“, улица „Ивайло“ и улица „Васил Левски“ се наблюдава групово засаждане на видове, някои от тях изключително ценни, заради възрастта си и красивия хабитус – Платан и Обиковен Смърч.

В издънковите масиви покрай склоновете на река Янтра и единично на ключови места в алеите се наблюдава присъствието на инвазивния вид - Ailanthus altissima, за който трябва да се приложат специални мерки за ограничаване на разпространението му предвид подтискащата роля, която има в дървесната екосистема.

В проекта се запазват видовете в много добро и добро състояние и малка част от видовете в средно състояние – общо 141бр., за които се препоръчва прилагането на санитарни и оформящи резитби и оздравителни мероприятия, за да се запази добрият бонитет и физиологично състояние на дървесните видове.

Видовете, които по проект попадат в ново застроително петно, са 13 бр. Всички са в средно физиологично състояние и незадоволителен естетически вид. Те не подлежат на оздравителни озеленителни мероприятия и тяхното отстраняване се прави с цел осигуряване на безопасността на гражданите.

ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ

Целта  е реализацията на съвременен крайречен парк с атрактивни зони за отдих, спорт, добре развита детска игрова среда за различни възрасти и възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия и развлечения.Фунционалното зониране – ландшафтни зони е направено с оглед различната организация на зелените пространства и различния тип предназначение на зелените площи. За зелените площи критерият е вида отдих – активен (по-атрактивна зона с повече архитектурни елементи, наличие на спортни игрища, детскa площадкa, скейтпарк, фитнес площадки, зона за събития на открито) и пасивен (тиха крайречна зона, площадка за кучета, изолационни масиви).
Във функционално отношение в парка се различават ясно следните зони:

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
Дървесната и храстовата растителност  е боскетна и търпяща подрязване, композицията е геометрична или линейна, строга с чисти и минималистични пространства, растителността е структурирана като фон за скулптури и архитектурни елементи, а също и сепарира пространството с цел тяхното подчертаване. Композиция на този тип площи е предвидена за скулптурния парк пред Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан Клод“ в сградата на Техникума по текстил и пред зала „Орловец“.

ГРАДСКА ГРАДИНА
Градските градини са малки паркове с високодекоративни растителни групи от дървета и храсти. Присъствието на цветни композиции и декоративни треви е акцентно и дава колорит на градината през вегетационния период. Това са места за отдих и социално общуване. Чрез оформянето на закрити и открити пространства, както и етажирането на растителността се създава усещане за отделни зони на градината и различни гледки за посетителите. Разполагането на акценти - растителни или архитектурни спомагат за облагородяване на средата. Композиция на този тип площи е предвидена при перспективно развитие на проекта за северния сквер, заключен между улица „Брянска“, улица „Ивайло“ и улица „Васил Левски“ и за евнтуалния сквер на мястото на бензиностанция Лукойл.

МЕЖДУБЛОКОВИ ГРАДИНИ
Съществуващите зелени площи се запазват и дообогатяват с нови дървесно-храстови композиции с цел осигуряване на подходящ микроклимат за отдих, намаляване на шумо- и прахозамърсяването. Насищането на средата с малки кътове за почивка с паркова мебел и детски площадки ще допринесе за по-доброто здраве и социално общуване на живущите.
Препоръчва се интензивна поддръжка на тревните площи.

КРАЙРЕЧНА ГРАДСКА ЛАНДШАФТНА ЗОНА
В зелените ивици над реката, дърветата композиционно са разположени в малки декоративни групи или основно алейно с цел осигуряване на композиционен ритъм и засенчване в горещите летни дни, както и създаване на благоприятен микроклимат за отдих в местата с паркова мебел. Храстовите композиции се поддържат ниски от подходящи видове, за да не засенчват гледката към реката и бреговете й.
Поддържането на тревните площи е екстензивно и поради това се препоръчва да бъдат тип: мавританска поляна.

РЕЧНА ЛАНДШАФТНА ЗОНА
Коритото на реката се обогатява с многогодишни местни зимоустойчиви декоративни треви и цветя в композиционни групи, които търпят заливане и засушаване.
Чрез тях се създава устойчива екосистема и биоразнообразие покрай реката. Това е природосъобразно решение, създаващо усещане за наблюдателя за нежна феерия от цветове и текстури през различните сезони.

Растителност
Въвеждането на нова дървесна растителност е съобразено с наличието и видовия състав на съществуващите дървета и са заложени предимно едроразмерни фиданки. Средноразмерни са използвани за акцент и оформяне на декоративни групи. Сумарно новопроектираната иглолистна и широколистна растителност е 360 бр. едроразмерни дървета и 152 бр. средноразмерни.
Дървесно–храстовата растителност е подбрана съобразно климатичните особености на района, високодекоративни качества и колорит през различните сезони – цъфтеж и есенна багра.

Принципи при оформяне на пространствата са:

 •  запазване на съществуващата иглолистна и широколистна дървесна растителност;
 • единност на композицията и същевременно осигуряване собствен облик на пространствата;
 • редово засаждане на дървесни видове за осигуряване на композиционен ритъм и засенчване в горещите летни дни;
 • редуване на открити и закрити пространства, за изграждане на максимално приятна и разнообразна среда за отдих;
 • изолационни пояси съобразно намаляването на шумо- и прахозамърсяването;
 • туширане на инженерните съоражения;
 • използване на растителни видове, подлежащи на резитба за оформяне на партерни части;
 • етажиране на растителността и създаване на близки и далечни перспективи;
 • създаване на високодекоративни групи;

Използването на ивици от многогодишни цветя и декоративни треви в речното корито ще даде ефимерност на зелените площи, ще рамкира основните оси и ще допринесе за по-лесната поддръжка в бъдеще на тревните пространства предвид екстензивната си грижа.

 © 2020 Archinova All rights reserved!