Номиниран 2023

Категория: Проекти - Обществени сгради

ОБЩИНСКИ ПАЗАР ВАКАРЕЛ

Проектант: АДА АД

Информация

Градоустройствена среда, ситуация

Проектът за Общински временен пазар в с. Вакарел, Община Ихтиман обхваща площад „Освобождение“ и уличното пространство към главната улица, както и двора на кметството. Това е площта, на която традиционно, всеки вторник преди обяд, функционира приходящият временен пазар на Вакарел.

Проектът включва:

  • Голямо покритие – навес за търговия с леки промишлени стоки
  • Малко покрите – навес за търговия с плодове и зеленчуци
  • Цялостно обновяване на настилките на площадното пространство и развитието му на едно ниво
  • Формиране на нови пространства за отдих
  • Арка, маркираща подхода към пазара
  • Обществена тоалетна за нуждите на посетителите на пазара
  • Паркинг в двора на Кметството.

Транспортен достъп и паркиране, подходи

Основният пешеходен достъп от главния площад е от западна страна по бул. „Васил Левски“. Автомобилният подход е от изток по ул. „Христо Ботев“, основно за бусовете на търговците, но и за достъп с леки коли на живущите по периметъра на площада. И входът, и изходът за автомобилите са по ул. „Христо Ботев“ като движението е еднопосочно. Чрез рампи се преодолява разликата между улицата и повдигнатото ниво на площада.

Осигурени са общо 19 паркоместа: 8 бр. успоредно на търговските площи и 11 бр. в двора на Кметството.

Обемно- пространствено и функционално решение

Новият временен пазар се вписва хармонично в контекста на средата на с. Вакарел, използвайки типични за съвременните пазари обемно-пространствени похвати и материали. Проектът решава основните градоустройствени проблеми (неформален характер) хаотичност в устройването на тъговските площи, нерегламентирано паркиране, липса на обществена тоалетна, на място за сметосъбиране, на места за отдих, липса на чешма. Целта на проекта е създаване на естетична, безопасна и приятна среда за купувачи и търговци. Регламентирани са местата за паркирането за товарните превозни средства на търговците. Осигурени са места за отдих и чешма, обществена тоалетна и място за сметосъбиране.

Двете покрития са основните композиционни елементи, определящи характера на пазара. Те обединяват пространството на пазара и създават защитената за тъговска дейност среда. Зоната на голямото покритие е предвидена за преобладаващо битови стоки, а малкото покритие е за тъговия с хранителни стоки, предимно плодове и зеленчуци.

Плановата форма и на двете покрития съответства на характера на съществуващата площадна и улична рамка. Арката маркира входа откъм главния площад. Масите за търговия са разположени в два реда, успоредно на страните на триъгълното покритие, чрез което е осигурен максимален фронт за продажба. Решението дава възможност за поставяне на 60 броя под голямото покритие и 8 броя под малкото покритие търговски маси с размер 100/140см.

Отчитайки данните от подробната геодезическа снимка, вертикалното планиране се базира на идеята за единна, равномерно наклонена плоскост с необходимите наклони за добро отвеждане на дъждовните води.

В двора на Кметството е устроен временен паркинг с 11 места.

 

 © 2020 Archinova All rights reserved!